DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan KRAJNIAK, Boris KOLLÁR, Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ, Zuzana ŠEBOVÁ, Peter ŠTARCHOŇ, Ľudovít GOGA, Jozef LUKÁČ
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravená v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan KRAJNIAK, Boris KOLLÁR, Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ, Zuzana ŠEBOVÁ, Peter ŠTARCHOŇ, Ľudovít GOGA, Jozef LUKÁČ
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Súčasný platný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov dostatočne nepodporuje rodiny s viacerými deťmi. Demografickú krízu v Slovenskej republike musíme riešiť podporou mladých ľudí, aby mohli mať viac detí. Rozhodovanie o treťom dieťati je najdôležitejšie. Väčšina mladých rodín sa totiž nebráni tretiemu dieťaťu, ale obávajú sa, či výchovu troch detí ekonomicky zvládnu. Preto sa navrhujeme uplatniť tzv. „daňové prázdniny“ pre pracujúcich rodičov aspoň troch nezaopatrených detí po celú dobu ich výchovy do zákonom stanoveného príjmu. Týmto opatrením chceme mladým rodičom uľahčiť sociálnu situáciu, ak sa pre tretie dieťa rozhodnú.
3.Ciele a výsledný stav
Hlavným cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie tzv. daňových prázdnin pre pracujúceho daňovníka, ktorý vyživuje aspoň tri deti žijúce s nim v spoločnej domácnosti a to znížením základu dane z príjmov o nezdaniteľný základ v celkovej výške 15 tisíc eur za príslušný daňový rok.
4.Dotknuté subjekty
Ministerstvo financií SR, obchodné spoločnosti, zamestnanci, občania Slovenskej republiky.
5.Alternatívne riešenia
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Podľa informácií získaných z Ministerstva financií Slovenskej republiky bude mať predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov celkový negatívny dopad na rozpočet verejnej správy o výške cca 221,6 mil. eur.
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK