Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Podľa čl. 5 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) „Nadobúdanie a stratu občianstva Slovenskej republiky ustanoví zákon.“ Nadobúdanie a strata občianstva upravené v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnom občianstve“).
Podľa čl. 5 ods. 2 ústavy „Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli.“ do roku 2010 obsahoval zákon o štátnom občianstve iba jeden spôsob straty štátneho občianstva - prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť 9 ods. 1). Dňa 26. mája 2010 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 250/2010 Z. z., ktorým novelizovala zákon o štátnom občianstve a stanovila v ňom, že štátne občianstvo Slovenskej republiky možno okrem prepustenia zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť stratiť aj nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle (§ 9 ods. 1 písm. b)).
Kým zánik štátneho občianstva prepustením zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť evidentne spĺňa ústavnú podmienku, že nikomu nemožno odňať štátne občianstvo proti jeho vôli, v prípade straty štátneho občianstva nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva to neplatí. Zákon o štátnom občianstve síce z hľadiska terminológie nehovorí o odňatí štátneho občianstva, ale o jeho strate, z obsahového hľadiska však v prípade nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva ide o odňatie štátneho občianstva Slovenskej republiky proti vôli občana. Vôľa nadobudnúť štátne občianstvo iného štátu totiž nemusí byť a zväčša ani nie je totožná s vôľou stratiť štátne občianstvo Slovenskej republiky. Občanom Slovenskej republiky, ktorí nadobudli občianstvo iného štátu a oznámili túto skutočnosť úradom, je tak od 17. júla 2010, kedy nadobudla účinnosť novela zákona o štátnom občianstve, odnímané štátne občianstvo Slovenskej republiky proti ich vôli.
Na Ústavný súd Slovenskej republiky sa 22. septembra 2011 obrátila skupina poslancov NR SR s návrhom na posúdenie súladu niektorých ustanovení zákona o štátnom občianstve s ústavou. Ústavný súd však návrh z procesných dôvodov v septembri 2014 odmietol, pretože sa nenašla nadpolovičná väčšina sudcov Ústavného súdu, ktorá by rozhodla o ústavnosti alebo neústavnosti zákona.
V predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach bolo na rokovanie NR SR predložených niekoľko návrhov noviel zákona o štátnom občianstve, ktorých zámerom bolo odstrániť alebo aspoň zmierniť dôsledky novely z roku 2010. Obsahovo zhodný návrh zákona bol viackrát predložený aj v tomto období. Žiadny z týchto návrhov však nebol schválený.
Predkladaný návrh zákona rieši problém odnímania štátneho občianstva systémovo a obnovuje pôvodný právny stav existujúci do 16. júla 2010, keď jedinou formou straty štátneho občianstva bolo prepustenie zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť. Zároveň vytvára podmienky na to, aby všetci, ktorí stratili štátneho občianstvo SR v dôsledku nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva od 17. júla 2010, mohli opätovne nadobudnúť štátne občianstvo SR bez splnenia podmienok, ktoré sa inak pre nadobudnutie občianstva vyžadujú.
Podľa štatistík Ministerstva vnútra SR zákon o štátnom občianstve pripravil v období od 17.7.2010 do septembra 2019 o slovenský pas 3066 ľudí. Najčastejšie stratili slovenské občianstvo prijatím nemeckého (706). O slovenský pas prišli aj osoby, ktoré prijali občianstvo české (701), rakúske (473), britské (354), americké (148), maďarské (119), švajčiarske (89), austrálske (71), nórske (68), írske (54), holandské (53), kanadské (48), belgické (43), talianske (31), švédske (27), fínske (18), francúzske (15), luxemburské (12), dánske (desať), ruské (päť), čínske, novozélandské a poľské (po tri), islandské, ukrajinské a španielske (po dve), izraelské, srbské, slovinské, chorvátske a singapurské (po jednom) a jedno je nezistené.
Vzhľadom na očakávaný odchod Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (Brexit) sa potreba umožnenia získavania cudzieho štátneho občianstva bez strany slovenského štátneho občianstva stane pre mnohých občanov SR ešte naliehavejšou.
Vo Veľkej Británii žije okolo 76 tisíc (odhad britského Úradu pre národnú štatistiku z roku 2018) 100 tisíc (odhad slovenského veľvyslanectva vo Veľkej Británii) slovenských občanov. Podľa údajov britského Úradu pre národnú štatistiku vo Veľkej Británii žije aj 4000 občanov, ktorí sa narodili na Slovensku, ale majú britské občianstvo.
Nie je v záujme Slovenskej republiky komplikovať takémuto množstvu slovenských občanov život. A tiež nie je v záujme Slovenskej republiky riskovať, že príde o veľké množstvo kvalifikovaných slovenských občanov, ktorí by sa niekedy v budúcnosti mohli vrátiť aj so svojimi skúsenosťami domov, ale v prípade, že sa budú musieť vzdať slovenského občianstva, ak sa rozhodnú nadobudnúť britské občianstvo, budú menej motivovaní k návratu.
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie, nebude mať ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Osuský, Ondrej Dostál, Zuzana Zimenová, Marián Viskupič, Milan Laurenčík, Martin Klus, Viera Dubačová, Martin Poliačik, Zsolt Simon, Anna Verešová, Jakub Nedoba,
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa, aby bývalí občania SR, ktorí stratili štátne občianstvo SR nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva v dôsledku novely zákona o štátnom občianstve z roku 2010, mohli znovu získať občianstvo SR bez toho, aby museli spĺňať podmienky, ktorých splnenie sa od žiadateľov o nadobudnutie štátneho občianstva SR vo všeobecnosti vyžaduje.
K bodom 2 a 3
V otázke straty štátneho občianstva SR sa navrhuje obnoviť právny stav existujúci do roku 2010. Jedinou formou straty štátneho občianstva SR bude prepustenie zo štátneho zväzku SR na vlastnú žiadosť. Nadobúdaním cudzieho štátneho občianstva sa štátne občianstvo SR strácať nebude. V súlade s ústavou tak nikomu nebude môcť byť štátne občianstvo SR odňaté proti jeho vôli.
K bode 4 a 5
Navrhuje sa vypustiť zo zákona priestupok spočívajúci v nesplnení povinnosti ohlásiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva slovenským úradom a pokuta za jeho spáchanie. Keďže nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva nebude zanikať občianstvo SR, nebude dôvod hlásiť ho slovenským úradom.
K čl. II
Navrhuje sa zosúladiť terminológiu zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR so zmenami v zákone o štátnom občianstve v čl. I tohto návrhu zákona.
K čl. III
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona.