Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomír Galko, Natália Blahová a Vladimír Sloboda.
Cieľom predloženého návrhu je zavedenie podobnej úpravy poskytovania materského, v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, aká dnes funguje v systéme sociálneho poistenia civilov.
Navrhnutá úprava predovšetkým zvyšuje výšku materského podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov obdobne ako je to v zákone o sociálnom poistení, na úroveň 75% čistého denného služobného platu (z pôvodnej sadzby 70%). Navrhované zvýšenie bolo inšpirované zákonom o sociálnom poistení, v ktorom bolo materské v nadväznosti na dobré hospodárske výsledky Slovenskej ekonomiky zvýšené na 75% denného vymeriavacieho základu (takisto z pôvodnej sadzby 70%). Predložený návrh tiež zakotvuje možnosť prevzatia dieťaťa otcom-policajtom alebo profesionálnym vojakom do osobnej starostlivosti po dohode s matkou pri vylúčení možnosti zneužívania tejto možnosti cez duplicitné poskytovanie tejto dávky zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov obom rodičom. Navrhnutá úprava nie je úplne identická so systémom sociálneho poistenia práve z dôvodu, aby sa zamedzilo spomenutému možnému zneužívaniu. V praxi nepôjde len o policajtov a profesionálnych vojakov, ale aj o ďalšie, menejpočetné profesné skupiny príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, avšak v ďalšom texte sa kvôli úspornosti textu uvádzajú len vojaci a policajti.
Navrhnutý model prevzatia dieťaťa do osobnej starostlivosti na základe dohody je založený na nasledovných prvkoch:
1)Poskytovanie materského je podmienené uzatvorením dohody o prevzatí dieťaťa do osobnej starostlivosti medzi profesionálnym vojakom alebo policajtom s matkou dieťaťa.
2)Matka dieťaťa nemusí byť vojačka, resp. policajtka.
3)Profesionálny vojak, resp. policajt, ktorý uzatvorí s matkou dieťaťa dohodu o prevzatí dieťaťa do osobnej starostlivosti, musí spĺňať štandardné podmienky pre získanie materského: i) z dôvodu osobnej starostlivosti o dieťa nevykonáva štátnu službu, z ktorej je nemocensky zabezpečený ii) v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do osobnej starostlivosti sa naňho vzťahovalo nemocenské zabezpečenie, resp. bol sociálne poistený najmenej 270 kalendárnych dní alebo mu v tejto dobe bola poskytnutá rodičovská dovolenka.
4)Dĺžka poberania materského otca, ktorý je profesionálnym vojakom alebo policajtom, je nastavená dvojako:
a)ak matka dieťaťa bola poberateľom materského počas uzatvorenia dohody s otcom otec bude materské poberať len vo výške zostatku materskej, na ktorú by inak mala nárok matka, ak by uvedenú dohodu nezatvorila,
b)ak matka dieťaťa nebola poberateľom materského, otec nárok na poberanie materského v trvaní 28 týždňov.
5)Matka dieťaťa počas trvania dohody o prevzatí dieťaťa do osobnej starostlivosti nesmie poberať materské alebo rodičovský príspevok.
6)Materské poskytované na základe dohody sa poskytuje na jedno a to isté dieťa len raz. Ak matka vyčerpala časť materského či zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov alebo zo Sociálnej poisťovne, dĺžka materskej poberanej otcom sa alikvotne kráti; podrobnosti sú uvedené v osobitnej časti dôvodovej správy.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Prijatie tohto návrhu zákona a jeho aplikácia v praxi si vyžiada určité zvýšené výdavky zo štátneho rozpočtu, avšak tieto možno predpokladať len v pomerne obmedzenej miere (rádovo v stovkách tisíc eur), pričom na rok 2020, resp. na ďalšie tri roky ich možno pomerne ťažko kvantifikovať; dôvodom, prečo predkladaný návrh bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet vo veľmi obmedzenej miere, je že v Slovenskej republike majú profesionálne vojačky a policajtky len minoritný podiel na celkovom počte profesionálnych vojakov a policajtov, pričom nie je možné odhadnúť, aký počet z nich sa v budúcom roku (resp. v najbližších troch rokoch) rozhodne pre tehotenstvo. Taktiež možno predpokladať, že možnosť prevzatia dieťaťa do osobnej starostlivosti profesionálneho vojaka alebo policajta vzhľadom nemožnosť časového súbehu tejto dávky s rodičovským príspevkom, ako aj vzhľadom na mimoriadnu náročnosť osobnej starostlivosti nebude mužmi (profesionálnymi vojakmi a policajtmi) masovo využívaná. Prijatie predloženého návrhu zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov, ani vplyvy na zamestnanosť, podnikateľské prostredie, ani vplyv na životné prostredie. Predložený návrh bude mať pozitívny sociálny vplyv.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa nové znenie § 8 ktoré zakotvuje výšku materského na úrovni 75% čistého denného služobného platu. Navrhnutá úprava zvyšuje percentuálnu sadzbu materského materského podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v analógii so zákonom o sociálnom poistení (pokiaľ ide o percentuálnu sadzbu), tak, ako ju nastavila novela č. 85/2017 Z. z. Hoci základ, z ktorého sa sadzba počíta, nie je rovnaký ako v zákone o sociálnom poistení (v tomto zákone sa sadzba počíta z denného vymeriavacieho základu), máme za to, že ak vláda zvýšenie sadzby odôvodňuje dobrými hospodárskymi výsledkami Slovenskej republiky, bolo by správne priznať obdobné zvýšenie aj v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.
