DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milan KRAJNIAK, Boris KOLLÁR, Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ, Zuzana ŠEBOVÁ, Peter ŠTARCHOŇ, Ľudovít GOGA, Jozef LUKÁČ.
Rodina je základnou stavebnou bunkou každej spoločnosti. Najohrozenejšou skupinou sú dnes mladé rodiny s viacerými deťmi. Toto nesmieme v Slovenskej republike dopustiť.
Súčasný platný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov dostatočne nepodporuje rodiny s viacerými deťmi. Ako vyplýva z ustanovenia § 33, každý daňovník si môže uplatniť na každé dieťa daňový bonus. Od 1. 1. 2020 je výška daňového bonusu na dieťa do šiestich rokov 45,46 eura mesačne a na dieťa od šiestich rokov 22,72 eura. Z uvedeného vyplýva, že daňovník si môže v roku 2020 uplatniť na dieťa do šesť rokov daňový bonus 545,52 eura/rok alebo na dieťa od šiestich rokov 272,76 eura/rok , a to na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa.
Daňový bonus na dieťa si môže daňovník uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na platenie daňového bonusu. Ak si chce daňovník uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa musí dosiahnuť určitú výšku príjmu, a to:
u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t.j. zo závislej činnosti (zo zamestnania): aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo
u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, t. j. z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti: aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Tento daňovník však musí vykázať základ dane z príjmov, to znamená, že nemôže vykázať daňovú stratu.
Demografickú krízu v Slovenskej republike musíme riešiť podporou mladých ľudí, aby mohli mať viac detí. Rozhodovanie o treťom dieťati je najdôležitejšie. Väčšina mladých rodín sa totiž nebráni tretiemu dieťaťu, ale obávajú sa, či výchovu troch detí ekonomicky zvládnu. Preto navrhujeme uplatniť tzv. „daňové prázdniny“ pre pracujúcich rodičov aspoň troch nezaopatrených detí po celú dobu ich výchovy do zákonom stanoveného príjmu. Týmto opatrením chceme mladým rodičom uľahčiť sociálnu situáciu, ak sa pre tretie dieťa rozhodnú.
Navrhuje sa zrušenie daňového bonusu a zavedenie tzv. odpočítateľnej položky tak, aby si daňovník mohol odpočítať od základu dane za prvé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom 4 000 eur/rok, z čoho vyplýva, že daňovníkovi sa mesačne zníži daňový základ o 333,34 eur. Pri druhom vyživovanom dieťati, ktoré žije v domácnosti s daňovníkom sa navrhuje odpočítať daňovníkovi od základu dane 5 000 eur/rok, z čoho vyplýva, že daňovníkovi sa mesačne zníži daňový základ o 416,64 eur. Za tretie vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom sa navrhuje odpočítať daňovníkovi od základu dane 6 000 eur/rok z čoho vyplýva, že daňovníkovi sa mesačne zníži daňový základ o 500,00 eur. Daňové prázdniny teda určené pre daňovníka, ktorý žije v domácnosti spolu s troma vyživovanými deťmi a jeho celkový príjem za zdaňovacie obdobie nepresiahne spolu cca 15 000,00 eur.
Hlavným účelom predloženého návrhu zákona je zavedenie tzv. daňových prázdnin pre pracujúceho daňovníka, ktorý vyživuje aspoň tri deti žijúce s nim v spoločnej domácnosti, a to znížením základu dane z príjmov o nezdaniteľný základ v celkovej výške 15 tisíc eur za príslušný daňový rok.
Predkladaný návrh zákona bude mať nepriaznivý vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, má pozitívne sociálne vplyvy a vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nemá vplyv na životné prostredie a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými
zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zníženie základu dane zistených príjmov o nezdaniteľnú časť základu dane na vyživované dieťa.
K bodu 2
Navrhuje sa zaviesť nezdaniteľná časť základu na vyživované dieťa podľa ich počtu za podmienok stanovených v návrhu zákona. Za prvé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom sa navrhuje odpočítať daňovníkovi od základu dane 4 000 eur; za druhé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom sa navrhuje odpočítať daňovníkovi od základu dane 5 000 eur; za tretie vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom sa navrhuje odpočítať daňovníkovi od základu dane 6 000 eur.
K bodom 3 až 11
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením nezdaniteľnej časti základu dane.
K bodu 12
Navrhuje sa postup uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a zamestnaneckej prémie u zamestnávateľa, ako aj spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu na zaplatené úroky.
K bodom 13 až 17
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením nezdaniteľnej časti základu dane.
K bodu 18
Navrhuje sa zavedenie nezdaniteľnej časti základu dane za zdaňovacie obdobie, ktoré začína 1. marca 2020.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona po zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakačnej lehoty od 1. marca 2020.