NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209
/2019
Z. z.
, sa dopĺňa takto:
1. Za § 79 sa vkladá nové ustanovenie § 79a, ktoré vrátane nadpisu znie:
§ 79a
Ochrana pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní na pracovisku
(1) Každý pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec právo na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní v súvislosti s výkonom jeho práce a to najmä pred:
a) šikanovaním, ktorým je opakované zneužívanie sily alebo moci prejavujúce sa urážlivým správaním jednotlivca prostredníctvom pomstychtivých, krutých, škodlivých alebo ponižujúcich a obťažujúcich útokov, ktoré majú za cieľ oslabiť sebavedomie inej osoby alebo podrývať jej autoritu alebo vylučovať ju z kolektívu alebo negatívne ovplyvňovať jej pracovné úlohy alebo ju inak ohrozovať (ďalej len „šikanovanie“),
b) šikanovaním a obťažovaním súvisiacimi s jedným alebo viacerými zakázanými dôvodmi diskriminácie 42),
c) mobingom, čiže kolektívnym šikanovaním, ktorým je opakované zneužitie sily alebo moci skupiny pracovníkov voči jednotlivcovi alebo inej skupine pracovníkov prejavujúce sa pravidelnými, systematickými, cielenými, zákernými, bezcitnými útokmi, ktorých prejavy zvyčajne skryté alebo ťažko rozpoznateľné s cieľom vystaviť inú osobu alebo skupinu osôb trvalému psychickému tlaku a obmedziť znemožniť im medziľudskú komunikáciu alebo znížiť ich autoritu a spoluprácu s nimi alebo obmedziť ich sociálne vzťahy na pracovisku alebo postupne ich izolovať a vylúčiť z pracoviska (ďalej len „mobing“),
d) bossingom, čiže šikanovaním nadriadeného zamestnanca, vedúceho zamestnanca alebo zamestnávateľa podriadených zamestnancov, ktorým je opakované zneužitie sily a moci nadriadeného pracovníka voči jednému alebo viacerým podriadeným zamestnancom, prejavujúce sa systematickými, cielenými, bezcitnými útokmi prostredníctvom neúmerných časových a výkonových požiadaviek na zamestnanca alebo zastrašovania a znižovania dôstojnosti zamestnanca alebo vystavovanie ho trvalému psychickému tlaku s cieľom znížiť jeho autoritu v kolektíve a zdôrazniť a upevniť vlastné hierarchické postavenie alebo ho postupne vylúčiť z pracoviska pre nedostatočné plnenie nadmerných úloh alebo ho vylúčiť z pracoviska tak, aby z neho odišiel dobrovoľne a bez finančnej kompenzácie (ďalej len „bossing“).
(2)Každý zamestnanec je povinný zdržať sa socialno-patologických prejavov v správaní na pracovisku, aby nespôsoboval svojim správaním a konaním ujmu iným osobám na pracovisku.
(3)Každý právo domáhať sa svojich práv, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách konaním podľa ods. 1. Môže sa najmä domáhať, aby ten, kto porušil jeho práva, upustil od svojho konania, ak je to možné, napravil protiprávny stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie. Označený porušovateľ práv podľa ods. 1 je povinný preukázať, že tieto práva neporušil, a to vo všetkých stupňoch procesného konania voči nemu.
(4) Žiadnemu zamestnancovi nesmie byť na ujmu uplatňovanie práva na ochranu jeho práv podľa ods. 1. Ak sa zamestnanec domnieva, že v súvislosti s ochranou jeho práv podľa ods. 1 bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať
zriaďovateľa, v prípade riaditeľa školy ministerstvo, do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu. Zriaďovateľ alebo ministerstvo bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu, ak bola dodržaná lehota na podanie a ak zamestnávateľ v primeranej lehote určenej zriaďovateľom alebo ministerstvom nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s uplatňovania ochrany jeho práv podľa ods.1 a túto skutočnosť oznámi písomne zamestnávateľovi i zamestnancovi. Pre zamestnávateľa je doručené písomné rozhodnutie záväzné.
