NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z. a zákona č. 321/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písm. c), ktoré znie:
„c) doktorand v dennej forme štúdia.“.
2. V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písm. i), ktoré znie:
„i) doktorand v dennej forme štúdia, ak nie je dôchodkovo poistený podľa písm. a) h) a nebol mu priznaný invalidný dôchodok.“.
3. § 20 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie doktoranda v dennej forme štúdia vzniká odo dňa zápisu na dennú formu doktorandského štúdia podľa osobitného predpisu42f) a zaniká dňom, ktorým doktorand prestal byť doktorandom, najneskôr však posledným dňom štandardnej dĺžky štúdia pre príslušný doktorandský študijný program.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42f) znie:
42f) § 54 zákona č. 131/2002 Z. z.“.
4. V § 22 ods. 2 sa slová „až h)“ nahrádzajú slovami „až i)“.
5. V § 30 písm. b) sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „štipendia alebo“.
6. V § 128 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Štát platí poistné na nemocenské poistenie za fyzickú osobu uvedenú v § 14 ods. 1 písm. c) a poistné na starobné poistenie za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. i).“.
7. V § 138 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15) Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné na nemocenské poistenie je štipendium podľa osobitného predpisu.42f)“.
Doterajšie odseky 15 až 17 sa označujú ako odseky 16 až 18.
8. Za § 168c sa vkladá § 168d, ktorý znie:
㤠168d
Prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa poukazujú finančné prostriedky na úhradu poistného na starobné poistenie, poistného na nemocenské poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za doktorandov v dennej forme štúdia.“.
9. V § 285 ods. 2 sa slová „ak v § 168c nie je ustanovené inak“ nahrádzajú slovami „ak v § 168c a 168d nie je ustanovené inak“.
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č.
465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., zákona č. 155/2019, zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 138/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 54 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:
„(23) Nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia upravuje osobitný predpis.35ac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35ac) znie:
„35ac) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2020.