Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/1996 Z.z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému predkladá poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Veronika Remišová.
V roku 2019 uplynie 30 rokov od Nežnej revolúcie, ktorá priniesla veľké zmeny v životoch ľudí a celej spoločnosti. Podľa nedávneho prieskumu, ktorý robil Sociologický ústav SAV k príležitosti 30. výročia pádu komunizmu, sa väčšina Slovákov zhoduje v názore, že zmena spoločenského systému po novembri '89 stála za to. Inak to nevnímajú ani Česi, ktorých hodnotenie Nežnej revolúcie je ešte priaznivejšie. Podľa autorov prieskumu dokonca badať narastajúci počet ľudí, ktorí pozitívne hodnotia novembrové udalosti. Napriek tomu sa stretávame s frekventovaným názorom, že pôvodné ideály Novembra v mnohom padli za obeť tomu, že spoločnosť nedostatočne odsúdila predchádzajúci komunistický režim a že nepostihla (aj trestnoprávne) aktérov jeho zločinov.
V prvých rokoch po zmene režimu boli prijaté niektoré zákony, ktoré boli zamerané na vysporiadanie s komunistickou minulosťou. V rušnom období krátko po Novembri však boli pripravené nedokonale, málo dôrazne a často nedokázali presadiť vlastný zámer odstrániť krivdy predchádzajúceho režimu dosť zreteľne a dôsledne, čo sa týka vo veľkej miere Zákona č. 125/1996 Z.z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému z 27. marca 1996.
Cieľom návrhu zákona je preto zjednotenie pojmov a jednoznačné označenie komunistického režimu ako konkrétneho vládneho a spoločenského zriadenia, čo pomôže predísť nežiaducemu relativizovaniu komunistického režimu a jeho zločinov. Návrhom zákona sa upresňujú niektoré historicky kľúčové udalosti, ktoré komunistický režim spôsobil a na ktorých sa podieľal a zároveň zákon deklaruje plnú zodpovednosť komunistického režimu za nespravodlivosť a krivdy, ktoré boli spáchané aj pri pokusoch o nelegálne prekročenie štátnych hraníc Československej socialistickej republiky a počas okupácie vojskami Varšavskej zmluvy. Podobne zákon deklaruje potrebu spravodlivého zmiernenia niektorých krívd spáchaných príslušníkmi komunistickej Štátnej bezpečnosti a zavádza jasné odsúdenie komunistických symbolov, pamätníkov či názvov ulíc a verejných priestranstiev, čo v doteraz platnej právnej úprave chýbalo. Pre pamäť národa, zachovanie demokracie a zdravý vývoj ďalších generácií vyžaduje dôstojné a pravdivé pripomínanie škodlivosti a zločinnosti komunistického režimu aj zriadenie Múzea zločinnosti a obetí komunistického režimu, ktoré by podľa návrhu zákona mala iniciatívne v zmysle osobitných zákonov zabezpečiť vláda Slovenskej republiky.
Hlavným účelom návrhu zákona je preto predovšetkým posilniť etickú výstuž zákona presnejším pomenovaním historických skutočností a dobudovať podmienky, ktoré umožnia odstrániť stále veľmi zreteľné krivdy spáchané komunistickým režimom na vlastných obyvateľoch.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa v preambule zákona nahradiť pojem „komunistický systém“ ako abstraktný/ filozofický pojem organizácie a štruktúry pojmom „režim“, ktorý predstavuje konkrétne vládne a spoločenské zriadenie, realizáciu politickej formy vládnutia, ktorá bola nastolená a budovaná komunistickou stranou. Pôvodný pojem „systém“ relativizuje deklarovaný zámer zákona odsúdiť nemorálnosť totalitného komunistického režimu v konkrétnych historických a geopolitických podmienkach. Zároveň dochádza v aktuálnom znení zákona k nesúladu pojmov, nakoľko znenie preambuly používa pojmy „systém“ a „režim“ bez jednoznačného rozlišovania ich významu. Novelou zákona dochádza k zosúladeniu a zjednoteniu v pojme „komunistický režim.“
K bodu 2
Navrhuje sa doplniť text preambuly v časti, kde zákonodarca konštatuje zločiny komunistického režimu. V aktuálnom znení zákona v texte preambuly chýba explicitná zmienka o zločinoch komunistického režimu spáchaných v súvislosti s inváziou vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. S ohľadom na skutočnosť, že ide o významnú dejinnú udalosť, ktorá zanechala rozsiahle dôsledky v podobe ujmy na životoch, zdraví a majetku, ako aj na historickej pamäti národa, navrhuje sa doplnenie preambuly s dôrazom na zodpovednosť komunistického režimu za tieto škody. Nutnosť jednoznačného odsúdenia týchto udalostí v texte preambuly zvyšuje aj skutočnosť, že v poslednej dobe sa stupňujú snahy o spochybňovanie, zľahčovanie či dokonca priame popieranie zločinov, ktoré boli v súvislosti s inváziou spáchané.