(5) Ak došlo k porušeniu práv zamestnanca podľa ods. 1, môže sa ten domáhať svojich práv:
a) podaním písomnej sťažnosti priamemu nadriadenému podľa osobitného zákona 43), ak sťažnosť smeruje proti riaditeľovi školy zriaďovateľovi, riaditeľ školy podáva sťažnosť ministerstvu; obsahové a formálne náležitosti sťažnosti vrátane lehôt na vybavenie a spôsobe podania adresované zriaďovateľovi a ministerstvu sa riadia podľa osobitného zákona 44); ak je sťažnosť podávaná priamemu nadriadenému alebo zamestnávateľovi je lehota na vybavenie do 30 dní; ak kompetentný orgán nekoná v zákonom stanovenej lehote, sťažovateľ právo obrátiť sa so sťažnosťou na ministerstvo,
b) mimosúdnym riešením sporov, čiže mediáciou 45) s cieľom uzatvoriť mediačnú dohodu; náklady na mediáciu nesie zamestnávateľ, ktorý si môže uplatniť regresnú náhradu od porušovateľa práv,
c) podaním trestného oznámenia 46) alebo oznámenia o priestupku 47), ak bola naplnená skutková podstata trestného činu alebo priestupku,
d) podaním žaloby na súd 48) v prípade ochrany podľa ods .1 písm. a), c), d) alebo podaním žaloby 49) v prípade ochrany podľa ods. 1 písm b) po vyčerpaní ochranných procesných prostriedkov podľa písm. a) až b) tohto odseku.
(6)Zamestnávateľ je objektívne zodpovedný za pracovné prostredie ako aj za dodržiavanie práv a slobôd všetkých zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný vykonať kvalitné preventívne opatrenia, aby nedochádzalo k sociálno-patologickým prejavom v správaní zamestnancov na pracovisku a riešiť vzniknuté problémy riadne a včas. Zamestnávateľ alebo iný kompetentný orgán je povinný v prípade porušenia práv podľa ods.1 konať, zjednať nápravu a vyvodiť zákonné sankcie.
Poznámky pod čiarou:
42) § 2a zákona č. 365/2004 Z. z. antidiskriminačný zákon v znení neskorších predpisov.
43) §13 ods. 1 až ods. 3 zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce.
44) § 5 až 8 zákon č. 9/2010 Z. z. zákon o sťažnostiach.
45) Zákon č. 420/2004 Z. z. zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
46) § 196 až § 198 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
47) Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
48) § 11 a § 13 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
49) §9 §11 zákona č. 365/2004 Z. z. antidiskriminačný zákon v znení neskorších predpisov.“
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
365/2004 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
564/2004 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
5/2005 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
475/2005
Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
279/2006 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
689/2006 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
245/2008 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
462/2008 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
179/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
179/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
184/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
214/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
38/2011 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
325/2012 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
345/2012 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
312/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
464/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
464/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
61/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
61/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
188/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
422/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
91/2016 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177
/2017 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182
/2017 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182
/2017 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 138
/2019 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209
/2019 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209
/2019 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221
/2019 Z. z
. sa dopĺňa takto:
1.V §5 ods. 2 sa za písm. h) ruší bodka, ktorá sa nahrádza čiarkou a vkladajú sa nové ustanovenia písm. i) a písm. j), ktoré znejú:
„g) ochranu všetkých zamestnancov pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní na pracovisku,
h) riadne, včasné a kvalitné vybavenie sťažností pre porušenie práv zamestnancov podľa osobitného zákona 87).
2. V §6 sa za ods. 24 vkladá nový ods. 25, ktorý znie:
„(25) Obec ako zriaďovateľ zodpovedá za riadne, včasné a kvalitné vybavenie sťažností pre porušenie práv zamestnancov podľa osobitného zákona 87).
3. V §9 sa za ods. 19 vkladá nový ods. 20, ktorý znie:
„(20) Samosprávny kraj ako zriaďovateľ zodpovedá za riadne, včasné a kvalitné vybavenie sťažností pre porušenie práv zamestnancov podľa osobitného zákona 87).
4. V §14 sa za ods. 13 vkladajú nové ods. 14 a ods. 15, ktoré znejú:
„(14) Ministerstvo bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu urobeného zamestnávateľom, ak sa zamestnanec domnieva, že v súvislosti s ochranou jeho práv poškodených podľa osobitného zákona 87) bol voči nemu urobený taký pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, podanie vykonal do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone a ak zamestnávateľ v primeranej lehote určenej ministerstvom nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s uplatňovaním ochrany jeho práv podľa osobitného zákona 87). Ministerstvo svoje rozhodnutie oznámi písomne zamestnávateľovi i zamestnancovi. Pre zamestnávateľa je doručené písomné rozhodnutie záväzné.
(15) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy zodpovedá za riadne a kvalitné vybavenie sťažností pre porušenie práv zamestnancov podľa osobitného zákona 87).
Poznámka pod čiarou:
87) § 79a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2020.