NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z, zákona č. 277/2015 Z. z., zákona č. 249/2017 Z. z. a zákona č. 230/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11 ods. 1 písm. a) druhom bode sa za slová „§ 22 ods. 3 písm. b) tretieho bodu“ vkladajú slová „alebo § 22 ods. 3 písm. c)“.
2.V § 12 ods. 2 písm. a) sa za slová „uvedeným v prílohe č. 2“ vkladajú slová „alebo „uvedeným v prílohe č. 3“.
3.V § 12 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 22 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 3 písm. e)“.
4.V § 12 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) nie je vyšší ako osemapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa § 22 ods. 3 písm. c).“.
5.V § 14 ods. 1 písm. c) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
6.V § 22 ods. 3 písm. b) sa prvý bod dopĺňa slovami „ak písmeno. c) neustanovuje inak“.
7.V § 22 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške osemnásobku životného minima, ak členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 3,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
8.Za prílohu č. 2 sa vkladá nová príloha č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 3
k zákonu č. 443/2010 Z. z.
Ťažké zdravotné postihnutie, pri ktorom dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility
1. Ťažké spastické obrny a chabé obrny dolných končatín.
2. Mozgové, mozočkové a miešne dysfunkcie podmieňujúce ťažké poruchy chôdze.
3. Stavy so stuhnutím kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru bez možnosti ovplyvnenia tohto stavu ďalšou liečbou.
4. Úplná slepota oboch očí.
5. Praktická slepota oboch očí.“.
Doterajšia príloha č. 3 sa označuje ako príloha č. 4.
Čl. II
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z, zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 230/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 10 ods. 5 písm. c) sa v celom texte za slová „podľa osobitného predpisu18)vkladajú slová „alebo s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2“.
2.V § 10 ods. 7 tretej vete sa za slová „s ťažkým zdravotným postihnutím“ vkladajú slová „okrem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2“.
3.V § 10 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Žiadateľovi podľa odseku 5 písm. c) s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 možno poskytnúť podporu len vtedy, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu,19) neprevyšuje osemnásobok sumy životného minima20) vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.
Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu21) za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, za ktoré tento príjem patril. Ak žiadateľom podľa odseku 5 je člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 a táto nepatrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb podľa osobitného predpisu,19) pri výpočte príjmu žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb sa fyzická osoba s takýmto ťažkým zdravotným postihnutím považuje za ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.“.
Doterajšie odseky 8 až 25 sa označujú ako odseky 9 až 26.
4.V § 12 ods. 2 sa slová „v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 3“.
5.V § 12 ods. 3 písm. b) sa slová „v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 3“.
6.V § 13a ods. 2 sa slová „podľa § 10 ods. 8 písm. a) c)“ nahrádzajú slovami „podľa 10 ods. 9 písm. a) až c)“.
7.V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
8.V § 16 ods. 2 písm. j) sa slová „podľa § 10 ods. 12 písm. c) prvého a druhého bodu,“ nahrádzajú slovami „podľa § 10 ods. 13 písm. c) prvého a druhého bodu,“.
9.V § 18 ods. 2 písm. a) sa slová „podľa § 10 ods. 1, 2, ods. 12 písm. a) a b) alebo ods. 16“ nahrádzajú slovami „podľa § 10 ods. 1, 2, ods. 13 písm. a) a b) alebo ods. 17“.
10.V § 18 ods. 4 sa slová „podľa § 10 ods. 12 písm. c) prvého bodu“ nahrádzajú slovami „podľa § 10 ods. 13 písm. c) prvého bodu“.
11.Za § 23e sa vkladá § 23f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 23f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2020
Žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) podané do 29. februára 2020 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.“
12.Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 2
k zákonu č. 150/2013 Z. z.
Ťažké zdravotné postihnutie, pri ktorom dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility
1. Ťažké spastické obrny a chabé obrny dolných končatín.
2. Mozgové, mozočkové a miešne dysfunkcie podmieňujúce ťažké poruchy chôdze.
3. Stavy so stuhnutím kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru bez možnosti ovplyvnenia tohto stavu ďalšou liečbou.
4. Úplná slepota oboch očí.
5. Praktická slepota oboch očí.“.
Doterajšia prílohy č. 2 a 3 sa označujú ako prílohy č. 3 a 4.
Čl. III
Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 13 odsek 3 znie:
„(3) Oprávnenými osobami na účely odseku 2 fyzické osoby, ktoré tvoria domácnosť
42
) a ktorých mesačný príjem
20
) v úhrne neprevyšuje štvornásobok sumy životného minima.
1
) Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a počtu mesiacov, za ktoré tento príjem patril. Ak je členom domácnosti aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe, mesačný príjem takej domácnosti v úhrne nesmie prevýšiť osemnásobok sumy životného minima. Ak je členom domácnosti aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa predošlej vety, ktorá nepatrí do okruhu spoločne posudzovaných osôb podľa osobitného predpisu,43) pri výpočte príjmu sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím považuje za ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.“.
2. Do zákona sa vkladá príloha, ktorá vrátane nadpisu znie:
Príloha
k zákonu č. 112/2018 Z. z.
Ťažké zdravotné postihnutie, pri ktorom dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility
1. Ťažké spastické obrny a chabé obrny dolných končatín.
2. Mozgové, mozočkové a miešne dysfunkcie podmieňujúce ťažké poruchy chôdze.
3. Stavy so stuhnutím kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru bez možnosti ovplyvnenia tohto stavu ďalšou liečbou.
4. Úplná slepota oboch očí.
5. Praktická slepota oboch očí.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2020.