DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Alojz Baránik a Ondrej Dostál.
Cieľom návrhu zákona je zrušenie zákazu zverejňovania tváre sudcov z dôvodu, že ide o neprimerané obmedzenie pre masovo-komunikačné prostriedky a poskytnutie neodôvodnenej anonymity sudcu vo vzťahu k verejnosti.
Zákaz zverejňovania tváre sudcu je úplne zbytočný, pretože tohto sudcu nijako nechráni pred zločincami (keďže fotografiu sudcu si zločinecké skupiny vedia zadovážiť inak než z médií a spravidla ani nečerpajú zdroje z masovokomunikačných prostriedkov).
Návrh zákona je v súlade s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, inými ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie ani negatívne sociálne vplyvy. Návrh zákona taktiež nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a nebude mať ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhuje sa nové znenie § 34 ods. 7 tak, že sa z neho vypúšťa zákaz zverejňovania tváre sudcov z dôvodu, že ide o neprimerané obmedzenie pre masovo-komunikačné prostriedky.
K Čl. II
Účinnosť predkladaného zákona sa navrhuje na 1. marca 2020.