NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z ....................... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z. a zákona č. 319/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 11 odsek 1 znie:
„(1) Základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v odsekoch 2, 3, 8, 9, 14, 16, 20.“.
2. V § 11 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 8, ktoré znejú:
„(3) Nezdaniteľné časti základu dane sú sumy
a)4 000 eur ročne na vyživované prvé dieťa žijúce v domácnosti1a) s daňovníkom; prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane; táto suma sa zvyšuje na dvojnásobok ročne, ak ide o dieťa, ktoré je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ak podľa rozhodnutia alebo posudku posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne ide o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť.
b)5 000 eur ročne na vyživované druhé dieťa žijúce v domácnosti1a) s daňovníkom; prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane; táto suma sa zvyšuje na dvojnásobok ročne, ak ide o dieťa, ktoré je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ak podľa rozhodnutia alebo posudku posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne ide o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť.
c)6 000 eur ročne na vyživované tretie dieťa žijúce v domácnosti1a) s daňovníkom; prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane; táto suma sa zvyšuje na dvojnásobok ročne, ak ide o dieťa, ktoré je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ak podľa rozhodnutia alebo posudku posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia Sociálnej poisťovne ide o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť.
(4) Daňovníkovi, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt sa základ dane neznižuje o sumy uvedené v odseku 3 písm. a) až c).
(5) Za vyživované dieťa daňovníka, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, sa považuje nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
125)
Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
125a)
(6) Daňovník, ktorý je rodič dieťaťa alebo u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak dieťa s ním žije v domácnosti,
57)
môže si uplatniť sumy nezdaniteľnej časti základu dane uvedené v odseku 3 písm. a) c) po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá za toto zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce sumu podľa
§ 11
ods. 9 písm. a)
.
(7) Ak dieťa (deti) uvedené v odseku 5 vyživujú v domácnosti
57)
viacerí daňovníci, môže si sumy nezdaniteľnej časti základu dane uvedené v odseku 3 písm. a) c) uplatniť len jeden z nich. Pri použití ustanovenia odseku 8 môže uplatniť pomernú časť sumy nezdaniteľnej časti základu dane uvedené v odseku 3 písm. a) c) počas zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov. Ak podmienky na uplatnenie sumy nezdaniteľnej časti základu dane uvedené v odseku 3 písm. a) c) spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, sumy nezdaniteľnej časti základu dane uvedené v odseku 3 písm. a) c) na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.
(8) Daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa
§ 5
len o sumy nezdaniteľnej časti základu dane uvedené v odseku 3 písm. a) c) za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie. Sumy nezdaniteľnej časti základu dane uvedené v odseku 3 písm. a) c) možno uplatniť v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.“.
Odseky 3 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 20.
3. V § 11 odsek 10 sa slová „odseku 3“ menia na „odseku 9“ a slová „(§ 33 ods. 2)“ sa menia na „(§ 11 ods. 5)“.
4. V § 11 odsek 11 sa slová „odseku 3“ menia na „odseku 9“.
5. V § 11 odsek 13 sa slová „odseku 3 a 10“ menia na „odseku 3 a 16“.
6. V § 11 odsek 15 sa slová „odseku 8“ menia na „odseku 14“.
7. V § 11 odsek 18 sa slová „odseku 10“ menia na „odseku 16“.
8. V § 11 odsek 19 sa slová „odseku 10“ menia na „odseku 16“.
9. V § 32 odsek 2 písm. d) znie:
„d) daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) alebo požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady (
§ 38 ods. 5
) na vykonanie ročného zúčtovania alebo ak je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 15 a
19
.“.
10. V § 32 odsek 3 písm. b) znie:
„b) iné druhy zdaniteľných príjmov podľa
§ 6 8
vrátane príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa
§ 43
, pri ktorých daňovník uplatní postup podľa
§ 43 ods. 7
alebo ak je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 15 a 19.“.
11. V § 32 odsek 6 písm. d) znie:
„d) priezvisko, meno a rodné čísla osôb, na ktoré daňovník uplatňuje zníženie základu dane (
§ 11 ods. 4
a 20) a daňový bonus (
§ 33
).“.
12. V § 32 odsek 10 znie:
„(10) Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane podľa
§ 11
a daňový bonus podľa § 33 je povinný preukázať nárok na jej uplatnenie dokladom alebo potvrdením podľa
§ 37 ods. 2
, ktoré je súčasťou daňového priznania, s výnimkou zamestnanca, ktorému zamestnávateľ vyplatil daňový bonus podľa
§ 33
v plnej sume, na ktorú mal nárok. Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje si daňový bonus na zaplatené úroky podľa
§ 33a
, je povinný preukázať nárok na jeho uplatnenie potvrdením vystaveným veriteľom podľa osobitného predpisu,
122ab)
ktoré je súčasťou daňového priznania.
13. V § 33 sa odsek 2 vypúšťa.
Odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.
14. V § 35 odsek 1 písm. b) znie:
„b) nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [
§ 11 ods. 2 písm. a)
]; základ dane na výpočet preddavku na daň za kalendárny mesiac sa zníži o sumu zodpovedajúcu 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka [
§ 11 ods. 2 písm. a)
]; na nezdaniteľné časti základu dane podľa
§ 11 ods. 2 písm. b)
, ods. 3, 9, 10, 12, 14, 16 a 20 zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne až pri ročnom zúčtovaní za zdaňovacie obdobie.“.
