DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh zákona je reakciou na klesajúci význam osvedčení a kontrolých nálepiek vzhľadom k pokročilému využívaniu informačných systémov zameraných na kontrolu a evidenciu dodržiavania predpísaných lehôt technických a emisných kontrol.
Cieľom návrhu zákona je zrušenie osvedčení a kontrolných nálepiek, čím sa zníži administratívna záťaž spojená s ich vydávaním a taktiež sa znížia náklady občanov-motoristov spojené s absolvovaním emisnej a technickej kontroly.
Návrh zákona negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, vyvoláva však pozitívne sociálne vplyvy, pričom nemá vplyv na podnikateľské prostredie ani vplyv na životné prostredie alebo na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 18, 20 až 24 a 26 až 37
Ide o legislatívno-technické úpravy bezprostredne súvisiace s čl. I bodmi 19 a 25 tohto návrhu zákona.
K bodom 19 a 25
Vzhľadom na pokročilé využívanie informačných systémov zameraných na kontrolu a evidenciu dodržiavania predpísaných lehôt technických a emisných kontrol stráca používanie kontrolných nálepiek v ich súčasnej podobe svoje opodstatnenie. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť očakávaný pozitívny dopad na všetkých občanov-motoristov, ktorým sa znížia náklady na absolvovanie technickej a emisnej kontroly a zrýchli sa ich celkový priebeh. Zrušenie kontrolných nálepiek v ich súčasnej podobe jednoznačne povedie k časovej úspore každej kontroly a teda aj zlepšeniu kapacitnej potreby STK (kontroly technického stavu vozidla) a EK (emisnej kontroly) odstránením úkonov spojených s nálepkami a osvedčeniami, ako sú: odstraňovanie nálepiek, výber nálepiek zo skladovej evidencie, lepenie nálepiek, prepojenie/zapísanie identifikácii nálepiek a osvedčení s kontrolovaným vozidlom, odpísanie z evidencie nálepiek a aj osvedčení. Ukončenie používania kontrolných nálepiek povedie tiež k zníženiu administratívy spojenej s ich vydávaním.
Finančné prostriedky ušetrené používaním kontrolných nálepiek možno preniesť do vývoja informačného systému technickej kontroly. Protokoly sa naďalej budú používať, ale len ako prílohy k osvedčeniu, pritom ich použitie v praxi sa zásadne nebude odlišovať od súčasného stavu.
Je tiež potrebné zdôrazniť, že právne akty Európskej únie (osobitne smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES alebo smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES) požadujú od Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie len to, aby: Stanica technickej kontroly, prípadne príslušný orgán členského štátu, ktorý vykonal kontrolu technického stavu vozidla evidovaného na jeho území, vystavil pre každé vozidlo, ktoré úspešne absolvovalo kontrolu, dôkaz, ako je záznam v dokumente o evidencii vozidla, nálepka, protokol alebo akákoľvek iná ľahko dostupná informácia. Takýto dôkaz musí obsahovať dátum, dokedy sa uskutočniť nasledujúca kontrola technického stavu.“, z čoho je zrejmé, že postačuje 1 doklad (podľa platného zákona vyžaduje Slovenská republika 3 doklady osvedčenie, protokol a kontrolnú nálepku), ktorý nemusí byť umiestnený viditeľne na vozidle, ako je tomu v súčasnosti v prípade kontrolnej nálepky. Zrušenie kontrolnej nálepky tak nie je ani v rozpore s právom EÚ.
K bodu 38
Ak sa do nadobudnutia účinnosti začalo konanie, ktoré súvisí s preukázaním technickej kontroly alebo emisnej kontroly vozidla vrátane preukázania tohto stavu formou kontrolnej nálepky, takéto konanie sa dokončí podľa doterajších predpisov a návrh zákona sa nebude na tieto situácie uplatňovať retroaktívne.
K Čl. II
Navrhované úpravy si vyžiadajú aj následné úpravy v podzákonných normách (vykonávacích predpisoch), čo nie je v kompetencii poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, avšak navrhovaným dátumom nadobudnutia účinnosti návrhu zákona na 1. január 2021 sa vytvorí dostatočný časový priestor na ich novelizáciu.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ návrhu zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)je upravený v primárnom práve EÚ, a to v čl. 90-100 Hlava VI (doprava) a čl. 114-118 (aproximácia práva) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)je upravený v sekundárnom práve EÚ, a to v:
-smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. ES L 127, 29.4.2014, s. 51), ktorej gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky čl. 3, 8 a 10,
-smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. ES L 127, 29.4.2014, s. 134), ktorej gestorom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – čl. 3 a 7,
c)je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, a to v:
-rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-50/85, Schloh, [1986]
-rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci 272/80, Frans-Nederlandse Maatschappoj voor Biologiche Producten, [1981]
-rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-293/94, Brandsma, [1996]
-rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-400/96, Harpegnies, [1998]
-rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 5. júna 2008 vo veci C-170/07, Komisia Európska komisia proti Poľskej republike, [2008]
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení
1.smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ
-do 20. mája 2017,
2.smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ
-do 20. mája 2017,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)právne akty uvedené v bode 3 písm. b) tejto doložky zlučiteľnosti boli transponované do nasledujúcich slovenských právnych predpisov:
1.smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ:
-do zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-do vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly,
-do vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly,
2.smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ:
-do zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-do vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti cestnej technickej kontroly.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
a)úplne.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Návrh zákona predpokladá negatívny aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Tento objem finančných prostriedkov vychádza z približného vyčíslenia finančných prostriedkov, ktoré v dôsledku zníženia nákladov motoristov budú mať na rozpočet verejnej správy mierne negatívny dopad. Tento negatívny dopad nemožno v súčasnosti presne vyčísliť, keďže navrhovaný zákon nadobudnúť účinnosť od roku 2021, pričom ako zdroje štátneho rozpočtu na vykrytie tohto dopadu možno uviesť buď lepší výber daní do štátneho rozpočtu alebo Všeobecnú pokladničnú správu.
Zároveň však predpokladá zníženie nákladov na administratívnu záťaž. Návrh zákona zároveň nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona zároveň predpokladá pozitívne sociálne vplyvy na hospodárenie minimálne tej časti obyvateľstva, ktorá využíva motorové vozidlá. Zároveň však nemá žiadne vplyvy na sociálnu exklúziu ani rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť.
Návrh zákona taktiež nepredpokladá žiadne vplyvy na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.