NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
NÁVRH ZÁKONA
z
.................
2019,
ktorým
sa
mení
a
dopĺňa
zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
č.
125/1996
o
nemorálnosti
a
protiprávnosti
komunistického
systému
v
znení
neskorších
predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému sa mení a dopĺňa takto:
1. V prvej vete preambuly sa vypúšťa slovo „systému“ a nahrádza sa slovom „režimu“
2. V preambule sa za text „ktorí sa na zločinoch a perzekúciách podieľali,“ vkladá nová odrážka v znení:
„- zavinil a neodčinil krivdy, najmä však straty na životoch a zdraví občanov a ich rodín, ktorí sa stali nevinnými obeťami okupačných vojsk v roku 1968 a nasledujúcom období,“.
3. V § 1 ods. 1 sa slovo „bol“ nahrádza slovom „je“.
4. V § 2 ods. 2 sa slovo „vďaka“ nahrádza slovami „úcta, poďakovanie a satisfakcia“.
5. Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Odškodnenie obetí a pozostalých obetí zabitých alebo zranených pri pokuse o nelegálne prekročenie štátnych hraníc Československej socialistickej republiky (obete „železnej opony”) a počas okupácie vojskami Varšavskej zmluvy (obete okupácie) upraví osobitný zákon.“.
6. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
V záujme spravodlivého vysporiadania sa s krivdami spôsobenými obetiam komunistického režimu vtedajšími príslušníkmi Štátnej bezpečnosti, spravodlivé obmedzenie výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov Štátnej bezpečnosti, ako aj zabezpečenie jednorazového odškodnenia bývalých politických väzňov a ich manželov alebo manželiek upravia osobitné zákony.
7. § 7 znie:
㤠7
Odsúdenie zločinnosti komunistického režimu nezakladá beztrestnosť jeho aktérov, ktorých zodpovednosť a spoluzodpovednosť na spáchaných zločinoch je založená na zásade individuálnej zodpovednosti.“
8. Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré znejú:
㤠7a
(1) Umiestňovať na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach texty, vyobrazenia a symboly, ktoré oslavujú, propagujú alebo obhajujú komunistický režim a jeho predstaviteľov je neprípustné.
(2) Jestvujúce symboly, pamätníky, pomníky, pamätné tabule, vyobrazenia a symboly, ktoré oslavujú, propagujú alebo obhajujú komunistický režim založený na komunistickej ideológii a jeho predstaviteľov majú byť odstránené.
(3) Názvy ulíc a verejných priestranstiev pomenované po predstaviteľoch komunistického režimu alebo symbolizujúce komunistický režim prejavom neúcty k obetiam komunistického režimu.
(4) Pravidlá umiestňovania, odstraňovania a zmien podľa odsekov 1 3 upravia osobitné predpisy.
§ 7b
Vláda Slovenskej republiky pripraví v zmysle zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty návrh koncepcie a zákona, ktorým sa zriadi Múzeum zločinnosti a obetí komunistického režimu do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2020