DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh zákona sa predkladá spoločne s návrhom ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh ústavného zákona“).
Dôvodom tohto kroku je skutočnosť, že v návrhu ústavného zákona sa zavádza procesná legitimácia jednej tretiny členov orgánu na podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia na Ústavný súd Slovenskej republiky. V nadväznosti na túto právnu úpravu je nevyhnutné vykonať úpravy v zákone č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Okrem toho, že sa rozširujú subjekty oprávnené obrátiť sa s návrhom na preskúmanie rozhodnutia na Ústavný súd Slovenskej republiky o jednu tretinu členov orgánu, ktorý vo veci rozhodol (doteraz tak mohol učiniť len samotný verejný funkcionár), zavádza sa, že podobne ako skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 130 ods. 1 ústavy či orgán verejnej moci, ani jedna tretina členov orgánu, ktorý vo veci rozhodol, nemusí byť obligatórne zastúpená advokátom v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, stačí len povereným zástupcom. Samozrejme, stále zostáva zachovaná možnosť nechať sa zastúpiť advokátom.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy a nemá žiadne sociálne vplyvy. Návrh zákona nepredpokladá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
V § 35 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) sa ustanovuje výnimka z obligatórneho zastúpenia advokátom v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) pre orgány verejnej moci a skupinu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 130 ods. 1 písm. a) ústavy.
V predkladanom návrhu zákona sa upravuje, že táto výnimka platí aj pre jednu tretinu členov orgánov, ktorý vo veci rozhoduje v zmysle navrhovaného čl. 10 ods. 4 ústavného zákona. Tretinu členov orgánu, ktorý vo veci rozhoduje podľa osobitného predpisu, sa môže dať zastúpiť povereným zástupcom, ktorý nemusí byť advokátom a nemusí mať právnické vzdelanie. Na druhej strane však stále zostáva zachovaná možnosť nechať sa zastúpiť v tomto konaní advokátom, tak ako táto možnosť aj v súčasnej právnej úprave prináleží orgánu verejnej moci a skupine poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 130 ods. 1 písm. a) ústavy.
K bodu 2
Vzhľadom na ciele navrhovanej právnej úpravy je potrebné upraviť aj poznámku pod čiarou k odkazu 9, ktorá je umiestnená v § 41 ods. 1 zákona o ústavnom súde. Toto ustanovenie vymedzuje subjekty oprávnené podať ústavnému súdu návrh na začatie konania. Berúc do úvahy návrh ústavného zákona, ktorý sa podáva spolu s týmto návrhom zákona, a ktorý okrem verejného funkcionára umožňuje aj jednej tretine členom orgánu, ktorý vo veci rozhodol, podať návrh na preskúmanie rozhodnutia o zastavení konania, je legislatívno-technicky správne, aby aj poznámka pod čiarou odkazovala na čl. 10 ods. 2 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
K bodu 3
V osobitnom konaní o preskúmaní rozhodnutí vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov sa rozširujú subjekty, ktoré oprávnené podať návrh na preskúmanie rozhodnutia. Okrem samotného verejného funkcionára, ktorého sa týka rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci, bude procesne legitimovaná na podanie návrhu aj jedna tretina členov orgánu, ktorý vo veci rozhodol. Takouto úpravou sa dosiahne, aby o posúdení, či došlo alebo nedošlo k porušeniu ústavného zákona, rozhodoval Ústavný súd Slovenskej republiky a nie politickí kamaráti dotknutého verejného funkcionára, ktorí sú členmi príslušného orgánu, ktorý vo veci rozhoduje.
K bodu 4
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) ustanovuje dva prípady, keď príslušný orgán (či výbor Národnej rady Slovenskej republiky, komisia obecného zastupiteľstva, komisia zastupiteľstva vyššieho územného celku, akademický senát vysokej školy) rozhodne o zastavení konania voči verejnému funkcionárovi bez toho, aby v tomto konaní vydal rozhodnutie (viď čl. 9 ods. 13 ústavného zákona). Tým, že vo veci nebolo vydané rozhodnutie, nemôže byť naplnená súčasná dikcia ústavného zákona, ktorá v § 236 ods. 1 požaduje pripojenie napadnutého rozhodnutia k návrhu na preskúmanie rozhodnutia; z toho dôvodu sa v danom prípade ustanovuje výnimka.
K bodu 5
V nadväznosti na čl. I bod 4 tohto návrhu zákona je potrebné určiť, ako ústavný súd postupovať v prípade, keď konanie vo veci ochrany verejného záujmu bolo zastavené, ale vo veci nebolo vydané rozhodnutie, a teda je v podstate nepreskúmateľné. Ústavný súd SR tak v tomto prípade z dôvodu nepreskúmateľnosti fiktívneho rozhodnutia o zastavení konania rozhodne o vrátení veci príslušnému orgánu verejnej moci na ďalšie konanie, pričom sa uplatní aj § 239 ods. 3 zákona, podľa ktorého je tento orgán verejnej moci viazaný právnym názorom Ústavného súdu SR, t.j. že vo veci konať a prijať rozhodnutie, ktoré možno preskúmať.
K bodu 6
Ustanovujú sa prechodné ustanovenia s cieľom zabrániť retroaktivite právnych predpisov.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na 1. januára 2021.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Predmet návrhu ústavného zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu ústavného zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.