Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Viera Dubačová.
Cieľom návrhu zákona je umožniť mladým ľuďom starším ako 15 rokov, ktorí majú za sebou povinnú školskú dochádzku, aby mohli riadne nastúpiť najmä na brigády, nasledujúce v lete po skončení vyučovania v poslednom roku povinnej školskej dochádzky. Zákonník práce im dnes neopodstatnene zakazuje aj takúto formu práce.
Návrh zákona vychádza nielen z podnetov zamestnávateľov v rámci ankety „Byrokratický nezmysel roka“, ale aj z konkrétnych podnetov mladých ľudí, doručených napríklad verejnej ochrankyni práv: Ukončila som prvý ročník gymnázia a mám 15 rokov. Chcela som brigádovať cez prázdniny (júl, august), ale povedali mi, že podmienka ukončenia desaťročnej povinnej školskej dochádzky uplynie 31. augusta, lebo že vtedy končí školský rok (...). Je to naozaj pravda? Nemôžem teraz ešte cez júl, august brigádovať? Z vašich odpovedí som pochopila, že musím mať 15 rokov a musím chodiť 10 rokov do školy, čo myslím, že spĺňam. (...) Janica, 15 rokov, Bardejov“.1
Podľa § 11 ods. 2 Zákonníka práce vzniká spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti štandardne dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje v § 19 ods. 2, že povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. Školský zákon ďalej v § 150 ods. 2 a 3 uvádza, že školský rok sa člení na obdobie školského vyučovania, po ktorého skončení nasleduje obdobie školských prázdnin: Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka; po ňom nasledujúce obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta príslušného kalendárneho roka.“
V nadväznosti na školský zákon preto zamestnávateľ môže dohodnúť ako deň nástupu do práce mladistvého s ukončenou povinnou školskou dochádzkou 31. august, hoci je zrejmé, že mesiace júl a august obdobím školských prázdnin. Pre mladého človeka to znamená, že ak s tým bude súhlasiť, môže ísť na brigádu maximálne na dva dni, kým opäť začne nový školský rok. S takto konštruovanou právnou úpravou sa nestotožňuje ani odborná literatúra: Sme tohto názoru, že viazať skončenie povinnej školskej dochádzky na deň 31. august u 15, resp. 16-ročných žiakov v kontexte možnosti vzniku ich pracovnoprávneho vzťahu nesleduje svoj účel. Cieľom zákonných ustanovení obmedzujúcich výkon práce fyzických osôb do skončenia povinnej školskej dochádzky je brániť porušovaniu práva detí na vzdelanie. Práca im nesmie brániť v školskej dochádzke, nútiť ich predčasne opúšťať školu alebo kombinovať
školskú dochádzku a pracovné zaťaženie. Organizačne sa však školský rok člení na obdobie školského vyučovania a obdobie školských prázdnin, pričom obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka a po ňom nasledujúce obdobie školských prázdnin 31. augusta príslušného kalendárneho roka 150 školského zákona). Počas školských prázdnin (1. júl – 31. august) žiaci oslobodení od plnenia školských povinností a výkon práce ich školskú dochádzku nemôže ohroziť.“2
Predkladateľ za to, že pokiaľ sa mladý človek slobodne rozhodne napríklad brigádovať v lete nasledujúcom po školskom vyučovaní v poslednom roku povinnej školskej dochádzky, štát by takéto rozhodnutie nemal zakazovať. Na tomto názore je potrebné trvať o to viac, že zákonodarca následne svojvoľne hovorí, že po takmer dvojmesačnom zákaze je možné na brigádu nastúpiť 31. augusta.
Z komparatívneho hľadiska predkladateľ poukazuje na úpravu v Českej republike, kde tamojší školský zákon (č. 561/2004 Sb.) v § 43 ustanovuje, že žiak splní povinnú školskú dochádzku uplynutím obdobia školského vyučovania v školskom roku, v ktorom dokončil posledný rok povinnej školskej dochádzky. Český zákonodarca tak mladým ľuďom nezakazuje brigádovať počas letných prázdnin, a aj z tohto príkladu je zrejmé, že navrhovaná úprava je plne v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky v oblasti zákazu detskej práce, keďže aj Česká republika je viazaná Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 či smernicou Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci.
Úprava z Českej republiky je pre slovenského zákonodarcu zaujímavá aj z iného dôvodu. Povinná školská dochádzka je deväťročná a podľa čl. 3 ods. 1 a 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 60/2015 Z. z) sa doklady o vzdelaní o dosiahnutom základnom vzdelaní na základných a stredných školách a o dosiahnutom strednom vzdelaní na stredných školách vydané v Slovenskej republike uznávajú za rovnocenné. Dokladom o vzdelaní je podľa čl. 2 písm. a) i vysvedčenie. Znamená to, že naši mladí ľudia s ukončeným obdobím školského vyučovania v poslednom roku povinnej školskej dochádzky sa môžu zamestnať počas prázdnin v Českej republike, no nie vo svojej vlasti.
Nelogickosť súčasnej právnej úpravy sa ďalej prejavuje aj v tom, že zákonodarca povolil fyzickým osobám, ktoré dovŕšili 15 rokov vykonávanie dobrovoľníckej činnosti prostredníctvom zmluvy 6 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.). V zmluve zákonodarca pripúšťa okrem iného aj tzv. materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ktoré predstavuje spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, či poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia. Predkladateľ podotýka, že zákonodarcu v celom procese nespomína, že by osoba s dovŕšenými 15 rokmi mala mať ukončenú povinnú školskú dochádzku.
