Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ, Zuzana ŠEBOVÁ, Peter ŠTARCHOŇ, Ľudovít GOGA, Jozef LUKÁČ
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b)nie je upravená v práve Európskej únie
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ, Zuzana ŠEBOVÁ, Peter ŠTARCHOŇ, Ľudovít GOGA, Jozef LUKÁČ
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Je potrebné nahradiť súčasne platný zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby mal poberateľ dôchodku zákonný nárok na 13. dôchodok. Zároveň je potrebné stanoviť jasné pravidlá pre výpočet 13. dôchodku tak, aby najviac pomohli dôchodcom s najnižšími dôchodkami.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je predovšetkým pomôcť dôchodcom v ich neľahkej životnej situácii a stanoviť podmienky pre vyplácanie 13. dôchodku pre poberateľov starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo sociálneho dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou a poberateľovi dôchodku poskytovaného zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov priznaného podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení vyplácaného úradmi príslušným rezortov a to v splátke dôchodku splatnej v decembri kalendárneho roka. Suma 13. dôchodku sa navrhuje stanoviť diferencovane, a to v závislosti od sumy dôchodku alebo úhrnu súm dôchodkov.
4. Dotknuté subjekty
Sociálna poisťovňa, úrady sociálneho zabezpečenia, dôchodkové správcovské spoločnosti, poistenci a sporitelia, ktorí splnia zákonné podmienky na priznanie 13. dôchodku.
5. Alternatívne riešenia nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Bezpredmetné
11. Kontakt na spracovateľa
boris_kollar@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK