NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2020,
o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia prostredníctvom autobusovej dopravy a dopravy na dráhach,
b) zriadenie, postavenie a činnosť Národnej dopravnej agentúry (ďalej len „agentúra“).
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa
a) dopravnou obslužnosťou rozumie zabezpečenie poskytovania primeraného rozsahu dopravných služieb vo vnútroštátnej verejnej osobnej doprave na území vymedzenom v zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme (ďalej len „zmluva“), najmä na zabezpečenie dopravy do zamestnania, škôl, zdravotníckych zariadení, úradov a za účelom uspokojovania kultúrnych, rekreačných a spoločenských potrieb vrátane dopravy späť, prispievajúcej k trvalo udržateľnému rozvoju územného obvodu,
b)základnou dopravnou obslužnosťou rozumie dopravná obslužnosť územia štátu, ktorú zabezpečuje štát na základe ním určených jednotných štandardov základnej dopravnej obslužnosti,
c)doplnkovou dopravnou obslužnosťou rozumie každá dopravná obslužnosť vykonávaná nad rámec základnej dopravnej obslužnosti,
d)primeraným rozsahom rozumie počet spojov za deň, presnosť a pravidelnosť jednotlivých spojov na jednotlivých autobusových a vlakových linkách na uspokojenie dopytu verejnosti počas jednotlivých dní v týždni pri zohľadnení možností súbežných prepráv a prestupu, vzdialenosti k zastávkam, kapacity železničnej infraštruktúry, priepustnosti ciest v priebehu dňa, bezpečnosti prepráv, výbavy a kapacity dráhových vozidiel a vozidiel a cestovného pre vybrané skupiny cestujúcich; primeraný rozsah určí objednávateľ dopravných služieb na uspokojenie dopytu verejnosti počas jednotlivých dní v týždni,
e)objednávateľom dopravných služieb vo verejnej doprave rozumie orgán verejnej správy, ktorý je povinný zabezpečiť dopravnú obslužnosť územia v celoštátnej doprave, v regionálnej doprave a v mestskej doprave,
f)integrovanými verejnými službami rozumejú integrované verejné služby v preprave cestujúcich podľa osobitného predpisu,1)
g)hospodárskym subjektom rozumie právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje dopravné služby,
h)záujemcom rozumie hospodársky subjekt, ktorý záujem o účasť vo verejnej súťaži podľa tohto zákona,
i)uchádzačom rozumie hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku vo verejnej súťaži podľa tohto zákona,
1) Čl. 2 písm. m) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007).
j)súťažnými podkladmi rozumejú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane všetkých okolností, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky vo verejnej súťaži podľa tohto zákona,
k)odborníkom rozumie fyzická osoba, ktorá vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, najmenej päť rokov odbornej praxe a tri roky riadiacej praxe v požadovanej oblasti,
l)jednotnou informačnou službou rozumie poskytovanie informácií o jednotnom cestovnom poriadku, prepravnom poriadku a tarife na jednom mieste.
§ 3
Objednávateľ
(1)Dopravnú obslužnosť územia zabezpečuje objednávateľ.
(2)Objednávateľom je Národná dopravná agentúra (ďalej len „agentúra“), vyšší územný celok a obec.
(3)Agentúra zabezpečuje základnú dopravnú obslužnosť celého územia štátu verejnými službami pri preprave cestujúcich verejnou osobnou železničnou dopravou a verejnou autobusovou dopravou, ktoré by dopravca inak, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite alebo by ich neposkytoval za určené základné cestovné, ale ktoré potrebné na zabezpečenie dopravnej obslužnosti tohto územia.
(4)Vyšší územný celok môže na svoje náklady zabezpečiť doplnkovú dopravnú obslužnosť vo svojom územnom obvode verejnou osobnou železničnou dopravou a verejnou autobusovou dopravou nad rámec základnej dopravnej obslužnosti, ktorú zabezpečuje agentúra.
(5)Obec môže na svoje náklady zabezpečiť doplnkovú dopravnú obslužnosť vo svojom územnom obvode nad rámec základnej dopravnej obslužnosti, ktorú zabezpečuje agentúra a nad rámec doplnkovej dopravnej obslužnosti zabezpečenej vyšším územným celkom.
(6)Dopravnú obslužnosť pre potreby obrany štátu zabezpečuje agentúra po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
§ 4
Doplnkovú dopravnú obslužnosť zabezpečovanú objednávateľmi podľa § 3 ods. 4 a 5 možno vykonávať len so súhlasom agentúry, ktorá posúdi, či navrhovaná doplnková doprava nenaruší ekonomickú rovnováhu, neobmedzí technickú realizovateľnosť dopravných služieb, alebo iným spôsobom nepoškodí dopravné služby zabezpečované v rámci základnej dopravnej obslužnosti. Zamietavé stanovisko agentúry formu rozhodnutia, ktoré je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Zamietavé stanovisko agentúry možno preskúmať súdom.
§ 5
Plán dopravnej obslužnosti
(1)Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti objednávateľ zostavuje plán dopravnej obslužnosti a uzatvára s dopravcami zmluvy.
