DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
A.3. Poznámky
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko sa rozširuje okruh osôb, ktoré budú môcť byť zamestnancami, pričom z ich zamestnaneckého vzťahu bude benefitovať aj rozpočet verejnej správy prostredníctvom uhradených daní z príjmu a odvodov. Predpokladáme, že nová právna úprava by viedla predovšetkým k uzatváraniu dohôd o brigádnickej práci študentov, kde sa síce do 200 eur môže uplatňovať odvodová výnimka, no zamestnávateľ aj pri odvodovej výnimke uhrádza garančné poistenie vo výške 0,25 % z celého príjmu a úrazové poistenie vo výške 0,80 % z celého príjmu. Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie nastane z dôvodu rozšírenia okruhu disponibilných zamestnancov, ktorých príjmy sa oproti dnešku zvýšia. Taktiež sa zvýši rovnosť príležitostí v skupine mladistvých vo veku od 15 do 18 rokov, pretože dnes v rámci nej existuje skupina, ktorá nastupovať do práce môže, a skupina, ktorej to Zákonník práce znemožňuje.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Viera Dubačová
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) je upravená v primárnom práve Európskej únie
čl. 153 ods. 1 písm. b) až d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, podľa ktorých Únia podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov v oblasti pracovných podmienok, sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany pracovníkov a ochrany pracovníkov pri skončení pracovnej zmluvy,
čl. 4 ods. 2 písm. b) a čl. 156 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení, podľa ktorých Európska únia prostredníctvom Komisie podporuje úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a uľahčuje koordináciu ich činnosti vo všetkých oblastiach sociálnej politiky, ktoré sa týkajú najmä zamestnanosti, pracovného práva a pracovných podmienok, sociálneho zabezpečenia,
čl. 15, 21, 27 až 32 Charty základných práv Európskej únie.
b) je upravená v sekundárnom práve Európskej únie
sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty a 2.nelegislatívne akty: nie
sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009):
smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv.2) v platnom znení
c) je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
Rozsudok V. komory zo 16. decembra 1999 (Komisia Európskych spoločenstiev proti Luxemburskému veľkovojvodstvu), vec C-47/99
Rozsudok IV. komory z 18. mája 2000 (Komisia Európskych spoločenstiev proti Francúzskej
republike), vec C-45/99
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia:
smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv.2) v platnom znení – 1. máj 2004
b) lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné
c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:
Proti Slovenskej republike nezačalo žiadne konanie o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia:
smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv.2) v platnom znení
– v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
– v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v zákone č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 286/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie: úplný
6. Gestor a spolupracujúce rezorty: bezpredmetné