Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Simona Petrík a Jozef Mihál.
Cieľom návrhu zákona je zlepšiť sociálne podmienky študentov v dennej forme doktorandského štúdia tým, že títo študenti budú nemocensky a dôchodkovo poistení.
Mladí doktorandi sa vo svojom štúdiu zameriavajú na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania, ku ktorému prikladajú svoj vlastný príspevok. Ten byť výsledkom vedeckého bádania a ich samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy, techniky či samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je aj vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti, ktorá s ňou súvisí, a to v zákonom vymedzenom rozsahu.
Napriek ich vedeckým a pedagogickým aktivitám sa mladým doktorandom ich činnosť žiadnym spôsobom neodrazí v starobe pri dôchodku. Rovnako nemajú mladé doktorandky nárok na materské v prípade tehotenstva. Pokiaľ by doktorandi vykonávali svoju činnosť v pracovnom pomere podľa Zákonníka práce, s rovnakou náplňou práce by ich pracovné miesto bolo na pomedzí štvrtého stupňa náročnosti práce (samostatné zabezpečovanie odborných agend spojené so zvýšenou duševnou námahou)1 a piateho stupňa náročnosti práce (výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou).2 Samozrejmosťou by v tomto prípade bolo aj počítanie odpracovaných rokov v starobe, aj finančná pomoc pri tehotenstve a následnom materstve prostredníctvom materského.
Predkladatelia majú za to, že formálne označenie doktorandov ako „študentov“ by nemalo brániť ich spravodlivému postaveniu pre účely sociálneho poistenia. Aj samotné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si uvedomuje, že jedným zo spôsobov podpory vysokoškolského výskumu, vývoja a inovácií je aj cielený rozvoj ľudských zdrojov výchovou odborníkov, najmä prostredníctvom doktorandského štúdia a vytváraním postdoktorandských miest, ktorého zmyslom je zabezpečiť Slovensku kapacitu fungovať a rozvíjať sa.3
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
1 Príloha č. 1 písm. d) Zákonníka práce.
2 Príloha č. 1 písm. e) Zákonníka práce
3 Dokument „Učiace sa Slovensko“, s. 227. Dostupné na
https://www.minedu.sk/data/files/7532_uciace-sa-
slovensko2017.pdf
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Ustanovuje sa, že povinne nemocensky poistení aj doktorandi v dennej forme štúdia.
K bodu 2
Osobný rozsah dôchodkového poistenia sa rozširuje o doktorandov v dennej forme štúdia.
K bodom 3 a 4
Upresňuje sa vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia doktorandov. Pre vznik je kľúčovým momentom deň zápisu na dennú formu štúdia a pre zánik skončenie denného štúdia, najmä úspešnou obhajobou dizertačnej práce. V záujme riadneho plnenia povinností sa ustanovuje, že sociálne zabezpečenie bude trvať vždy len počas štandardnej dĺžky štúdia.
K bodu 5
Navrhuje sa, aby štipendium doktoranda nebolo prekážkou pri nároku na nemocenskú dávku.
K bodu 6
Ustanovuje sa štát ako subjekt, ktorý bude platiť poistné na starobné poistenie za doktorandov.
K bodu 7
Nakoľko jediným príjmom doktoranda je jeho štipendium, navrhuje sa naň viazať vymeriavací základ.
K bodu 8
Podobne ako pri vojakoch dobrovoľnej vojenskej prípravy, pri ktorých sa prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky poukazujú finančné prostriedky na úhradu príslušného poistného, navrhuje sa obdobný režim vo vzťahu k doktorandom, pričom dochádza len k zmene rezortu (kapitola štátneho rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky).
K bodu 9
Legislatívno-technická úprava nadväzujúca na predchádzajúci novelizačný bod.
K Čl. II
V súvislosti s cieľom návrhu zákona sa do ustanovení týkajúcich sa doktorandského študijného programu vkladá odkaz na úpravu obsiahnutú v zákone o sociálnom poistení (podobne, ako tomu bolo do nadobudnutia účinnosti zákona č. 363/2007 Z. z., ktorým sa novelizoval vtedajší § 54 ods. 18 vysokoškolského zákona).
K Čl. III
S ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje nadobudnutie účinnosti 1. marca 2020.