NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 45 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú body 4b. a 4d.
Doterajšie body 4c. a 4e. sa označujú ako 4b. a 4c.
2.V § 74 ods. 1 písm. j) prvom štvrtom bode sa vypúšťa čiarka za slovom „dokladov“ a slová „kontrolných nálepiek“.
3.V § 74 ods. 1 písm. j) piatom bode sa slová „prijatie pečiatok, nespotrebovaných tlačív dokladov a nálepiek podľa prvého bodu“ nahrádzajú slovami „prijatie pečiatok a nespotrebovaných tlačív dokladov“.
4. V § 74 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepiek“.
5. V § 75 ods. 1 písm. j) prvom štvrtom bode sa vypúšťa čiarka za slovom „dokladov“ a slová „kontrolných nálepiek“.
6.V § 75 ods. 1 písm. j) piatom bode sa slová „prijatie pečiatok, nespotrebovaných tlačív dokladov a kontrolných nálepiek“ nahrádzajú slovami „prijatie pečiatok a nespotrebovaných tlačív dokladov“.
7.V § 75 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepiek“.
8.V § 80 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „a kontrolné nálepky“.
9.V § 85 ods. 5 písm. a) deviatom bode sa vypúšťajú slová „a kontrolnej nálepky“.
10.V § 85 ods. 5 písm. b) deviatom bode sa vypúšťajú slová „a kontrolnej nálepky“.
11.V § 86 ods. 1 písm. f) a j) sa vypúšťa čiarka za slovom „dokladov“ a slová „kontrolných nálepiek“.
12.V § 86 ods. 1 písm. j) sa vypúšťa čiarka a slová „kontrolné nálepky“.
13.V § 86 ods. 1 písm. q) sa vypúšťajú slová „a kontrolné nálepky“.
14.V § 87 ods. 1 písm. f) a j) sa vypúšťa čiarka za slovom „dokladov“ a slová „kontrolných nálepiek“.
15.V § 87 ods. 1 písm. j) sa vypúšťa čiarka a slová „kontrolné nálepky“.
16.V § 87 ods. 1 písm. q) sa vypúšťajú slová „a kontrolné nálepky“.
17.V § 91 ods. 5 písm. a) ôsmom bode sa vypúšťa čiarka za slovom „kontroly“ a slová „kontrolnej nálepky“.
18.V § 91 ods. 5 písm. b) ôsmom bode sa vypúšťa čiarka za slovom „kontroly“ a slová „kontrolnej nálepky“.
19.V § 111 odsek 1 znie:
„(1) Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej a technickej kontroly administratívnej vozidla, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, je vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu časť A technická kontrola, ktorého prílohou je protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola.“.
20.V § 111 ods. 2 a 3 sa slová „je doklad podľa odseku 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „je príloha k dokladu podľa odseku 1“.
21.V § 111 ods. 4 a 5 sa slovo „doklady“ nahrádza slovom „doklad“.
22.V § 111 ods. 7 sa vypúšťajú slová „písm. a) až c)“.
23.V § 111 ods. 9 sa slová „do dokladov“ nahrádzajú slovami „do dokladu“ a za slovami „vykonaní technickej kontroly“ sa vypúšťa čiarka a slová „miesta umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky“.
24.V § 111 ods. 10 sa slová „o kontrole technického stavu časť A technická kontrola a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou“ nahrádzajú slovami „o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola bez prílohy“.
25.V § 120 odsek 1 znie:
„(1) Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly administratívnej motorového vozidla, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike a je hodnotené ako spôsobilé alebo dočasne spôsobilé podľa § 119 ods. 3 alebo ods. 4, je vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu časť B emisná kontrola, ktorého prílohou je protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola.“.
26.V § 120 ods. 2 až 4 sa slová „je doklad podľa odseku 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „je príloha k dokladu podľa odseku 1“.
27.V § 120 ods. 6 sa slovo „doklady“ nahrádza slovom „doklad“ a slovo „sú“ sa nahrádza slovom „je“.
28.V § 120 ods. 8 sa slová „do dokladov“ nahrádzajú slovami „do dokladu“ a za slovami „vykonaní emisnej kontroly“ sa vypúšťa čiarka a slová „miesta umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky“.
29.V § 120 ods. 9 sa slová „o kontrole technického stavu časť B emisná kontrola a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou“ nahrádzajú slovami „o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola bez prílohy“.
30.V § 136 ods. 3 písm. g) šiestom bode sa vypúšťajú slová „a kontrolné nálepky“ a „a kontrolných nálepiek“.
31.V § 136 ods. 3 písm. g) jedenástom a štrnástom bode sa vypúšťa čiarka za slovom „dokladov“ a slová „kontrolných nálepiek“.
32.V § 136 ods. 3 písm. g) trinástom bode sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepkách“.
33.V § 136 ods. 3 písm. g) tridsiatom druhom bode sa vypúšťa čiarka za slovom kontroly a slová „miesto umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky“.
34.V § 136 ods. 3 písm. h) šiestom bode sa vypúšťajú slová „a kontrolné nálepky“, čiarka za slovom „dokladov“ a slová „kontrolných nálepiek“.
35.V § 136 ods. 3 písm. h) jedenástom a štrnástom bode sa vypúšťa čiarka za slovom „dokladov“ a slová „kontrolných nálepiek“
36.V § 136 ods. 3 písm. h) trinástom bode sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepkách“.
37.V § 136 ods. 3 písm. h) tridsiatom druhom bode sa vypúšťa čiarka za slovom „kontroly“ a slová „miesto umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky“.
38.Za § 170 sa vkladá § 170a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 170a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2021
Konania začaté a právoplatne neukončené pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.