D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jana Kiššová a Jozef Rajtár.
Slovensko je jednou zo 4 členských krajín Európskej únie, ktorá vo svojom právnom poriadku nemá stanovenú žiadnu toleranciu alkoholu v krvi u vodiča. Okrem Slovenska medzi tieto krajiny patrí Česká republika, Maďarsko a Rumunsko. Naopak väčšina krajín Európskej únie túto hranicu stanovenú na 0,5 promile, pričom v niektorých krajinách (Veľká Británia, Írsko, Malta) je táto hranica ešte vyššia.
Alkohol v nízkych množstvách je často využívaný pri výrobe mnohých bežných potravín aj nealkoholických nápojov, jedná sa o kvasené produkty, výrobky z kysnutého cesta či produkty z ovocia, ako je pečivo, med, ale aj kyslá kapusta. Alkohol obsahujú tiež toaletné vody, aj niektoré lieky.
Z dôvodu prísnosti právnej úpravy predkladatelia navrhujú zavedenie tolerancie alkoholu v krvi pre vodičov na hranicu, ktorá je nižšia ako vo väčšine členských štátov Európskej únie a podľa mnohých štúdií nemá významný vplyv na schopnosť ovládať motorové vozidlo, a to vo výške 0,4 promile.
Množstvo povoleného alkoholu v krvi vodiča neovplyvní, resp. ovplyvní iba minimálne motorické a senzorické funkcie vodiča motorového vozidla, čo znamená, že nebude mať vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. Podľa vyjadrení odborníkov existujú mnohé iné faktory, ktoré majú pomerne väčší vplyv na správanie sa vodiča v cestnej premávke, ako napríklad porušenia povinností vodičov (nadmerné používanie mobilných telefónov), nedodržiavanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, rýchla jazda, stres, ale aj nedostatok spánku.
Predkladatelia zároveň navrhujú zachovanie nulovej tolerancie alkoholu v krvi pre rizikové skupiny vodičov. Návrh zákona sa nebude vzťahovať na držiteľov vodičského oprávnenia po dobu kratšiu ako 24 mesiacov ani osôb mladších ako 21 rokov.
Návrh zákona sa ďalej nebude vzťahovať na vodičov električiek alebo motorových vozidiel zaradených do skupiny C1, C, D1, D alebo T, vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy, vodičov jazdných súprav zaradených do skupiny BE, C1E, CE, D1E alebo DE, vodičov vozidiel zaradených do skupiny B alebo B1 za účelom zmluvnej prepravy osôb alebo vecí za odplatu, ani inštruktorov autoškôl, ktorí vykonávajú výcvik na vedenie motorového vozidla v kurze.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyv na služby pre občana. Návrh zákona nebude mať vplyv na informatizáciu spoločnosti ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Stanovujú sa limitné hodnoty pre alkohol v krvi u vodičov.
K bodu 2
Stanovujú sa limitné hodnoty pre vybrané kategórie vodičov a pre jednotlivé kategórie vozidiel.
K bodom 3, 4, 5 a 6
V dôsledku predchádzajúcich bodov sa navrhuje formulačná úprava ustanovení.
K bodu 7
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa z dôvodu vloženia nového odseku 3 do § 4 primerane upravuje vnútorný odkaz v § 137 ods. 2 písm. p).
K čl. II
Navrhuje sa výnimka zo skutkového vymedzenia priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého sa dopustí vodič, ak počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia alkohol ešte nachádza v jeho organizme. Uvedeného priestupku sa vodič nedopustí, ak počas vedenia vozidla požije alkohol, pokiaľ množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,19 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,4 gramov etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou.
K čl. III
Účinnosť predloženého návrhu zákona sa navrhuje na 1. apríla 2020.