NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 35 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Jednu tretinu členov orgánu podľa osobitného predpisu8a) ako účastníka konania zastupuje poverený zástupca.“, a v poslednej vete sa za slovo „ústavy“ vkladajú slová „a jedna tretina členov orgánu podľa osobitného predpisu8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) Čl. 10 ods. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 41 ods. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa slová „Čl. 10 ods. 2 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“ nahrádzajú slovami „Čl. 10 ods. 2 až 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
3.V § 235 sa na konci pripájajú tieto slová „alebo jedna tretina členov orgánu, ktorý vo veci rozhodol“.
4.V § 236 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem prípadu, ak sa konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov zastavilo bez vydania rozhodnutia.“.
5.§ 239 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)Ústavný súd vráti vec príslušnému orgánu verejnej moci na ďalšie konanie, ak zistí, že konanie bolo zastavené bez vydania rozhodnutia, a tak je nepreskúmateľné.“.
6.Za § 250 sa vkladá nový § 250a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 250a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2021
Konanie o preskúmaní rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu začaté pred 1. januárom 2021 sa dokončí podľa predpisov platných pred 1. januárom 2021.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.