(2)Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ berie do úvahy oprávnené požiadavky verejnosti a zohľadňuje
a) kapacitu železničnej a cestnej infraštruktúry,
b) prevádzkové možnosti dráhových podnikov a dopravcov v cestnej doprave,
c) hospodárnosť zabezpečovania verejnej osobnej dopravy dráhových podnikov a dopravcov v cestnej doprave,
d) finančné možnosti rozpočtu objednávateľa na úhradu kompenzácií za dopravné služby vo verejnom záujme,2)
e) prevádzkované železničné a autobusové linky dopravcov a ich prepravnú kapacitu a ďalšie kapacitné možnosti komerčných dopravcov,
f)technický stav ciest na trase autobusových liniek a technický stav dráh na trase železničných liniek,
g) kapacitné možnosti súbežnej železničnej dopravy a mestskej dráhovej dopravy.
(3)Plán dopravnej obslužnosti územia sa vyhotovuje na dobu najmenej 5 rokov a obsahuje najmä
a)popis zabezpečovaných verejných služieb v preprave cestujúcich,
b)časový harmonogram uzatvárania zmlúv a postup pri uzatváraní týchto zmlúv,
c)spôsob výpočtu a harmonogram poskytovania kompenzácie z verejného rozpočtu,
2) Článok 2 písm. g) nariadenia č.
1370/2007
.
§ 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
d)spôsob riešenia súbežnej dopravy, opatrenia na zabezpečenie koordinácie a nadväznosti železničnej a autobusovej dopravy,
e)možnosti úpravy sadzby základného cestovného alebo udelenia výlučného práva3) na dopravné služby na určitej autobusovej alebo železničnej linke alebo na určitých zastávkach,
f)ciele a zámery riešenia disproporcie dopytu a ponuky v určitom území vrátane potreby investícií do infraštruktúry, vozidlového parku, do technickej základne alebo do organizácie a trasy autobusových a vlakových liniek.
(4)Objednávateľ musí vypracovať plán dopravnej obslužnosti tak, aby riešil efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia, najmä racionálne usporiadanie pravidelnej dopravy, odstránenie neúčelných paralelných trás a liniek s cieľom minimalizovať súbežné prepravy a vytvoriť funkčnú nadväznosť medzi železničnou a autobusovou dopravou a to tak, aby vznikla nadväznosť aj na mestskú dráhovú dopravu a aby podporovala integrované dopravné systémy. Pri vypracovaní plánu dopravnej obslužnosti je objednávateľ povinný dodržať obsahové náležitosti plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah, pravidlá zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti.
(5)Plán dopravnej obslužnosti je podkladom pri zostavovaní cestovných poriadkov, pri udeľovaní dopravných licencií a pri uzavieraní zmlúv.
§ 6
Integrované verejné služby
(1)Agentúra realizuje základnú dopravnú obslužnosť vo forme integrovaných verejných služieb. Harmonogram a spôsob prechodu na tento stav obsahuje plán základnej dopravnej obsluhy.
(2)Požiadavka na jednotnú informačnú službu je splnená, ak je zabezpečené poskytovanie informácií o jednotnom cestovnom poriadku, prepravnom poriadku a tarife na jednom mieste.
(3)Objednávateľ podľa § 3 ods. 4 alebo 5 zabezpečujúci doplnkovú dopravnú obslužnosť, môže samostatne, alebo spoločne s iným objednávateľom podľa § 3 ods. 4 alebo 5 založiť právnickú osobu pre plnenie úloh pri zriaďovaní a organizácii integrovaných verejných služieb pri preprave cestujúcich (ďalej len „organizátor“), nadväzujúcich na základnú dopravnú obslužnosť, poskytovanú agentúrou. Agentúra je v záujme
3) Čl. 2 písm. f) nariadenia (ES) č.
1370/2007
.
efektívneho začlenenia doplnkovej dopravnej obslužnosti do jednotného systému dopravnej obslužnosti povinná poskytovať súčinnosť a spolupracovať s objednávateľom podľa § 3 ods. 4 a 5, alebo ním zriadeným organizátorom. Agentúra môže v záujme integrovania doplnkovej dopravnej obslužnosti do systému základnej dopravnej obslužnosti kompenzovať objednávateľovi podľa § 3 ods. 4 a 5 alebo ním zriadenému organizátorovi časť výpadku tržieb spôsobeného pristúpením tohto objednávateľa k tarifám platným v systéme základnej dopravnej obslužnosti.
(4)Majetkovú účasť v organizátorovi môže mať iba objednávateľ podľa § 3 ods. 4 a 5. Organizátor nesmie prevádzkovať verejnú dopravu.
§ 7
Elektronické systémy platieb a odbavenia cestujúcich
Pri zaisťovaní dopravnej obslužnosti sa môžu využívať len také elektronické systémy platieb a odbavenia cestujúcich, ktoré zaistia prepojiteľnosť s ostatnými elektronickými systémami platieb a odbavenia cestujúcich.
