NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Účel zákona
Účelom zákona je upraviť osobitné opatrenia na usporiadanie konfliktu záujmov osôb vykonávajúcich činnosť v regulovaných sektoroch v zdravotníctve v záujme efektívneho využívania prostriedkov z verejného zdravotného poistenia, nediskriminačného nákupu a riadneho poskytovania zdravotnej starostlivosti , úlohy orgánov verejnej moci pri overovaní plnenia povinností ustanovených týmto zákonom a sankcie za porušenie povinnosti ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa osobitného predpisu,1) ak tento zákon v § 4 ods. 2 nestanovuje inak,
b)osobou vykonávajúcou činnosť v zdravotníctve osoba, ktorá na základe povolenia vykonáva činnosť v niektorom z regulovaných sektorov v zdravotníctve, a ktorá priamo alebo nepriamo prijíma prostriedky verejného zdravotného poistenia,
c)regulovaným sektorom v zdravotníctve
1.vykonávanie verejného zdravotného poistenia zdravotnou poisťovňou,2)
2.poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytovateľom,3) ktorý je súčasťou verejnej siete poskytovateľov,4) okrem poskytovania lekárenskej starostlivosti,5) alebo
3.poskytovanie lekárenskej starostlivosti5) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý je súčasťou verejnej siete poskytovateľov,
d)zjednaním nápravy úprava vlastníckych a iných vzťahov podľa § 3 alebo § 4.
§ 3
Zákaz súbežného výkonu činností
(1) Osoba vykonávajúca činnosť v zdravotníctve nesmie vykonávať činnosť v inom regulovanom sektore v zdravotníctve (ďalej len „zákaz súbežného výkonu činností“).
(2) Porušením zákazu súbežného výkonu činnosti nie je, ak osoba vykonávajúca činnosť podľa § 2 písm. c) bod 2 poskytuje lekárenskú starostlivosť prostredníctvom nemocničnej lekárne.6)
§ 4
Zákaz krížového vlastníctva
(1) Konečný užívateľ výhod osoby vykonávajúcej činnosť v zdravotníctve nesmie byť konečným užívateľom výhod osoby vykonávajúcej činnosť v zdravotníctve v inom regulovanom sektore v zdravotníctve (ďalej len „zákaz krížového vlastníctva“).
(2) Konečným užívateľom výhod osoby vykonávajúcej činnosť v zdravotníctve, ktorej vlastníkom, zriaďovateľom, prevádzkovateľom alebo správcom je Slovenská republika, sa na účely zákazu krížového vlastníctva rozumie orgán verejnej moci alebo právnická osoba zriadená orgánom verejnej moci, ktorá vykonáva majetkové práva v mene Slovenskej republiky.
§ 5
Konanie o kontrole
(1) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) môže z vlastného podnetu vykonať kontrolu, alebo na základe kvalifikovaného podnetu vykoná kontrolu dodržania zákazu súbežného výkonu činnosti alebo zákazu krížového vlastníctva.
(2) Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o dodržaní zákazu súbežného výkonu činnosti alebo zákazu krížového vlastníctva, a ak nie je konečný užívateľ výhod niektorej osoby vykonávajúcej činnosť v zdravotníctve zapísaný v registri7), aj skutočnosti týkajúce sa konečného užívateľa výhod tejto osoby. Na podanie, ktoré nie je kvalifikovaným podnetom úrad neprihliada; o tom oznamovateľa upovedomí.
(3) Ak z podnetu vyplývajú skutočnosti odôvodňujúce dôvodnú pochybnosť o pravdivosti alebo úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri, úrad podá registrujúcemu orgánu podľa osobitného predpisu7) kvalifikovaný podnet a konanie o kontrole do rozhodnutia registrujúceho orgánu preruší. Rozhodnutie registrujúceho orgánu v konaní o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri je pre úrad záväzné.
(4) Upovedomenie o začatí konania o kontrole doručí úrad účastníkom konania a podávateľovi kvalifikovaného podnetu. V upovedomení o začatí konania vyzve úrad účastníka konania, aby uviedol skutočnosti a navrhol dôkazy, ktoré potvrdzujú dodržanie zákazu, ktoré je spochybnené podnetom.
(5) Účastníkom konania o kontrole je
a)osoba vykonávajúca činnosť v zdravotníctve, ak je predmetom kontroly dodržanie zákazu súbežného výkonu činnosti,
b)konečný užívateľ výhod osoby vykonávajúcej činnosť v zdravotníctve, ak je predmetom kontroly dodržanie zákazu krížového vlastníctva.
(6) Orgán verejnej moci a povinná osoba podľa osobitného predpisu8) povinní úradu na jeho žiadosť a v ním určenej lehote poskytnúť súčinnosť pri overovaní dodržania zákazu súbežného výkonu činnosti alebo zákazu krížového vlastníctva.
