NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
ZÁKON
z .......... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 2 písm. d) sa slová keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme;“ nahrádzajú slovami keď by ešte mohol byť pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky; v prípade alkoholu sa vodič považuje za ovplyvneného alkoholom, pokiaľ obsah alkoholu v jeho organizme presiahne hodnoty stanovené v § 4 ods. 3;“.
2. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Vodič sa považuje za ovplyvneného alkoholom podľa odseku 2 písm. d) ak:
a)množstvo alkoholu v jeho organizme presiahne hodnotu 0,0 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,0 gramov etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou, v prípade vodiča, ktorý
1.vedie električku alebo motorové vozidlo zaradené do skupiny C1, C, D1, D alebo T,
2.vedie vozidlo s právom prednostnej jazdy,
3.vedie jazdnú súpravu zaradenú do skupiny BE, C1E, CE, D1E alebo DE,
4.vedie motorové vozidlo zaradené do skupiny B alebo B1 za účelom zmluvnej prepravy osôb alebo vecí za odplatu,
5.vedie motorové vozidlo a zároveň je osobou mladšou ako 21 rokov,
6.vedie motorové vozidlo a zároveň je držiteľom vodičského oprávnenia po dobu kratšiu ako 24 mesiacov, alebo
7.ako inštruktor autoškoly vykonáva výcvik na vedenie motorového vozidla v kurze podľa osobitného predpisu,
8a)
b)množstvo alkoholu v jeho organizme presiahne hodnotu 0,19 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,4 gramov etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou v prípadoch výslovne neuvedených v písmene a).“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
3. V § 77 ods. 1 písm. q) sa za slová porušil pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu“ vkladajú slová „v nepovolenom množstve“.
4. V § 91 ods. 4 sa za slová porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu“ vkladajú slová „v nepovolenom množstve“.
5. V § 92 ods. 3 písm. b) sa za slovo „alkoholu“ vkladajú slová „v nepovolenom množstve“.
6. V § 108 ods. 4 sa za slovo „alkoholu“ vkladajú slová „v nepovolenom množstve“.
7. V § 137 ods. 2 písm. p) sa slová „§ 4 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 4“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 22 ods. 1 písm. e) sa za slová vyšetrenia podľa osobitného predpisu
3a)
alkohol“ vkladajú slová „v nepovolenom množstve“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.