DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na služby pre občana z toho
- vplyvy služieb verejnej správy na občana
- vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
X
X
X
7. Vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
A.3. Poznámky
Nové úlohy, ktoré zákon predpokladá pre verejnú správu budú mať z dôvodu zvýšenia nákladov negatívny vplyv. U podnikateľského prostredia v zdravotníctve možno očakávať negatívne vplyvy z dôvodu zabezpečenia povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora. Pozitívny vplyv však možno očakávať odstránením zvýhodňovania spriaznených osôb.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý, Lucia Žitňanská, Martin Poliačik, Viera Dubačová a Alan Suchánek
2. Názov návrhu právneho predpisu: Zákon o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3. Problematika návrhu zákona:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b) nie je obsiahnutá v práve Európskej únie
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) Lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: bezpredmetné.
b) Lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.
c) Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d) Bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
Bezpredmetné.