§ 8
Prepravný poriadok
(1)Prepravný poriadok obsahuje obchodné podmienky objednávateľa na uzavretie zmluvy o preprave a na uskutočnenie prepravy, najmä
a)druh poskytovaných dopravných služieb a rozsah poskytovaných dopravných služieb,
b)rozsah prepravnej povinnosti a rozsah práv a povinností dopravcu v pravidelnej doprave,
c)spôsob a podmienky uzavretia zmluvy o preprave4) a platenia cestovného,
d)spôsob rezervácie a predaja prepravných dokladov a miesteniek na staniciach, zastávkach, v dráhových vozidlách a linkových autobusoch, alebo elektronickými médiami v elektronickom rezervačnom a predajnom systéme, pravidlá platnosti a neplatnosti prepravných dokladov a miesteniek, a preukazovania sa pri kontrole a možnosti náhrady za stratu prepravného dokladu alebo miestenky,
e)rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po skončení prepravy, ako aj pri neuskutočnení, nedokončení alebo
4) § 760 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
omeškaní prepravy a postup uplatňovania nárokov vyplývajúcich z nedodržania podmienok prepravy,
f)rozsah práv a povinností zdravotne postihnutých cestujúcich, cestujúcich so zníženou pohyblivosťou v dôsledku postihnutia alebo veku a iných skupín cestujúcich, vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcov, žiakov a študentov (ďalej len „vybraná skupina cestujúcich“),
g)podmienky prepravy príručnej batožiny, cestovnej batožiny, živých zvierat, poštových a autobusových zásielok a motorových vozidiel,
h)podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcim s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „pes so špeciálnym výcvikom“),
i)rozsah práv a povinností odosielateľov a príjemcov vecí, najmä požiadavky na prepravu rôznych druhov tovaru, iných vecí a živých zvierat, a pravidlá pristavovania vozňov na nakládku a vykládku,
j)postup pri kontrole prepravných dokladov, práva a povinnosti osôb oprávnených kontrolovať prepravné doklady a cestujúcich bez platného prepravného dokladu a spôsob sankcionovania cestujúcich a vymáhania cestovného,
k)práva a povinnosti dopravcu, rozsah zodpovednosti dopravcu za spôsobenú škodu na zdraví ľudí a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich a odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu alebo na zľavu,
l)reklamačný poriadok,
m)tarifu.
(2)Prepravný poriadok v osobnej doprave okrem prepravných podmienok podľa odseku 1 obsahuje aj práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy.
(3)Ak dopravca sám alebo spoločne s iným dopravcom prevádzkuje pravidelnú dopravu ako súčasť integrovaného dopravného systému alebo ako súčasť mestského dopravného systému, môže mať jeden prepravný poriadok pre celý dopravný systém.
(4)Dopravca je povinný zverejniť prepravný poriadok na svojom webovom sídle a aj iným vhodným spôsobom. Ak v prepravnom poriadku nie je uvedený iný deň platnosti, je obsah prepravného poriadku odo dňa jeho zverejnenia podľa
predchádzajúcej vety alebo sprístupnenia cestujúcemu súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave4).
(5)Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavenie dopravcom preskúmava na podnet cestujúceho Slovenská obchodná inšpekcia5).
§ 9
Tarifa
(1)Tarifa upravuje
a)sadzby základného cestovného a príplatkov k nim,
b)sadzby cestovného pre vybrané skupiny cestujúcich a psa so špeciálnym výcvikom,
c)ceny za prepravu cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat prepravovaných spolu s cestujúcim,
d)ceny za prepravu poštových a autobusových zásielok a motorových vozidiel,
e)sadzbu sankčnej úhrady podľa odseku 5, a
f)podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných príplatkov a zliav uplatňujú.
(2)Ak z tarify alebo z prepravného poriadku nevyplýva inak, cestovné za dopravné služby je splatné pred uskutočnením prepravy.
(3)Dopravca je povinný zverejniť tarifu na svojom webovom sídle a zabezpečiť, aby sa aspoň základné údaje sprístupnili verejnosti v cestovnom poriadku, a ak je to možné, aj v priestoroch železničnej stanice a autobusovej stanice a vo vlakoch a v autobusoch, a aby osádka vlaku alebo autobusu a revízori boli schopní informovať cestujúcich o sadzbách a ostatných cenách pred začatím prepravy a počas nej.
(4)Cestujúci, ktorý sa vo vozidle alebo bezprostredne po vystúpení z vozidla nepreukáže platným prepravným dokladom osobe oprávnenej kontrolovať prepravné doklady, je povinný na mieste zaplatiť sankčnú úhradu k základnému cestovnému (ďalej len „sankčná úhrada“) a cestovné od nástupnej stanice alebo zastávky do cieľovej stanice alebo zastávky podľa tarify, alebo preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie údajov potrebných na vymáhanie sankčnej úhrady a cestovného v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého
5) Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti. Ak cestujúci neuhradí na mieste cestovné a sankčnú úhradu, bude vylúčený z prepravy na najbližšej stanici alebo zastávke. Tým nezaniká nárok dopravcu na zaplatenie sankčnej úhrady a cestovného do stanice alebo zastávky, na ktorej bol vylúčený z prepravy.
(5)Sankčná úhrada je najviac stonásobok základného cestovného bez príplatkov a zliav.
(6)Základným cestovným je cestovné bez príplatkov a zliav. V železničnej doprave sa základným cestovným rozumie cestovné v druhej vozňovej triede vlaku osobnej dopravy.
