1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Poskytnutie podpory vo forme umožnenia nájomného bývania v sociálnom podniku bývania podľa zákona č. 122/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo prostredníctvom poskytnutia podpory na obstaranie bytu a na obstaranie nájomného bytu podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, alebo prostredníctvom poskytnutia sociálneho bývania podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov závisí od viacerých faktorov, pričom jedným z hlavných faktorov je výška príjmu osoby, resp. domácnosti v ktorej osoba žije. A práve limit výšky príjmu domácnosti, v ktorej žije aj ťažko zdravotne postihnutá osoba (ďalej len „ŤZP osoba“) s obmedzenou mobilitou často vytvára nezmyselnú prekážku, keď dôsledkom vyššieho príjmu strácajú nárok na prispôsobené bývanie (napr. bezbariérový byt) a kvôli nedostatku iného bývania rovnakého druhu, si nemôžu nájsť bývanie adekvátne ich príjmu.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je preto zmena limitu výšky príjmu žiadateľa, ktorým je ŤZP osoba s obmedzenou mobilitou, resp. domácnosti, v ktorej takáto osoba žije. Súčasne nastavené limity tak nízke (príjem nesmie presiahnuť 4-násobok sumy životného minima), že naň dopláca časť ŤZP osôb, ktoré sa snažia žiť aktívne, resp. domácnosť, v ktorej takáto osoba žije), pričom otázka bývania je jedna z najkomplikovanejších aj pre ľudí bez zdravotného postihnutia, keďže systém podpory nie je zameraný na bývanie.
V intenciách bývania najviac dotknutou skupinou ŤZP osoby s obmedzenou mobilitou, pretože práve v ich prípade nároky na obydlie najviac špecifické. Ide jednak o bezbariérovosť bytu, jednak o nevyhnutné stavebné úpravy (napr. šírka dverí) a jednak o priestrannosť bytu (napr. z dôvodu potreby pohybu na invalidnom vozíku). Z uvedeného dôvodu a z dôvodu snahy o čo najmenší negatívny dopad na rozpočet verejnej správy sa navrhuje zvýšiť limit príjmu iba pre žiadateľa podľa vyššie citovaných zákonov, ktorým je ŤZP osoba s obmedzenou mobilitou, resp. pre domácnosť, v ktorej takáto osoba žije.
Predkladaný návrh zákona mierne negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, na druhej strane prináša výrazne pozitívne sociálne vplyvy (najmä na hospodárenie špecifických skupín obyvateľstva, a tiež prispieva k znižovaniu sociálnej exklúzie). Predkladaný návrh zákona nemá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
2
medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
Podmienka prenájmu maximálneho počtu bytov pre osoby žijúce s ťažko zdravotne postihnutou osobou (maximálne 10% z obstarávaných nájomných bytov) sa nemení. Z dôvodu precizovania ustanovenia sa explicitne navrhuje uviesť, že pre oprávnenú osobu žijúcou v domácnosti s ŤZP osobu, ktorej chronický stav spôsobuje nadmerné opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility sa bude vzťahovať ten istý maximálny počet nájomných bytov ako tomu bolo doposiaľ.
Pre oprávnenú osobu žijúcou v domácnosti s ŤZP osobu, ktorej chronický stav spôsobuje nadmerné opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility ostáva zachovaná aj maximálna doba nájmu bytu tak ako tomu bolo doposiaľ. To znamená 10 rokov.
K bodom 3, 4 a 6
Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s čl. I bodom 7 tohto návrhu zákona.
K bodu 5
Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s čl. I bodom 8 tohto návrhu zákona.
K bodu 7
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zmierniť podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania v byte vo vzťahu k príjmu domácnosti žiadateľa o takéto bývanie.
Navrhuje sa, aby v prípade, že oprávnenou fyzickou osobou pre poskytnutie sociálneho bývania v byte bude osoba, ktorá žije v domácnosti s ťažko zdravotne postihnutou osobou, ktorej chronický stav za následok nadmerné opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi, ale najmä bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility, sa zvýši limit príjmu takej domácnosti až na 8-násobok sumy životného minima.
To znamená, že nárok na poskytnutie sociálneho bývania budú mať aj osoby, ktoré by ho podľa súčasnej právnej úpravy nemali.
K bodu 8
Dopĺňa sa príloha, ktorá tvorí zoznam ťažkých zdravotných postihnutí, pri ktorom dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility.
K Čl. II
K bodom 1 a 3
4
Z existujúcej kategórie žiadateľov, ktorí žijú v domácnosti s ŤZP osobou sa vyčleňuje nová podkategória žiadateľov, ktorí žijú v jednej domácnosti s ŤZP osobou so špecifickým druhom postihnutia. Pôjde o takú ŤZP osobu, ktorej chronický stav spôsobuje nadmerné opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a najmä bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility, podľa zoznamu chronických stavov uvedených v novo doplnenej prílohe č. 2 k zákonu.
Príjem domácnosti žiadateľa, ktorý žije s ŤZP osobou s postihnutím špecifikovaným v prílohe č. 2, bude môcť dosiahnuť až 8-násobok sumy životného minima.
K bodu 2 a 6, 8 až 10
Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s čl. II bodom 3 tohto návrhu zákona.
K bodom 4, 5 a 7
Ide o legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s čl. II bodom 12 tohto návrhu zákona.
K bodu 11
Zavádza sa prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa budú žiadosti doručené do 29. februára 2020 posudzovať podľa právneho stavu účinného do 1. marca 2020, teda podľa platného právneho stavu. Navrhnutou právnou úpravou sa teda nezavádza ani tzv. nepriama retroaktivita.
K bodu 12
Dopĺňa sa príloha, ktorá tvorí zoznam ťažkých zdravotných postihnutí, pri ktorom dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility.
K Čl. III
K bodu 1
Podmienka príjmu domácnosti v prípade záujmu o nájomné bývanie bude splnená aj v prípade, že príjem domácnosti dosiahne sumu 8-násobku sumy životného minima, avšak len v prípade ak bude členom domácnosti ŤZP osoba, ktorej chronický stav spôsobuje nadmerné opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a najmä bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility, podľa zoznamu chronických stavov uvedených v novej prílohe k zákonu.
K bodu 2
Dopĺňa sa príloha, ktorá tvorí zoznam ťažkých zdravotných postihnutí, pri ktorom dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility.
5
K Čl. IV
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na 1. marca 2020.
6
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
7
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Od predloženého návrhu zákona sa v prvom rade očakávajú pozitívne sociálne vplyvy, a to najmä v oblasti sociálnej inklúzie, hospodárenia vybraných skupín obyvateľstva (ŤZP osôb s obmedzenou mobilitou), no prínos môže vyplynúť aj s väčšej motivácie uvedených osôb o primerane platené zamestnanie (keďže tým nestratia možnosť žiadať o príspevok na bývanie, či zaujímať sa o nájomné či sociálne bývanie).
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pretože ním dochádza len k rozšíreniu osôb, resp. skupín osôb, ktoré budú môcť požiadať o dotáciu alebo príspevok, na ktorý však nie je právny nárok a celkový objem finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií a príspevkov sa tiež nezvyšuje.
8
Návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti ani na životné prostredie.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.