15. § 36 znie:
§ 36
Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane
na daňovníka, zamestnaneckej prémie a daňový bonus
(1) Zamestnanec, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, je povinný preukázať tomuto zamestnávateľovi splnenie podmienok na priznanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spĺňa. Na predložené doklady zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne, začínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom sa zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, preukážu; ak zamestnanec nastúpi do zamestnania, na predložené doklady zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne v kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania, ak ich preukáže do konca tohto kalendárneho mesiaca a neuplatnil si ich v tomto kalendárnom mesiaci u iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane.
(2) Ak sa zamestnancovi narodí dieťa, dieťa si osvojí alebo dieťa prevezme do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, naň prihliadne v kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala, ak zamestnanec predloží doklad o preukázaní splnenia podmienok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu na daňovníka do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Rovnaký postup sa uplatní aj pri začatí sústavnej prípravy dieťaťa na povolanie.
(3) Ak zamestnanec poberá v kalendárnom mesiaci zdaniteľnú mzdu súčasne alebo postupne od viacerých zamestnávateľov, ktorí platiteľmi dane, prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane a daňového bonusu na daňovníka [
§ 11 ods. 2 písm. a)
] iba jeden zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, u ktorého zamestnanec uplatní nároky podľa odsekov 1 a 2.
(4) Ak zamestnanec neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nepreukáže splnenie podmienok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu na daňovníka v priebehu zdaňovacieho obdobia, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka pri ročnom zúčtovaní, ak ich zamestnanec preukáže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo si ich zamestnanec uplatní pri podaní daňového priznania.
(5) Ak zamestnanec nepoberal za kalendárny mesiac zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo v nepeňažnej forme aspoň v sume polovice minimálnej mzdy u zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [
§ 11 ods. 2 písm. a)
a ods. 3], uplatní túto časť daňového bonusu pri ročnom zúčtovaní alebo pri podaní daňového priznania, ak úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za obdobie, za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie alebo za ktoré zamestnanec podáva daňové priznanie, dosiahne aspoň sumu 6-násobku minimálnej mzdy.
(6) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [
§ 11 ods. 2 písm. a)
a ods. 3 ], ak zamestnanec podá do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia písomné vyhlásenie, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle, o tom,
a) že uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a že spĺňa podmienky na jeho priznanie, prípadne kedy a ako sa zmenili,
b) že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [
§ 11 ods. 2 písm. a)
a ods. 3] u iného zamestnávateľa a že právo na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník,
c) či je poberateľom dôchodku uvedeného v
§ 11 ods. 12
.
(7) Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene podmienok rozhodujúcich na priznanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zamestnanec je povinný oznámiť tieto skutočnosti písomne, napríklad zmenou vo vyhlásení podľa odseku 6 zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom
zmena nastala. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, poznamená zmenu na mzdovom liste zamestnanca.
(8) Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene zamestnávateľa, u ktorého zamestnanec uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [
§ 11 ods.
2 písm. a)
a ods. 3], zamestnanec je povinný túto skutočnosť potvrdiť podpisom vo vyhlásení podľa odseku 6 u toho zamestnávateľa, u ktorého uplatňoval nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [
§ 11 ods. 2 písm. a)
a ods. 3] ku dňu, keď táto skutočnosť nastala.
(9) Ak zamestnanec preukáže nárok na zamestnaneckú prémiu zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré si zamestnaneckú prémiu uplatňuje, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, postupuje podľa
§ 32a ods. 5
.
16. V § 37 odsek 1 až 3 znejú:
„(1) Nárok na zníženie základu dane preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane,
a) predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa
§ 11 ods. 3 a ods. 9
na vyživované dieťa a potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti
57)
sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom,
125)
alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,
b) potvrdením príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti
57)
sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.
c) predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa
§ 11 ods. 9
vystaveného oprávneným subjektom a čestným vyhlásením o výške vlastného príjmu manželky (manžela),
d) posledným rozhodnutím o priznaní dôchodku alebo dokladom o ročnom úhrne vyplateného dôchodku 11 ods.
12
), ak suma takéhoto dôchodku v úhrne nepresahuje sumu ustanovenú v
§ 11 ods. 2
,
e) predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa
§ 11 ods. 14
a
16
vystaveného oprávneným subjektom, ak za zamestnanca neodvádza dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie alebo príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľ,
f) predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa
§ 11 ods. 20
druhej vety a predložením dokladu o zaplatení úhrady súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaloženej v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa osobitných predpisov.
65a)
(2) Nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane,
a) predložením dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa a potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti
57)
sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom,
125)
alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,
b) potvrdením príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti
57)
sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.
(3) Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) f) a v odseku 2 písm. a) a b) platia dovtedy, kým nedôjde k zmene údajov v nich uvedených. Potvrdenie školy o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti
57)
sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané. Platnosť dokladov uvedených v odseku 1 písm. d) je podmienená tým, že zamestnanec každoročne potvrdí podpisom vo vyhlásení (
§ 36 ods. 6
) platnosť rozhodnutia o priznaní dôchodku. Doklady platia za predpokladu, že u zamestnanca a ním vyživovaných osôb sa nezmenili skutočnosti rozhodujúce na priznanie nezdaniteľnej časti základu dane [
§ 11 ods. 9
] a daňového bonusu.“
17. V § 38 odsek 1 znie:
„(1) Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v
§ 5
a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa
§ 43
, pri ktorých uplatnil postup podľa
§ 43 ods. 7
alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 15 a
19
môže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí platiteľmi dane, posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus.“
18. Za § 52zy sa vkladá § 52zz, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 52zz
Spoločné a prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2020
Ustanovenie § 11 ods. 3 písm. a), b), c) v znení účinnom od 1. marca 2020 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. marcom 2020“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2020.