§ 10
Regulácia cestovného
(1)Základné cestovné a osobitné cestovné vrátane príplatkov a zliav za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy a podmienky ich uplatňovania predmetom regulácie.
(2)O regulácii cestovného rozhoduje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) na návrh objednávateľa určením maximálnej výšky základného cestovného a osobitného cestovného.
(3)Ministerstvo financií pri určení maximálnej výšky základného cestovného vychádza z nezávislej analýzy nákladov, ktoré je potrebné vynaložiť na poskytnutie dopravných služieb a z primeraného zisku s prihliadnutím na kúpyschopnosť cestujúcich, a na možnosti náhrady straty dopravcovi z verejného rozpočtu.
(4)Dopravca môže po dohode s objednávateľom v súlade s podmienkami zmluvy vymedziť časť kapacity dopravných prostriedkov pre vybrané skupiny cestujúcich na prepravu za osobitné cestovné; podmienky musia byť uvedené v tarife.
(5)Ceny ostatných služieb poskytovaných v rámci dopravných služieb určuje dopravca v tarife podľa pravidiel na dohodovanie cien.6)
(6)Na účely regulácie cestovného je ministerstvo financií oprávnené požadovať od objednávateľa alebo dopravcu príslušné informácie, kalkulačné a účtovné doklady preukazujúce navrhovanú úroveň cestovného. Tieto doklady je objednávateľ a
6)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
dopravca povinný viesť, predkladať a uchovávať ich v lehote podľa osobitného prepisu.7)
(7)Zamestnanci, ktorí zisťujú a využívajú informácie na účely regulácie cestovného, povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých zistených skutočnostiach, ktoré objednávateľ alebo dopravca označil ako predmet obchodného tajomstva.
(8)Ak ministerstvo financií v rámci kontroly zistí porušenie regulácie cestovného, rozhodne o opatreniach na nápravu a o uložení pokuty podľa § 44 ods. 3. Porušením regulácie cestovného je
a)nedodržanie maximálnej výšky základného cestovného a osobitného cestovného a podmienok jeho uplatňovania,
b)uvedenie nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov ministerstvu financií,
c)nesplnenie uloženého opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
DRUHÁ ČASŤ
DOPRAVNÉ SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME
§ 11
Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme
(1)Účelom zmluvy je zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby za určené cestovné, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe.
(2)Zmluvu uzatvára objednávateľ s dopravcom na dopravné výkony, ktoré by ako podnikateľ z hľadiska svojich obchodných záujmov, najmä pre ekonomickú nevýhodnosť, vôbec neposkytoval, alebo neposkytoval v požadovanom rozsahu alebo kvalite, alebo neposkytoval za regulované cestovné, ale ktoré potrebné z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia. Zmluva sa neuzatvára na služby, ktoré sú vyňaté podľa osobitného predpisu.8)
7) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č.
511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
8) Čl. 1 nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.
(3)Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu len s takým železničným podnikom, ktorý udelenú licenciu podľa osobitného predpisu9) na tieto dopravné služby a z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia je spôsobilý splniť zmluvné záväzky.
(4)Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu s dopravcom v cestnej doprave, ktorý platné povolenie podľa osobitného predpisu10) alebo licenciu Spoločenstva podľa osobitného predpisu,11) je držiteľom platnej dopravnej licencie podľa osobitného predpisu12) a z hľadiska zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia je spôsobilý splniť záväzok.13) Objednávateľ môže výnimočne uzatvoriť zmluvu aj s dopravcom, ktorý ešte nemá dopravnú licenciu, s podmienkou, že do začatia plnenia záväzku ju získa.
(5)Objednávateľ je povinný podporovať vznik a prevádzkovanie integrovaného dopravného systému. Na tento účel môže objednávateľ uzatvoriť zmluvu aj s obchodnou spoločnosťou založenou na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému.14) V zmluve sa na tento účel môže dohodnúť aj podiel železničných a autobusových výkonov z dopravných služieb v rámci integrovaného dopravného systému objednaných objednávateľom dopravných služieb.
(6)Zmluva musí mať písomnú formu a obsahuje najmä
a) presné vymedzenie záväzku, najmä vymedzenie územia, tratí a liniek na ktorých záväzok splniť, rozsah prepráv a ich časové rozloženie počas dňa a týždňa v záujme zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia, ako aj povahu a rozsah výlučných práv, ak boli dohodnuté,
b) prípustnosť plnenia záväzku vykonávajúcim dopravcom alebo subdodávateľom a vymedzenie jeho podielu na prevádzkovaní železničnej alebo autobusovej linky,
c) tarifu, najmä maximálnu výšku základného cestovného a cestovného vybraných skupín cestujúcich15) a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci týchto skupín,
d) spôsob výpočtu kompenzácie za poskytnuté dopravné služby16) pri zmluve zadanej priamo a harmonogram úhrad,
9) § 10 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
10) § 5 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
11) § 5 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12) § 10 zákona č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13) Čl. 2 písm. e) nariadenia (ES) č.
1370/2007
.
14) § 3 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15) Čl. 3 ods. 3 nariadenia /ES) č.
1370/2007
.
