NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
o osobitných opatreniach na zabránenie neprimeranej koncentrácie vlastníctva
a usporiadanie konfliktu záujmov na mediálnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Účel zákona
Účelom zákona je upraviť osobitné opatrenia na zabránenie neprimeranej koncentrácie vlastníctva a usporiadanie konfliktu záujmov osôb priamo alebo nepriamo vykonávajúcich vplyv na subjekty pôsobiace v oblasti médií a zároveň majúcich príjem z verejných zdrojov značného rozsahu v záujme ochrany slobody prejavu a práva na prístup k informáciám, úlohy orgánov verejnej moci pri overovaní plnenia povinností ustanovených týmto zákonom a sankcie za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa osobitného predpisu,1)
b)osobou vykonávajúcou činnosť v oblasti médií
1.vysielateľ s licenciou,2)
2.prevádzkovateľa retransmisie,3)
3.vydavateľ periodickej tlače,4)
4.držiteľ licencie na digitálne vysielanie,5)
c)osobou, ktorá príjem z verejných zdrojov značného rozsahu osoba, ktorá je partnerom verejného sektora,6) a ktorá je
1.zdravotnou poisťovňou,7)
2.dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,8)
3.doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,9) alebo
4.osobou, ktorej súčet príjmu z verejných zdrojov za predchádzajúci hospodársky rok prevyšuje 15 000 000 eur alebo za predchádzajúce tri hospodárskej roky prevyšuje 30 000 000 eur,
d)príjmom z verejných zdrojov finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych fondov s výnimkou Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, od právnickej osoby zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom, od verejného podniku, od zdravotnej poisťovne, hodnota prijatej štátnej pomoci, hodnota plnenia, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom s výnimkou komory zriadenej zákonom alebo od verejného podniku, alebo od zdravotnej poisťovne, a hodnota plnenia podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu;10) na účely určenia hodnoty plnenia platia primerane ustanovenia osobitného predpisu,11)
e)zasahovaním do činnosti médií priame alebo nepriame zasahovanie a ovplyvňovanie činnosti podľa osobitného predpisu12) vykonávanej osobou podľa písmena b), ktoré spočíva najmä v
1.ovplyvňovaní obsahu a rozsahu šírených informácií,
2.zasahovaní do redakčnej nezávislosti, spravodajskej, publicistickej alebo vydavateľskej činnosti,
3.inom konaní, ktoré zasahuje do obsahu tejto činnosti,
f)zjednaním nápravy úprava vlastníckych vzťahov podľa § 3 ods. 1 alebo prijatie opatrení podľa § 4.
§ 3
Zákaz konfliktu záujmov
(1) Konečný užívateľ výhod osoby vykonávajúcej činnosť v oblasti médií, ktorej obrat z činnosti podľa osobitného predpisu12) za predchádzajúci hospodársky rok prevyšuje 5 000 000 eur, nesmie byť konečným užívateľom výhod osoby, ktorá príjem z verejných zdrojov značného rozsahu (ďalej len „zákaz konfliktu záujmov“).
(2) Konečný užívateľ výhod, ktorý porušuje zákaz konfliktu záujmov, je povinný zjednať nápravu do 12 mesiacov odo dňa, kedy osoba vykonávajúca činnosť v oblasti médií, ktorej je konečným užívateľom výhod, zostavila alebo bola povinná zostaviť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.13)
§ 4
Prijatie opatrení
(1) Konečný užívateľ výhod, ktorý porušuje zákaz konfliktu záujmov, je oprávnený kedykoľvek predložiť Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) písomný návrh opatrení a povinností súvisiacich s týmito opatreniami, ktoré mu zabránia zasahovať do činnosti médií (ďalej len „opatrenia“).