Zákonodarca teda mladým so skončeným obdobím školského vyučovania v poslednom
2 BARINKOVÁ, M., ŽUĽOVÁ, J., DOLOBÁČ, M.: Pracovné právo v poznámkach s príkladmi, 2. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 92 a 93.
roku povinnej školskej dochádzky hovorí, že počas letných prázdnin majú zakázané vykonávanie brigád za odmenu, povoľuje sa však dobrovoľníctvo s tzv. materiálnym zabezpečením. Zvláštnosťou pritom je, že kým podľa Zákonníka práce je nočná práca mladistvých štandardne zakázaná (s výnimkou maximálne jednej hodiny, bezprostredne nadväzujúcej na prácu v dennom čase), podľa zákona o dobrovoľníctve by mladistvý mohol vykonať osemhodinovú nočnú zmenu od 22.00 hod. do 06.00 hod. povedzme v automobilovom priemyselnom parku, pozostávajúcu zo spájania súčiastok, ktoré by následne išli do zváračky na zatavenie, keďže podľa právneho názoru Inšpektorátu práce Bratislava je možná aj takáto dobrovoľnícka činnosť.
Záverom predkladateľ dodáva, že ak by sa zákonodarca stotožnil s predloženým návrhom zákona, pre mladých ľudí by platili všetky osobitné ustanovenia Zákonníka práce, ktoré poskytujú ochranu mladistvým zamestnancom (najmä § 171 až § 176 Zákonníka práce).
Z obdobných dôvodov sa navrhuje umožniť uzatváranie písomnej zmluvy so športovcom podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe počas školských prázdnin v poslednom roku povinnej školskej dochádzky, keďže podľa platnej a účinnej právnej úpravy sa pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky vyžaduje povolenie, ktoré vydáva príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Vyjadrenie zákonného zástupcu športovca formou podpisu ostáva nedotknuté. Znamená to, že kým dnes potrebuje mladý športovec starší ako 15 rokov so skončeným obdobím školského vyučovania v poslednom roku povinnej školskej dochádzky súhlas orgánov štátnej správy pre platnosť zmluvy, a to do 31. augusta posledného roku povinnej školskej dochádzky, po novom by mladý športovec starší ako 15 rokov veku so skončeným obdobím školského vyučovania v poslednom roku povinnej školskej dochádzky uzatváral na obdobie júla a augusta bez tejto administratívnej náročnosti.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Podľa platného a účinného znenia § 11 ods. 2 platí, že spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti štandardne vzniká dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku. Zákonník práce však zároveň zamestnávateľovi zakazuje dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. V nadväznosti na § 150 ods. 1 školského zákona to znamená, že 31. august možno dohodnúť ako deň nástupu do práce, no všetky predchádzajúce prázdninové dni nie. Ustanovenie § 11 ods. 2 sa preto mení tak, že zamestnávateľ bude oprávnený dohodnúť ako deň nástupu do práce najskôr deň, ktorý nasleduje po dni skončenia obdobia školského vyučovania v školskom roku, v ktorom fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku. V zásade bude týmto dňom 1. júl. Predkladateľ však v záujme právnej istoty prevzali pravidlo uvedené v § 2 ods. 2 druhej vete vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách: Ak 30. jún pripadne na sobotu, nedeľu alebo pondelok, vyučovanie sa končí v predchádzajúci piatok.“ Zamestnávateľ bude v týchto prípadoch oprávnený dohodnúť ako deň nástupu do práce nasledujúci deň, nakoľko môže nastať situácia, keď vyučovanie skončí v piatok 27. júna, lebo pondelok 30. jún pripadne na pondelok (najbližšie tak nastane v roku 2025). V opačnom prípade by zákon bezdôvodne zakazoval brigádu počas nasledujúcich troch dní. Podobná situácia nastane práve v tomto roku, keď vyučovanie skončí v piatok 28. júna 2019.
K bodu 2
V nadväznosti na predchádzajúci novelizačný bod sa upravuje ustanovenie o zákaze práce fyzickej osoby staršej ako 15 rokov tak, aby sa umožnila (so všetkými ochrannými obmedzeniami vzťahujúcimi sa na mladistvých zamestnancov) po skončení obdobia školského vyučovania v poslednom školskom roku povinnej školskej dochádzky.
K Čl. II
Osobitnú úpravu vo vzťahu k spôsobilosti mladistvým obsahuje zákon o športe. V § 34 ods. 6 druhej vete okrem iného uvádza, že pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Vydanie povolenia je fakultatívne, a to aj v období po skončení obdobia školského vyučovania v poslednom školskom roku povinnej školskej dochádzky, t. j. v júli a auguste. Takýto mladý športovec bude môcť uzavrieť zmluvu bez povolení orgánov štátnej správy 31. augusta. Takéto odďaľovanie nie je opodstatnené z obdobných dôvodov ako pri mladistvých zamestnancoch, a preto sa navrhuje nahradenie skončenia povinnej školskej dochádzky skončením obdobia jej školského vyučovania. Vyjadrenie zákonného zástupcu podľa § 31 ods. 3 zákona pritom ostáva nedotknuté.
K Čl. III
Záujmom zákonodarcu by malo byť, aby sa problematická úprava napravila pred začiatkom školských prázdnin v mesiacoch júl a august. Z tohto dôvodu sa navrhuje účinnosť 1. máj 2020, a to nielen s ohľadom na predpokladaný priebeh legislatívneho procesu, ale aj dostatočnú legisvakačnú dobu.