16) Čl. 6 a príloha nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.
1370/2007
.
e) spôsob kontroly plnenia záväzku a spôsob vykazovania jeho plnenia,
f) nápravné opatrenia a možné sankcie za neplnenie záväzku,
g) platnosť zmluvy v rozsahu podľa osobitného predpisu.17)
(7)V zmluve s dopravcom pravidelnej dopravy nemožno obmedziť poskytnutie údajov súvisiacich s poskytovaním služieb podľa tohto zákona.
(8)Ak bola zmluva uzatvorená priamym zadaním s dopravcom, nad ktorým objednávateľ vykonáva kontrolu alebo na neho hoci len minimálny vplyv, musí byť súčasťou obsahu zmluvy aj mechanizmus umožňujúci návratnosť nadmernej úhrady kompenzácie do rozpočtu objednávateľa a požiadavky podľa osobitného predpisu.18)
(9)Súčasťou zmluvy aj požiadavky na normy kvality a bezpečnosti pravidelnej dopravy vo verejnom záujme vrátane technických noriem vzťahujúcich sa na prepravu vybranej skupiny cestujúcich a požiadavky na vek, vybavenie a technickú úroveň dopravných prostriedkov.
(10)Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu je povinný počas trvania záväzku pri kúpe alebo lízingu dopravných prostriedkov, ktorých predpokladaná cena bez dane z pridanej hodnoty sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa osobitného predpisu,19) zohľadniť energetické a environmentálne vplyvy prevádzky dopravných prostriedkov počas ich životnosti podľa osobitného predpisu.20)
(11)Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu je povinný poskytnúť objednávateľovi prevádzkové údaje o dopravných službách vo verejnom záujme.
(12)Súčasťou zmluvy môžu byť aj tarify prepravy osôb pre potreby ozbrojených síl, najmä osôb povolaných na odvod, na výkon mimoriadnej služby alebo na alternatívnu službu v krízovej situácii.21)
§ 12
Verejná súťaž
17) Čl. 4 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č.
1370/2007
.
18) Čl. 5 ods. 2 nariadenia (ES) č.
1370/2007
.
19) § 5 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.
20) § 3 zákona č.
158/2011 Z. z.
o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
Čl.1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
(1)Verejnú súťaž na uzavretie zmluvy (ďalej len „verejná súťaž“) vyhlasuje objednávateľ.
(2)Vyhlasovateľ verejnej súťaže vyhlasuje verejnú súťaž uverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže na svojom webovom sídle.
(3)Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov.
(4)V oznámení o vyhlásení verejnej súťaže vyhlasovateľ verejnej súťaže určí lehotu na predloženie žiadostí o účasť a podmienky účasti.
(5)Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže.
(6)Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný vyhlasovateľ verejnej súťaže riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu podľa odseku 5, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže.
(7)Objednávateľ v dokumentácii vymedzí verejné služby pri preprave cestujúcich tak, aby tvorili ucelené technologické a prevádzkové súbory. Ak ide o objednávanie doplnkovej dopravnej obslužnosti osobnou dopravou, objednávateľ ďalej zabezpečí, aby tieto služby
a)nenarušovali sieťový charakter dopravy, najmä rešpektovali grafikon spojov, zaisťovaných agentúrou,
b)boli dopravne skoordinované s inými verejnými službami v preprave cestujúcich.
§ 13
Výzva na predkladanie ponúk
(1)Výzvu na predkladanie ponúk vyhlasovateľ verejnej súťaže pošle len záujemcom, ktorí požiadali o účasť v lehote podľa § 12 ods. 5 a 6 a preukázali splnenie podmienok účasti. Ponuku môže predložiť len záujemca, ktorého vyhlasovateľ verejnej súťaže vyzval na predloženie ponuky. Vybraný záujemca môže predložiť vlastnú ponuku alebo ponuku v rámci konzorcia podnikov.
(2)Výzva na predkladanie ponúk obsahuje:
a)odkaz na webové sídlo, na ktorom sú dostupné súťažné podklady,
b)odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže,
c)lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky,
d)uvedenie všetkých dokumentov, ktoré sa majú predložiť,
e)relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie je uvedené v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže alebo v súťažných podkladoch,
f)ďalšie potrebné informácie.
(3)Ak nie je možné zverejniť súťažné podklady na webovom sídle vyhlasovateľa verejnej súťaže, predložia sa ako príloha k výzve na predkladanie ponúk.
(4)Lehotu na predkladanie ponúk určí vyhlasovateľ verejnej súťaže, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(5)Vyhlasovateľ verejnej súťaže nemôže uverejnené podmienky verejnej súťaže meniť alebo verejnú súťaž zrušiť, ibaže si toto právo v uverejnených podmienkach verejnej súťaže vyhradil a zmenu a zrušenie uverejnil spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky verejnej súťaže. Ak vyhlasovateľ verejnej súťaže zmení uverejnené podmienky verejnej súťaže, je povinný primerane predĺžiť lehotu na predloženie žiadosti o účasť alebo lehotu na predkladanie ponúk.