(2) Ku zákazu konfliktu záujmov nedochádza v prípade, ak úrad rozhodne, že opatrenia predložené podľa odseku 1 predstavujú dostatočné a efektívne opatrenia na to, že konečný
užívateľ výhod nebude zasahovať do činnosti médií. Úrad môže v rozhodnutí uložiť konečnému užívateľovi výhod povinnosť súvisiacu s opatreniami, najmä na zabezpečenie plnenia uložených opatrení, na dosiahnutie ich účelu alebo kontrolu ich plnenia.
(3) Lehota podľa § 3 ods. 2 neplynie od momentu predloženia návrhu opatrení podľa odseku 1 do dňa právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 2. Ak dôjde k splneniu opatrení podľa odseku 2 po uplynutí lehoty podľa § 3 ods. 2, úrad postupuje podľa § 6 ods. 1.
(4) Úrad vydá rozhodnutie podľa odseku 2 do 30 pracovných dní odo dňa doručenia písomného návrhu opatrení podľa odseku 1. Úrad môže dostatočnosť a efektívnosť navrhovaných opatrení testovať priamym oslovením fyzických osôb a právnických osôb, najmä tých, ktoré združujú osoby vykonávajúce činnosť v oblasti médií, alebo novinárov, prípadne ich samoregulačných orgánov, zverejnením alebo iným spôsobom.
(5) Úrad rozhodnutie podľa odseku 2 z vlastného podnetu zruší a uloží pokutu podľa § 6 ods. 1, ak konečný užívateľ výhod neplní opatrenia podľa odseku 2 alebo, ak bolo rozhodnutie podľa odseku 2 založené na neúplných alebo nepravdivých informáciách od konečného užívateľa výhod; § 3 ods. 2 sa použije primerane.
(6) Pri rozhodovaní podľa odseku 2 si úrad vyžiada stanovisko právnickej osoby, ktorá združuje osoby vykonávajúce činnosť v oblasti médií, alebo novinárov, ktorá dlhodobo pôsobí v danej oblasti, prípadne ich samoregulačný orgán, v ktorom táto osoba posúdi dostatočnosť a efektívnosť navrhovaných opatrení s hľadiska cieľa podľa odseku 1. Ak osoba podľa predchádzajúcej vety stanovisko poskytne v lehote 30 dní od doručenia žiadosti úradu, úrad na stanovisko prihliada pri rozhodovaní podľa odseku 2.
(7) V prípade potreby môže úrad na žiadosť osoby, ktorá poskytla stanovisko podľa odseku 6, rozhodnúť o jej vstupe do konania ako zúčastnenej osoby, ktorá v konaní právo nazerať do spisu, predkladať listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti ním tvrdené, navrhovať dôkazy a byť upovedomená o termíne ústneho pojednávania.
(8) Na rozhodovanie úradu o opatreniach sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o ochrane hospodárskej súťaže.14)
§ 5
Konanie o kontrole
(1) Úrad môže z vlastného podnetu vykonať kontrolu, alebo na základe kvalifikovaného podnetu vykoná kontrolu dodržania zákazu konfliktu záujmov.
(2) Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o dodržaní zákazu konfliktu záujmov, a ak nie je konečný užívateľ výhod niektorej osoby podľa § 3 ods. 1 zapísaný v registri15) aj skutočnosti týkajúce sa konečného užívateľa výhod tejto osoby. Na podanie, ktoré nie je kvalifikovaným podnetom, úrad neprihliada; o tom oznamovateľa upovedomí.
(3) Ak z podnetu vyplývajú skutočnosti odôvodňujúce dôvodnú pochybnosť o pravdivosti alebo úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri, úrad podá registrujúcemu orgánu podľa osobitného predpisu15) kvalifikovaný podnet a konanie o kontrole
do rozhodnutia registrujúceho orgánu preruší. Rozhodnutie registrujúceho orgánu v konaní o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri je pre úrad záväzné.
