NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ................... 2020,
o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
13. dôchodok
(1) Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu,1) ktorý nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka a bydlisko na území Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, ak tento zákon neustanovuje inak, vyplatí vianočný príspevok ako štátnu sociálnu dávku, ak suma dôchodku splatná v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumu rovnajúcu sa 65 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok, zaokrúhlenú na 10 eurocentov nahor.
(2) Poberateľovi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu,
2)
ktorému bol na tento dôchodok prekvalifikovaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok priznaný podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu,
2)
a poberateľovi vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového
______________________
1) Zákon č.
461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 125 ods. 5, 6
a
9 zákona č. 328/2002 Z. z.
o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Zákon č.
328/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov, ktorí majú nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka a majú bydlisko na území Slovenskej republiky, útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len “úrad„) vyplatí 13. dôchodok ako štátnu sociálnu dávku, ak suma dôchodku splatná v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumu určenú podľa odseku 1.
(3) Ak poberateľovi dôchodku podľa odseku 1 vypláca dôchodok úrad, 13. dôchodok vyplatí úrad.
(4) Poberateľovi dôchodku podľa odsekov 1 a 2 sa 13. dôchodok vyplatí v deň splatnosti tohto dôchodku v decembri kalendárneho roka alebo v januári kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa mal 13. dôchodok vyplatiť, ak tento dôchodok bol priznaný pred 1. decembrom kalendárneho roka. Poberateľovi dôchodku sa 13. dôchodok vyplatí podľa odsekov 1 a 2 v deň prvej splátky tohto dôchodku splatného po jeho priznaní alebo uvoľnení jeho výplaty, ak tento dôchodok bol priznaný alebo jeho výplata bola uvoľnená od 1. decembra do 31. decembra kalendárneho roka.
(5) Poberateľovi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorému sa súčasne vypláca sociálny dôchodok, sa vyplatí len jeden 13. dôchodok podľa odseku 1, ak úhrn súm starobného dôchodku a sociálneho dôchodku alebo invalidného dôchodku a sociálneho dôchodku splatných v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumu určenú podľa odseku 1. Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku uvedenému v odsekoch 1 a 2, ktorému sa súčasne vypláca vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, sa vyplatí 13. dôchodok, ak úhrn súm dôchodkov splatných v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumu určenú podľa odseku 1. Ak poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1 a 2 vypláca dôchodok súčasne Sociálna poisťovňa a úrad a úhrn súm týchto dôchodkov splatných v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumu určenú podľa odseku 1, 13. dôchodok sa vyplatí k dôchodku, ktorý je vyšší.
(6) Na poukazovanie 13. dôchodku sa vzťahuje osobitný predpis.3)
(7) Pri súbehu nárokov na dva dôchodky alebo na viac dôchodkov sa vyplatí len jeden 13. dôchodok.
______________________
§ 100
zákona č.
328/2002 Z. z.
(8) Suma 13. dôchodku
a) je minimálna mzda,4) ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,
4)
b) sa určí podľa vzorca uvedeného v prílohe, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyššia ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.
5)
(9) Suma 13. dôchodku podľa odseku 8 písm. b) sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
(10) Na účely poskytovania 13. dôchodku poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1, 2 a 5 sa prihliada aj na
a) dôchodok vyplácaný z cudziny, ktorý je obdobný dôchodku uvedenému v písmene b) alebo v odseku 1,
b) dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu,
2)
ktorý nie je uvedený v odseku 2,
c) dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu.
6)
d) vyrovnávací príplatok vyplácaný podľa osobitného predpisu.7)
(11) Na prepočet dôchodku podľa odseku 10 písm. a), ktorý sa poberateľovi dôchodku vypláca v cudzej mene, sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,
8)
ktorý je platný k 1. októbru kalendárneho roka, v ktorom sa vypláca 13. dôchodok. Dôchodok prepočítaný podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
(12) Mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku podľa odseku 10 písm. a) je do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom sa vypláca 13. dôchodok, poberateľ dôchodku podľa
a) odseku 1 povinný oznámiť Sociálnej poisťovni spôsobom ňou určeným,
b) odsekov 2 a 3 povinný oznámiť úradu spôsobom ním určeným.“.
§ 2
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 463/2008 Z. z., zákona č. 242/2011 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 242/2015 Z. z., zákona č. 287/2016 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z. a zákona č. 222/2019. ______________________
4) Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
5)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) Zákon č.
43/2004 Z. z.
o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 69b až 69d zákona č. 461/2003 Z. z.
v znení zákona č. 140/2015 Z. z.
8) Čl. 219 ods. 1 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 326, 26. 10. 2012) v platnom znení.Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Čl. II
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 190/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 153/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 94 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8. 13. dôchodok, podľa osobitného predpisu39a) a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
39a) Zákon č. /2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z. a zákona č. 321/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 285 odsek 1 písmeno l) znie:
„l) 13. dôchodku a na úhradu nákladov spojených s jeho výplatou,“.
Čl. IV
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 42/2019 Z. z. a zákona č. 300/2019 Z. z. sa mení takto:
1. V § 4 ods. 6 písm. a) prvom bode sa na konci vypúsťajú slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a sa vypúšťa.
2. V § 5 ods. 7 písm. a) prvom bode sa na konci vypúšťajú slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak,4a)“.
Čl. V
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z, zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 226/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 odsek 3 písmeno i) znie:
„i) 13. dôchodok, podľa osobitného predpisu.15)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
15) § 119a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňa 1. marca 2020.
Príloha k zákonu č. /2020 Z. z.
URČENIE SUMY 13. DÔCHODKU
Suma 13. dôchodku podľa
§ 1 ods. 8 písm. b)
sa určí podľa tohto vzorca:
TD = MM – 0,18 * (D – ŽM),
kde:
TD – suma 13. dôchodku,
MM- minimálna mzda
D – suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov,
ŽM – suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.
4)