§ 14
Predkladanie ponúk
(1)Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka
a)predkladá na elektronickom médiu, uvedie sa heslo súťaže a názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
b)doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, doručí sa v uzavretom obale s uvedením obchodného mena, sídla, miesta podnikania uchádzača a heslom súťaže.
(2)Ak sa ponuka doručuje osobne alebo na elektronickom médiu, vyhlasovateľ verejnej súťaže vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.
(3)Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
§ 15
Komisia
(1)Vyhlasovateľ verejnej súťaže je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Komisia musí mať nepárny počet členov. Komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Členovia komisie musia mať technické, ekonomické, dopravné alebo právnické vzdelanie; vyhlasovateľ verejnej súťaže je oprávnený spracúvať dokumenty v nevyhnutnom rozsahu na tento účel. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je prítomná väčšina jej členov
(2)Vyhlasovateľ verejnej súťaže môže na zabezpečenie transparentnosti vymenovať do komisie aj ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky.
(3)Člen komisie musí byť bezúhonný. Za bezúhonného sa na účely tohto ustanovenia považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním alebo za trestný čin súvisiaci s poskytovaním dopravných služieb.
(4)Člen komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo počas jedného roka pred vymenovaním za člena komisie bola
a)štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu uchádzača, ktorým je právnická osoba,
b)spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača,
c)zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom.
(5)Členom komisie nesmie byť ani
a)blízka osoba osoby uvedenej v odseku 4, alebo
b)osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave dokumentov v danej verejnej súťaži na strane záujemcu alebo uchádzača alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk.
(6)Člen komisie je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť vyhlasovateľovi verejnej súťaže, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie vždy, keď takéto skutočnosti v priebehu verejnej súťaže nastanú.
§ 16
Otváranie ponúk
(1)Vyhlasovateľ verejnej súťaže je povinný zverejniť na webovom sídle informáciu s uvedením dátumu otvárania ponúk aspoň päť pracovných dní vopred; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí ponuky. Po otvorení ponúk sa vykonajú všetky úkony podľa tohto zákona spočívajúce vo vyhodnotení týchto ponúk, podaní vysvetlenia, doplnení ponúk, vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
(2)Vyhlasovateľ verejnej súťaže písomne oznámi uchádzačom miesto a čas otvárania ponúk, pričom lehota medzi doručením oznámenia a otváraním ponúk nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní. Vyhlasovateľ verejnej súťaže je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť ponúk a zverejní obchodné mená, sídla, miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených vyhlasovateľom verejnej súťaže na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje sa nezverejňujú.
(3)Vyhlasovateľ verejnej súťaže najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania ponúk. Zápisnica obsahuje údaje zverejnené podľa odseku 2.
§ 17
Vyhodnocovanie ponúk
(1)Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek vyhlasovateľa verejnej súťaže na predmet verejnej súťaže a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky, a ak je to potrebné, aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
(2)Ak sa javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k službe, ktorá je predmetom verejnej súťaže, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktorá je pre jej cenu podstatná. Vysvetlenie sa môže týkať najmä
a)hospodárnosti a bezpečnosti poskytovaných služieb,
b)technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby,
c)osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d)dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,
e)dodržiavania povinností voči subdodávateľom.
(3)Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
(4)Vyhlasovateľ verejnej súťaže vylúči ponuku, ak
a)ponuka nespĺňa požiadavky na predmet verejnej súťaže uvedený v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,
b)uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 1 do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie uchádzačovi, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
c)uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa odseku 1,
d)uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
e)uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa odseku 2,
f)uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
g)uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejnej súťaže.
(5)Vyhlasovateľ verejnej súťaže je povinný písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením
a)dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet verejnej súťaže určenými vyhlasovateľom verejnej súťaže,
b)lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.
(6)Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.
(7)O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica obsahuje najmä
a)zoznam členov komisie,
b)zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
c)zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
e)poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky,
f)dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou.
(8)Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá vyhlasovateľovi verejnej súťaže.
(9)Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk.
(10)Objednávateľ smie o podaných ponukách ďalej rokovať, ale len v prípade, že výzva na predkladanie ponúk obsahovala okrem údajov podľa § 13 ods. 2 aj
a) spôsob rokovania o ponukách, najmä či bude rokovanie ponukách prebiehať so všetkými dopravcami súčasne, alebo oddelene,
b) spôsob výberu dopravcov pre ďalšie rokovanie, ak sa objednávateľ rozhodne postupne obmedzovať ich počet.
(11)Pred rokovaním o ponukách objednávateľ vyzve písomne všetkých dopravcov, ktorí neboli vylúčení z účasti vo výberovom konaní, k rokovaniu o ponukách. Pre priebeh rokovania sa použijú ustanovenia tohto zákona primerane.
(12)Vyhlasovateľ verejnej súťaže je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, o zámere uzavrieť zmluvu a poradie uchádzačov na webovom sídle. Úspešnému uchádzačovi oznámia, že jeho ponuku prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
§ 18
Uzatvorenie zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme
(1)Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
(2)Vyhlasovateľ verejnej súťaže môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 17 ods. 12, ak nebola doručená námietka podľa § 19 ods. 1.