(4) Upovedomenie o začatí konania o kontrole doručí úrad účastníkom konania a podávateľovi kvalifikovaného podnetu. V upovedomení o začatí konania o kontrole vyzve úrad konečného užívateľa výhod, aby uviedol skutočnosti a navrhol dôkazy, ktoré potvrdzujú dodržanie zákazu konfliktu záujmov, ktoré je spochybnené podnetom.
(5) Účastníkom konania o kontrole je
a)konečný užívateľ výhod osoby vykonávajúcej činnosť v oblasti médií,
b)osoba vykonávajúca činnosť v oblasti médií,
c)konečný užívateľ výhod osoby, ktorá príjem z verejných zdrojov značného rozsahu,
d)osoba, ktorá má prijem z verejných zdrojov značného rozsahu.
(6) Orgán verejnej moci a povinná osoba podľa osobitného predpisu16) povinní úradu na jeho žiadosť a v ním určenej lehote poskytnúť súčinnosť pri overovaní dodržania zákazu konfliktu záujmov.
§ 6
Sankcie
(1) Úrad za porušenie povinnosti podľa § 3 ods. 2 uloží osobe podľa § 5 ods. 5 písm. a) pokutu vo výške 10 000 eur za každý deň porušenia § 3 ods. 2 počnúc dňom, v ktorom bol zákaz konfliktu záujmov preukázateľne porušený, najneskôr dňom začatia konania o kontrole, do dňa, kedy dôjde k zjednaniu nápravy.
(2) Konečný užívateľ výhod informuje úrad o zjednaní nápravy.
(3) Ak osoba podľa § 5 ods. 5 písm. a) zjedná nápravu, úrad do 60 dní odo dňa doručenia informácie podľa odseku 2 alebo odo dňa, kedy sa o zjednaní nápravy dozvie inak, určí rozhodnutím deň, kedy došlo k zjednaniu nápravy. Právoplatnosťou tohto rozhodnutia sa konanie o kontrole končí.
(4) Pokuta za dni, ktoré predchádzajú právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Pokuta za dni, ktoré nasledujú po právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 je splatná posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k zjednaniu nápravy podľa rozhodnutia podľa odseku 3.
(5) Ak osoba podľa § 5 ods. 5 písm. a) zjedná nápravu pred uložením pokuty podľa odseku 1, úrad rozhodne podľa odseku 1 a odseku 2 jedným rozhodnutím. Pokuta uložená podľa predchádzajúcej vety je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
(6) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 7
Spoločné ustanovenie
Na konanie podľa § 5 a § 6 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.17)
§ 8
Prechodné ustanovenie
Ak konečný užívateľ výhod osoby vykonávajúcej činnosť v oblasti médií nespĺňa ku dňu účinnosti tohto zákona podmienky podľa § 3 ods. 1, je povinný zjednať nápravu do 24 mesiacov od účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 314/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 16 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Vysielateľ s licenciou, ktorého obrat z činnosti podľa tohto zákona a z činnosti podľa osobitného predpisu25) za predchádzajúci hospodársky rok prevyšuje 1 000 000 eur, sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora25a) do 60 dní odo dňa kedy zostavil alebo bol povinný zostaviť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.25ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 a 25a znejú:
„25) Zákon č. 167/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25ab) § 17 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2. § 17 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Prevádzkovateľ retransmisie, ktorého obrat z činnosti podľa tohto zákona a z činnosti podľa osobitného predpisu25) za predchádzajúci hospodársky rok prevyšuje 1 000 000 eur, sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora25a) do 60 dní odo dňa kedy zostavil alebo bol povinný zostaviť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.25ab)“.
3. V § 54 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„k) vysielateľ s licenciou nesplnil povinnosť podľa § 16 ods. 6.“.
4. V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) prevádzkovateľ retransmisie nesplnil povinnosť podľa § 17 ods. 9.“.
5. Za § 76dl sa vkladá § 76dm, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠76dm
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2020
(1) Vysielateľ s licenciou, ktorého obrat z činnosti podľa tohto zákona a z činnosti podľa osobitného predpisu25) za hospodársky rok predchádzajúci dňu účinnosti tohto zákona, za ktorý zostavil alebo bol povinný zostaviť účtovnú závierku, prevyšuje 1 000 000 eur, je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 30. septembra 2020.
(2) Prevádzkovateľ retransmisie, ktorého obrat z činnosti podľa tohto zákona a z činnosti podľa osobitného predpisu25) za hospodársky rok predchádzajúci dňu účinnosti tohto zákona, za ktorý zostavil alebo bol povinný zostaviť účtovnú závierku, prevyšuje 1 000 000 eur, je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 30. septembra 2020.“.
Čl. III
Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z. a zákona č. 313/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Vydavateľ periodickej tlače, ktorého obrat z činnosti podľa tohto zákona a z činnosti podľa osobitného predpisu25) za predchádzajúci hospodársky rok prevyšuje 1 000 000 eur, sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora8a) do 60 dní odo dňa kedy zostavil alebo bol povinný zostaviť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.8aa)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8aa znejú:
„8a) Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov.
8aa) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8ab) § 17 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov“.
2. Za § 13c sa vkladá § 13d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2020
Vydavateľ periodickej tlače, ktorého obrat z činnosti podľa tohto zákona a z činnosti podľa osobitného predpisu8a) za hospodársky rok predchádzajúci dňu účinnosti tohto zákona, za ktorý zostavil alebo bol povinný zostaviť účtovnú závierku, prevyšuje 1 000 000 eur, je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 30. septembra 2020.“.
Čl. IV
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 498/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
㤠52a
Držiteľ licencie na digitálne vysielanie, ktorého obrat z činnosti podľa tohto zákona a z činnosti podľa osobitného predpisu35a) za predchádzajúci hospodársky rok prevyšuje 1 000 000 eur, sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora35b) do 60 dní odo dňa kedy zostavil alebo bol povinný zostaviť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.35c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35a a 35b znejú:
„35a) Zákon č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov.
35b) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35c) § 17 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov“.
2. V § 31 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) jej držiteľ nesplnil povinnosť podľa § 52a,“.
Doterajšie písmena b) a c) sa označujú ako písmena c) a d).
3. Za § 71b sa vkladá § 71c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠71c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2020
Držiteľ licencie na digitálne vysielanie, ktorého celkový obrat z činnosti podľa tohto zákona a z činnosti podľa osobitného predpisu35a) za hospodársky rok predchádzajúci dňu účinnosti tohto zákona, za ktorý zostavil alebo bol povinný zostaviť účtovnú závierku, prevyšuje 1 000 000 eur, je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 30. septembra 2020.“.
ČL. V
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 387/2011 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 343/2015 Z. z., zákona č.
125/2016 Z. z. a zákona č. 350/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o) posudzuje a rozhoduje o návrhu opatrení podľa osobitého predpisu,22bb)“,
p) vykonáva kontrolu dodržania zákazu konfliktu záujmov podľa osobitého predpisu.22bc).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22bb a 22bc znejú:
„22bb) § 4 zákona č. .../2019 Z. z. o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov na mediálnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22bc) § 5 zákona č. .../2019 Z. z.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2020.
____________________
1) § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona neskorších predpisov
2) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 220/2007 Z. z..
3) § 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z..
4) § 2 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5) § 24 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).
6) § 2 ods. 1 písm. a) ods. 2 a 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 241/2019 Z. z..
7) § 2 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 530/2007 Z. z..
8) § 47 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z..
9) § 22 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z..
10) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11) § 2 ods. 4 posledná veta zákona č. 315/2016 Z. z. v znení zákona č. 241/2019 Z. z..
12) Zákon č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 167/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13) § 17 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
14) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
15) § 3 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z..
16) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. v znení zákona č. 241/2019 Z. z..
17) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.