K bodu 2
Novelizačným bodom 2 sa do § 10 vkladajú dva nové odseky - 11 a 12, pričom nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú.
V odseku 11 sa navrhujú štandardné podmienky pre poskytovanie materského z dôvodu prevzatia dieťaťa do osobnej starostlivosti na základe dohody medzi matkou dieťaťa a jeho otcom policajtom resp. profesionálnym vojakom, t. zn. ak: i) z dôvodu osobnej starostlivosti o dieťa nevykonáva štátnu službu, z ktorej je nemocensky zabezpečený ii) v období najmenej 270 kalendárnych dní pred prevzatím dieťaťa do osobnej starostlivosti sa naňho vzťahovalo nemocenské zabezpečenie, resp. bol sociálne poistený alebo mu v tejto dobe bola poskytnutá rodičovská dovolenka.
V odseku 12 sa navrhuje obdobie trvania poskytovania materského. Samotná matka nemusí (ale môže) byť policajtka alebo vojačka a nemusí (ale môže) byť sociálne poistená; navrhovaná úprava je preto postavená na dvoch zásadách:
1)ak matka dieťaťa bola poberateľom materského počas uzatvorenia dohody s otcom otec bude materské poberať len vo výške zostatku materskej, na ktorú by inak mala nárok matka, ak by uvedenú dohodu nezatvorila,
2)ak matka dieťaťa nebola poberateľom materského, otec nárok na poberanie materského v trvaní 28 týždňov.
K bodu 3
V § 10 ods. 13 (ide o bývalý odsek 11), ktorý upravuje, kto môže prevziať dieťa do náhradnej starostlivosti a za akých podmienok, sa navrhuje doplniť písm. e), podľa ktorého tak môže urobiť otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, za podmienky, že matka po uzatvorení tejto dohody nebude poberať materské ani rodičovský príspevok.
K bodom 4 a 6
Ide o legislatívno-technickú úpravu vyplývajúcu zo zmeny číslovania odsekov.
K bodu 5
V novelizačnom bode 5 zakotvené podmienky, ktoré nevyhnutné pre zabránenie zneužívania inštitútu dohody medzi otcom dieťaťa a jeho matkou na získavanie duplicitného materského (aj pre otca aj pre matku).
Ak bolo vyčerpané celé materské (podľa zákona č. 328/2002 Z. z. alebo podľa zákona č. 461/2003 Z. z.), tak nárok na materské otcovi dieťaťa, ktorý prevzal dieťa do osobnej starostlivosti, nevzniká vôbec.
Ak bolo vyčerpané materské (podľa zákona č. 328/2002 Z. z. alebo podľa zákona č. 461/2003 Z. z.) len čiastočne, otcovi dieťaťa, ktorý prevzal dieťa do osobnej starostlivosti, patrí materské v objeme zostatku počtu dní, počas ktorých sa materské nedočerpalo. V ustanovení § 10 ods. 17 je to vyjadrené ako úmerné krátenie o počet dní, počas ktorých bolo materské poberané podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu znížený o hodnotu 42 (v prípade, že materské poberala matka). Číslo 42 vyjadruje počet dní, ktoré uplynú počas 6 týždňov (6 x 7). Dôvod, prečo počet dní, počas ktorých poberala materské matka, sa znižuje o číslo 42 (6 týždňov), je, že zákon predpokladá poberanie materského matkou počas 6 týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu, čiže počas toho obdobia by muž nemal beztak nárok na materské. Posledná vkladaná veta pokrýva situáciu, kedy bolo najprv poberané materské zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, avšak následne matka alebo otec dieťaťa poberali materské zo Sociálnej poisťovne; navrhnutá úprava nezakazuje poberanie materského zo Sociálnej poisťovne, avšak stanovuje, že v takom prípade materské poskytnuté podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov sa považuje za bezdôvodné obohatenie a ten, komu bolo poskytnuté, je povinný ho vrátiť podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o bezdôvodnom obohatení.
K bodu 7
Navrhuje sa prechodné ustanovenie v štandardnom nastavení, podľa ktorého sa nárok na materské, ktorý vznikol pred účinnosťou zákona (t. zn. pred 1. januárom 2020), posudzuje a jeho suma sa určuje aj po 31. decembri 2019 podľa právnej úpravy účinnej pred 1. januárom 2020.
K čl. II
V čl. II sa novelizuje zákon o sociálnom poistení, pričom sa zakotvuje Sociálnej poisťovni povinnosť poskytovať subjektu, ktorý vykonáva sociálne zabezpečenie podľa zákona č. 328/2002 Z. z., informácie potrebné na posudzovanie oprávnenosti nároku na materské podľa uvedeného zákona. Uvedené ustanovenie je nevyhnuté pre potreby aplikačnej praxe, aby bolo možné posúdiť, či nedošlo k duplicitnému poberaniu materského z oboch systémov.
K čl. III
Termín nadobudnutia účinnosti predloženého návrhu zákona sa navrhuje sa 1. januára 2020.