(3)Ak bola doručená námietka v lehote podľa § 19 ods. 3, vyhlasovateľ verejnej súťaže môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr piaty deň po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa § 19 ods. 7 alebo rozhodnutia podľa § 19 ods. 12, ak odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zruší.
(4)Ak námietka bola zamietnutá, vyhlasovateľ verejnej súťaže môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí námietky podľa § 19 ods. 5.
(5)Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť vyhlasovateľovi verejnej súťaže riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy.
(6)Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nie je splnená povinnosť podľa odseku 5, vyhlasovateľ verejnej súťaže môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
(7)Pri uzatváraní zmluvy sa objednávateľ môže zaviazať na budúce plnenie, ktoré nie je kryté z rozpočtu objednávateľa, platného v okamihu uzatvárania zmluvy.
§ 19
Revízny postup
(1)Uchádzač, záujemca alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom vyhlasovateľa verejnej súťaže, môže podať námietku proti
a)podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže alebo vo výzve na predkladanie ponúk,
b)podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých vyhlasovateľom verejnej súťaže,
c)oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu,
d)vylúčeniu z verejnej súťaže,
e)vyhodnoteniu ponúk.
(2)Námietka musí obsahovať
a)identifikačné údaje osoby, ktorá podáva námietky,
b)identifikačné údaje vyhlasovateľa verejnej súťaže,
c)označenie verejnej súťaže, proti ktorej námietka smeruje,
d)označenie porušenia postupu podľa odseku 1,
e)opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
f)návrh osoby, ktorá podáva námietky na jej vybavenie,
g)podpis osoby, ktorá podáva námietky, alebo osoby oprávnenej za ňu konať.
(3)Námietka musí byť v listinnej podobe, faxom alebo v elektronickej podobe doručená vyhlasovateľovi verejnej súťaže do 10 dní odo dňa oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk.
(4)Ak námietka neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo ak nie je doručená v podobe podľa odseku 3, vyhlasovateľ verejnej súťaže najneskôr do troch pracovných dní po doručení námietky vyzve osobu, ktorá podala námietky na odstránenie jej nedostatkov. Doplnená námietka musí byť doručená do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy.
(5)Ak osoba, ktorá podala námietku, nedoručí námietku v lehote podľa odseku 3 alebo ak námietka ani po výzve na odstránenie nedostatkov podľa odseku 4 nemá náležitosti podľa odseku 2 alebo po tejto výzve nie je doručená v podobe podľa odseku 3, vyhlasovateľ verejnej súťaže námietku zamietne a osobe, ktorá podala námietku, doručí zamietnutie námietky s odôvodnením do piatich pracovných dní od jej prevzatia.
(6)Vyhlasovateľ verejnej súťaže sa nebude zaoberať námietkou v tej istej veci, v ktorej postupovala podľa odseku 7. Táto skutočnosť sa v lehote podľa odseku 5 oznámi osobe, ktorá podala námietku s uvedením, akým spôsobom bola vec vybavená.
(7)Vyhlasovateľ verejnej súťaže je povinný rozhodnúť o námietke v lehote 15 dní od jej doručenia. Vyhlasovateľ verejnej súťaže rozhoduje o námietke rozhodnutím. Vyhlasovateľ verejnej súťaže môže námietku zamietnuť alebo námietke vyhovieť a odstrániť nedostatky uvedené v námietke.
(8)Voči rozhodnutiu podľa odseku 7 možno podať odvolanie v lehote 15 dní od jeho doručenia. Včas podané odvolanie odkladný účinok. O odvolaní rozhoduje Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky (ďalej len „odvolací orgán“).
(9)Odvolanie musí obsahovať
a)identifikačné údaje osoby, ktorá odvolanie podáva,
b)označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje,
c)opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
d)návrh na rozhodnutie o odvolaní,
e)podpis osoby, ktorá odvolanie podáva, alebo osoby oprávnenej za ňu konať.
(10)Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to potrebné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
(11)Odvolací orgán zastaví rozhodnutím konanie o odvolaní, ak
a)odvolanie nebolo podané oprávnenou osobou,
b)odvolanie bolo podané po uplynutí lehoty,
c)odvolanie neobsahovalo všetky náležitosti,
d)osoba, ktorá odvolanie podala, vzala späť podané odvolanie pred vydaním rozhodnutia o odvolaní,
e)odpadol dôvod konania.
(12)Ak pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(13)Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 30 dní odo dňa doručenia odvolania.
(14)Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie odvolacieho orgánu o odvolaní je preskúmateľné súdom.
§ 20
Objednávateľ uchováva dokumentáciu verejnej súťaže po dobu 5 rokov od ukončenia účinnosti zmluvy alebo odo dňa zrušenia verejnej súťaže. Dokumentáciou verejnej súťaže sa rozumie zbierka všetkých dokumentov v listinnej podobe alebo na nosiči dát, ktorých vyhotovenie vyžaduje tento zákon v priebehu verejnej súťaže, poprípade po jeho ukončení, vrátane úplného znenia ponúk všetkých dopravcov, zmluvy a všetky jej zmeny.