K bodu 3
Aktuálne znenie zákona konštatuje, že režim založený na komunistickej ideológii, ktorý rozhodoval o riadení štátu a osudoch občanov v bývalom Československu od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989 bol odsúdeniahodný. Uvedené znenie nie je v súlade s účelom zákona o to viac, že v preambule sa zároveň konštatuje: „Komunistická strana Československa a jej odnož Komunistická strana Slovenska zodpovedné za spôsob vlády v našej krajine v rokoch 1948-1989.“ Z predmetu aj obsahu zákona pritom jednoznačne vyplýva, že aktuálnosť odsúdeniahodnosti komunistického režimu sa neviaže len na minulosť, ale platí v plnom rozsahu aj v súčasnosti. Navrhuje sa preto zosúladiť znenie s účelom zákona tak, že sa odsúdeniahodnosť komunistického režimu uvádza v aktuálnom čase.
K bodu 4
Navrhuje sa rozšíriť obsah ustanovenia zákona, ktorý vyjadruje vďaku každému, kto bol komunistickým režimom nespravodlivo postihnutý, prispel k jeho pádu a k znovunastoleniu demokracie na Slovensku a nepodieľal sa na zločinoch komunizmu. S ohľadom na množstvo ľudí, ktorí sa napriek svojim príkladom ľudskej aj občianskej statočnosti v boji s komunistickým režimom doteraz nedočkali náležitého ocenenia, ale ani nápravy spôsobených
krívd sa navrhuje do predmetného ustanovenia doplniť vyjadrenie úcty, poďakovania a satisfakcie.
K bodu 5
Navrhuje sa rozšíriť ustanovenie, ktoré deklaruje zmiernenie niektorých krívd, spáchaných na odporcoch komunistického režimu a na osobách, ktoré boli postihnuté jeho perzekúciami o ustanovenie, ktoré bude rovnako deklarovať odškodnenie obetí a pozostalých obetí zabitých alebo zranených pri pokuse o nelegálne prekročenie štátnych hraníc Československej socialistickej republiky a počas okupácie vojskami Varšavskej zmluvy.
K bodu 6
Navrhuje sa doplniť do zákona nové ustanovenie, ktoré v záujme spravodlivosti a zmiernenia niektorých krívd spáchaných príslušníkmi komunistickej Štátnej bezpečnosti deklaruje obmedzenia výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti a zabezpečenie jednorazového odškodnenia bývalých politických väzňov a ich manželských partnerov prostredníctvom osobitných zákonov
K bodu 7
Navrhuje sa preformulovať aktuálne znenie ustanovenia, ktoré zdôrazňuje individuálnu zodpovednosť a spoluzodpovednosť na spáchaných zločinoch. Ide o všeobecné konštatovanie, ktoré nedostatočne reflektuje účel zákona deklarovať nemorálnosť a protiprávnosť komunistického systému. V tejto súvislosti sa navrhuje v predmetnom ustanovení doplniť zdôraznenie, že iba samotné odsúdenie zločinnosti komunistického režimu ešte nezakladá beztrestnosť jeho aktérov. Účelom navrhovanej úpravy čoraz častejšie pokusy o zľahčovanie, resp. len deklaratívne odsudzovanie zločinov komunistického režimu a vyhýbanie sa individuálnej zodpovednosti konkrétnych aktérov.
K bodu 8
Navrhuje sa deklarovať neprípustnosť a nevhodnosť umiestňovania na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach texty, vyobrazenia a symboly, ktoré oslavujú, propagujú alebo obhajujú komunistický režim a jeho predstaviteľov, ako aj nevhodnosť existujúcich pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ, ktoré oslavujú, propagujú alebo obhajujú komunistický režim a jeho predstaviteľov. V súčasnosti platná právna úprava odsudzuje zločiny komunizmu, deklaruje nemorálnosť a protiprávnosť komunistického systému, avšak zároveň nedostatočne postihuje oslavovanie, propagáciu alebo obhajobu komunistického režimu a jeho predstaviteľov. Podobná situácia je aj pri názvoch ulíc a verejných priestranstiev, ktoré pomenované po predstaviteľoch komunistického režimu alebo symbolizujú komunistický režim. Navrhuje sa preto deklarovať neprípustnosť tohto stavu a zabezpečiť nápravu prostredníctvom osobitných zákonov.
Navrhuje sa doplniť do zákona nové ustanovenie, na základe ktorého Vláda Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty pripraví koncepciu a návrh zákona, ktorým sa zriadi Múzeum zločinnosti a obetí komunistického režimu. Slovenská republika napriek jasne deklarovanému postoju k nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému nemá ani po tridsiatich rokoch štátnu inštitúciu, ktorá by pripomínala škodlivosť, protiprávnosť a amorálnosť komunistického
režimu. S ohľadom na potrebu neustále pripomínať súčasným aj budúcim generáciám hrozby pre demokraciu, spravodlivosť a slobodu je nevyhnutné zriadiť Múzeum zločinnosti a obetí komunistického režimu. Zachovanie historického povedomia, úcty a vďačnosti odporcom aj obetiam komunistického režimu je základným pilierom budúcnosti demokratického a právneho štátu.
K čl. II
Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty od 1. marca 2020.