DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Peter PČOLINSKÝ, Adriana PČOLINSKÁ, Zuzana ŠEBOVÁ, Peter ŠTARCHOŇ, Ľudovít GOGA, Jozef LUKÁČ.
Cieľom návrhu zákona je predovšetkým pomôcť dôchodcom v ich neľahkej životnej situácii a stanoviť podmienky pre vyplácanie 13. dôchodku pre poberateľov starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo sociálneho dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou a poberateľovi dôchodku poskytovaného zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov priznaného podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení vyplácaného úradmi príslušných rezortov a to v splátke dôchodku splatnej v decembri kalendárneho roka. Suma 13. dôchodku sa navrhuje stanoviť diferencovane, a to v závislosti od sumy dôchodku alebo úhrnu súm dôchodkov. V prípade, ak je dôchodok alebo suma viacerých dôchodkov:
-nižšia ako životné minimum, navrhuje sa tejto skupine dôchodcov vyplatiť 13. dôchodok vo výške minimálnej mzdy;
-vyššia ako životné minimum, navrhuje sa tejto skupine dôchodcov vyplatiť 13. dôchodok vypočítaný podľa stanoveného vzorca (13. dôchodok sa bude rovnať sume minimálnej mzdy zníženej o koeficient 0,18 vynásobený rozdielom medzi dôchodkom a životným minimom).
Z uvedeného vyplýva, že návrh zákona vychádza z transformácie súčasne platného zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s tým rozdielom, že poberateľ dôchodku bude mať na 13. dôchodok zákonný nárok. Zároveň sa stanovujú jasné pravidlá pre výpočet 13. dôchodku tak, aby najviac pomohli dôchodcom s najnižšími dôchodkami.
Predkladaný návrh zákona bude mať nepriaznivý dopad na rozpočet verejnej správy, bude mať pozitívne sociálne vplyvy (hospodárenie obyvateľstva) a vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať vplyv ani na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa právna úprava poskytovania 13. dôchodku poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku a sociálneho dôchodku, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa a poberateľovi dôchodku priznaného podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení (dôchodkovom poistení), ktoré vypláca orgán silových rezortov.
Navrhuje sa, aby 13. dôchodok bol vyplatený v decembri príslušného kalendárneho roka poberateľovi taxatívne určeného dôchodku, ktorý bydlisko na území Slovenskej republiky. Vyplatenie 13. dôchodku sa navrhuje podmieniť výškou dôchodku, prípadne úhrnom súm dôchodku s pozostalostným dôchodkom, ktorá nepresiahne sumu určenú percentom z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Rozhodujúcou na určenie sumy dôchodku bude jeho suma splatná v decembri kalendárneho roka.
Navrhuje sa úprava právneho režimu vyplácania 13. dôchodku v závislosti odo dňa priznania dôchodku a úprava poskytovania 13. dôchodku. Vzhľadom na charakter 13. dôchodku sa navrhuje, aby sa nezlučoval s dôchodkom, s ktorým sa vypláca.
K bodu 2
Navrhuje sa doplnenie zákona o sociálnom poistení tak, aby náklady súvisiace s poskytovaním 13. dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.
K Čl. II
Navrhuje sa doplnenie zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov tak, aby náklady súvisiace s poskytovaním 13. dôchodku vyplácaného orgánom silových rezortov boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.
K Čl. III
Navrhuje sa doplnenie zákona o sociálnom poistení tak, aby štát poskytoval finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne na vyplatenie 13. dôchodku a na úhradu nákladov súvisiacich s jeho výplatou.
K Čl. IV
Navrhuje sa doplnenie zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti tak, aby na poskytovanie štátnych sociálnych dávok bol príslušný
nielen úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj orgán ustanovený osobitným predpisom.
K Čl. V
Navrhuje sa doplnenie zákona o životnom minime tak, aby 13. dôchodok bol príjmom, ktorý sa nezapočítava do príjmov na účely určenia súm životného minima.
K Čl. VI
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť dňa 1. marca 2020.