§ 21
Priame zadanie
Ak splnené podmienky podľa osobitného predpisu22), možno priamym zadaním uzatvoriť zmluvu s dopravcom, ktorý má zabezpečovať
a)verejnú osobnú dráhovú dopravu na dráhe hlavnej alebo vedľajšej okrem metra a električiek,
b)verejnú osobnú dopravu autobusovou dopravou podľa § 24,
c)verejné služby v mimoriadnej situácii podľa § 25,
d)verejné služby, u ktorých priemerná ročná hodnota alebo počet kilometrov za rok nepresiahne hodnoty, uvedené v osobitnom predpise23), alebo
e)verejné služby ako dopravca, nad ktorým objednávateľ vykonáva kontrolu, alebo na neho hoci len minimálny vplyv24), ak je objednávateľom vyšší územný celok alebo obec.
§ 22
(1)Najneskôr jeden rok pred zahájením verejnej súťaže alebo pred uzatvorením zmluvy priamym zadaním podľa § 21 písm. a), b), d) a e) uverejní objednávateľ informácie o svojom rozhodnutí uzatvoriť zmluvu v rozsahu podľa osobitného predpisu25) v Úradnom vestníku Európskej únie, ak tento osobitný predpis neustanovuje inak.
(2)V prípade uzatvorenia zmluvy priamym zadaním podľa § 21 písm. a), b), d) a e) je objednávateľ povinný najneskôr 2 mesiace pred jej uzatvorením zverejniť na svojej úradnej tabuli a spôsobom, umožňujúcim diaľkový prístup oznámenie o
a)identifikačných údajoch dopravcu, s ktorým má byť zmluva uzatvorená,
b)predpokladanej priemernej ročnej hodnote dopravných služieb vo verejnom záujme alebo počte kilometrov za rok, ak je zmluva uzatváraná podľa § 21 písm. d),
c)predpokladanom rozsahu dopravných služieb vo verejnom záujme.
22) Čl. 5 ods. 2 a 4 až 6 nariadenia (ES) č.
1370/2007
.
23) Čl. 5 ods. 4 nariadenia (ES) č.
1370/2007
.
24) Čl. 2 písm. j) nariadenia (ES) č. 1370/2007
25) Čl. 7 ods. 3 Nariadenie (ES) č.
1370/2007
.
(3)Osoba, ktorá záujem o uzatvorenie rovnakej zmluvy priamym zadaním, a ktorej v dôsledku porušenia zákona alebo osobitného predpisu26 postupom objednávateľa hrozí alebo vzniklo porušenie jej práv alebo oprávnených záujmov (ďalej len „sťažovateľ“), môže podať písomne odôvodnené námietky objednávateľovi do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia podľa odseku 2.
(4)V námietkach musí sťažovateľ uviesť, kto ich podáva, proti ktorému úkonu objednávateľa smerujú, v čom vníma porušenie zákona alebo osobitného predpisu22, aké porušenie práv sťažovateľovi v dôsledku domnelého porušenia zákona alebo osobitného predpisu22 hrozí alebo vzniklo a čoho sa sťažovateľ domáha. Na spôsob vybavenia námietok sa ustanovenia § 19 použijú primerane.
(5)Objednávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu priamym zadaním
a)pred uplynutím lehoty pre podanie námietok,
b)do doby doručenia rozhodnutia o námietkach sťažovateľovi, ak boli námietky podané,
c)pred uplynutím lehoty pre podanie návrhu na zahájenie konania o preskúmaní postupu objednávateľa, ak ten podané námietky odmietol,
d)v lehote 60 dní odo dňa zahájenia konania o preskúmaní postupu objednávateľa, ak bol návrh na zahájenie konania podaný včas; objednávateľ však smie aj v tejto lehote zmluvu uzatvoriť, ak bol návrh odvolacím orgánom podľa § 16 ods. 8 zamietnutý alebo ak bolo konanie zastavené a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
(6)Objednávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu priamym zadaním v lehote 60 dní odo dňa začatia konania o preskúmaní úkonov objednávateľa; to neplatí ak bolo konanie o preskúmaní úkonov objednávateľa zastavené a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
§ 23
(1)Pred uzatvorením zmluvy priamym zadaním podľa § 21 písm. a), b), d) a e) alebo pred uverejnením oznámenia o začatí verejnej súťaže si objednávateľ vyžiada písomné vyjadrenie dopravcu zabezpečujúceho dopravné služby vo verejnom záujme, ktoré majú byť sčasti alebo úplne predmetom novej zmluvy, k prevodu vozidiel na nového dopravcu.
26) Nariadenie (ES) č.
1370/2007
.
(2)Dopravca je oprávnený požadovať, aby v zmluve uzatvorenej priamym zadaním alebo v oznámení o verejnej súťaži bola obsiahnutá povinnosť nového dopravcu odkúpiť vozidlá, ktoré
a)boli novo obstarané so súhlasom objednávateľa v druhej polovici doby účinnosti zmluvy,
b)slúžili na zabezpečenie dopravných služieb vo verejnom záujme, ktoré majú byť sčasti alebo úplne predmetom novej zmluvy,
c)nemôžu byť dopravcom využité pre zabezpečovanie iných verejných služieb.
(3)Kúpna cena sa stanoví ako očakávaná účtovná hodnota v dobe prevzatia vozidiel podľa odseku 2 a zahrnie i prípadné