§ 6
Sankcie
(1) Úrad za porušenie zákazu súbežného výkonu činnosti alebo zákazu krížového vlastníctva uloží pokutu vo výške 10 000 eur za každý deň porušenia zákazu počnúc dňom, v ktorom bol zákaz preukázateľne porušený, najneskôr dňom začatia konania o kontrole, do dňa, kedy dôjde k zjednaniu nápravy,
a)osobe vykonávajúcej činnosť v zdravotníctve pri porušení zákazu súbežného výkonu činnosti,
b)konečnému užívateľovi výhod osoby vykonávajúcej činnosť v zdravotníctve pri porušení zákazu krížového vlastníctva.
(2) Osoba, ktorej bola uložená pokuta informuje úrad o zjednaní nápravy.
(3) Ak osoba, ktorej bola uložená pokuta zjedná nápravu, úrad do 60 dní od doručenia informácie podľa odseku 2 alebo odo dňa, kedy sa o zjednaní nápravy dozvie inak, určí rozhodnutím deň, kedy došlo k zjednaniu nápravy. Právoplatnosťou tohto rozhodnutia sa konanie o kontrole končí.
(4) Pokuta za dni, ktoré predchádzajú právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Pokuta za dni, ktoré nasledujú po právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 je splatná posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k zjednaniu nápravy podľa rozhodnutia podľa odseku 3.
(5) Ak dôjde k zjednaniu nápravy pred uložením pokuty podľa odseku 1, úrad rozhodne podľa odseku 1 a odseku 2 jedným rozhodnutím. Pokuta uložená podľa predchádzajúcej vety je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
(6) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 7
Spoločné ustanovenie
Na konanie podľa § 5 a § 6 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 9)
Prechodné ustanovenia
§ 8
(1) Ak osoba vykonávajúca činnosť v zdravotníctve nespĺňa ku dňu účinnosti tohto zákona podmienky podľa § 3, je povinná zjednať nápravu do 24 mesiacov od účinnosti tohto zákona (ďalej len „prechodné obdobie“).
(2) Ak konečný užívateľ výhod osoby vykonávajúcej činnosť v zdravotníctve nespĺňa ku dňu účinnosti tohto zákona podmienky podľa § 4, je povinný zjednať nápravu počas prechodného obdobia.
§ 9
Verejná výzva na uzatvorenie zmluvy
(1) Počas prechodného obdobia je osoba vykonávajúca činnosť v zdravotníctve, ktorá uzavretú, alebo počas prechodného obdobia plánuje uzavrieť zmluvu, predmetom ktorej platby z verejného zdravotného poistenia (ďalej len „referenčná zmluva“) s inou osobou vykonávajúcou činnosť v zdravotníctve s rovnakým konečným užívateľom výhod, je povinná vyhlásiť verejnú výzvu na uzavretie zmluvy (ďalej len „verejná výzva“) s rovnakým predmetom a za rovnakých zmluvných podmienok, ako sú dohodnuté v referenčnej zmluve.
(2) Vyhlasovateľ vyhlasuje verejnú výzvu uverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej výzvy na svojom webovom sídle. V oznámení o vyhlásení verejnej výzvy vyhlasovateľ určí lehotu na predloženie žiadostí o uzavretie zmluvy, špecifikuje celkový rozsah predmetu plnenia, ktorý sa obstarať, špecifikuje zmluvné podmienky rovnako, ako dohodnuté v referenčnej zmluve, určí doklady, ktorými uchádzač preukáže schopnosť plniť záväzky zo zmluvy a určí ďalšie podmienky, ktoré musí uchádzač splniť. Lehota na predloženie žiadostí o uzavretie zmluvy nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejnej výzvy.
(3) Verejná výzva sa vyhlasuje pre neobmedzený počet osôb vykonávajúcich príslušnú činnosť v zdravotníctve, ktoré majú iného konečného užívateľa výhod ako vyhlasovateľ. Podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení verejnej výzvy nesmú byť diskriminačné v porovnaní s podmienkami, ktoré musela pri uzavretí referenčnej zmluvy splniť osoba vykonávajúca činnosť v zdravotníctve, ktorá má rovnakého konečného užívateľa výhod ako vyhlasovateľ.
(4) V žiadosti o uzavretie zmluvy uchádzač uvedie rozsah predmetu plnenia, ktorý záujem obstarať, prejaviť bezpodmienečný súhlas s uzavretím zmluvy podľa podmienok verejnej výzvy, potvrdiť svoju schopnosť realizovať predmet plnenia, predložiť doklady vyžadované vyhlasovateľom v oznámení a splní ďalšie podmienky uvedené v oznámení o vyhlásení verejnej výzvy.
(5) Vyhlasovateľ je povinný uzavrieť zmluvu podľa verejnej výzvy so všetkými uchádzačmi, ktorí splnili podmienky verejnej výzvy. Ak záujem uchádzačov o uzatvorenie zmluvy prekračuje celkový rozsah predmetu plnenia, ktorý sa obstarať podľa oznámenia o vyhlásení verejnej výzvy, vyhlasovateľ je povinný uzavrieť zmluvy tak, aby podiel zmlúv uzatvorených s osobami vykonávajúcimi činnosť v zdravotníctve s rovnakým konečným užívateľom výhod bol menší alebo rovný ako podiel zmlúv uzatvorených s osobami vykonávajúcimi činnosť v zdravotníctve s odlišným konečným užívateľom výhod.
(6) Uchádzačovi, s ktorým nebude uzavretá zmluva, vyhlasovateľ oznámi dôvody neuzavretia zmluvy. O výsledku verejnej výzvy, o dôvodoch uzavretia výzvy s úspešnými uchádzačmi a o dôvodoch neuzavretia zmluvy s neúspešnými uchádzačmi, informuje vyhlasovateľ na svojom webovom sídle.
(7) Zmluva uzavretá podľa odseku 5 nesmie byť v rozpore s podmienkami verejnej výzvy.
Čl. II
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Za § 8c sa vkladajú § 8d a 8e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠8d
Nediskriminácia pri uzatváraní zmlúv
Zdravotná poisťovňa je povinná zabezpečiť nediskriminačný a transparentný postup a podmienky pri
a)uzatváraní zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa § 7, o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci podľa § 7a a o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme 1. typu alebo na urgentnom príjme 2. typu podľa § 7b,
b)úhrade zdravotnej starostlivosti podľa § 8.
§ 8e
Povinnosť zverejňovania zmlúv a finančných plnení
(1) Zdravotná poisťovňa je povinná zverejniť každú zmluvu uzavretú s osobou vykonávajúcou činnosť v zdravotníctve,24h) na základe ktorej dochádza k plneniu prostriedkov z verejného zdravotného poistenia, do desiatich dní od uzavretia zmluvy.
(2) Zdravotná poisťovňa je povinná zverejniť prehľad všetkých platieb, ktoré uhradila v priebehu kalendárneho mesiaca a ktoré boli aspoň čiastočne hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia v rozsahu
a) identifikačné údaje osoby, ktorej bola takáto platba uhradená v rozsahu
1. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
2. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby, a
3. identifikačné číslo, ak ho má táto osoba pridelené,
b) dátum takejto platby,
c) výšku sumy, ktorá bola uhradená,
d) identifikáciu zmluvy, ak platba súvisí so zmluvou zverejňovanou podľa odseku 1, a
e) stručný popis plnenia, za ktoré sa táto platba uhrádza,
do desiatich dní odo dňa uplynutia kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba uhradená.
(3) Informácie podľa odseku 1 a 2 zverejňuje zdravotná poisťovňa na webovom portáli finančných informácii v zdravotníctve (ďalej len „portál finančných informácií“). Portál finančných informácií je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je úrad.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24h) znie:
24h) § 2 písm. a) zákona č. .../2019 Z. z. o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom z), ktorý znie:
„z) vykonáva kontrolu dodržania zákazu súbežného výkonu činnosti alebo zákazu krížového vlastníctva podľa osobitého predpisu.41aad).
Poznámky pod čiarou k odkazom 41aad znejú:
„41aad) § 5 zákona č. .../2019 Z. z. o osobitných opatreniach na usporiadanie konfliktu záujmov v oblasti zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3. Za § 86zb sa vkladá § 86zc, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠86zb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2020
(1) Úrad je povinný zriadiť portál finančných informácií a zabezpečiť jeho funkčnosť najneskôr od 31. augusta 2020.
(2) Zdravotná poisťovňa je povinná plniť povinnosť podľa § 8e ods. 1 od 1. septembra 2020 a povinnosť podľa § 8e ods. 2 prvýkrát za august 2020 najneskôr do 10. septembra 2020.“.
Čl. III
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a zákona č. 241/2019 Z. z. sa mení takto:
1. V § 2 ods. 2 sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „tretieho“.
2. V § 2 ods. 3 sa slovo „štvrtého“ nahrádza slovom „tretieho“.
Čl. IV
Zákon č, 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/201 3Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Poskytovateľ, ktorý je súčasťou verejnej siete, sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu11a) (ďalej len „register partnerov verejného sektora“) najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy so zdravotnou poisťovňou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v lehote stanovenej týmto zákonom.“.
3.Za § 102ak sa vkladá § 102al, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102al
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2020
Osoba povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 6 ods. 3, ktorá nie je zapísaná v registri ku dňu účinnosti tohto zákona, je povinná zapísať sa do registra najneskôr do 31. augusta 2020.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2020
____________________
1) § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 2 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 530/2007 Z. z.
3) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) § 6 zákona č. 578/2004 Z. z.
5) § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7) § 3 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. v znení zákona č. 241/2019 Z. z.
9) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.