N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 70/1997 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 265/2005 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 250/2010 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 7 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Bez splnenia podmienok podľa odseku 1 sa udelí štátne občianstvo Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva od 17. júla 2010 do 29.februára 2020.“.
2.V § 9 odsek 1 znie:
„(1) Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť len prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť.“.
3.V § 9 sa vypúšťajú odseky 16 22. Poznámky pod čiarou k odkazom 13aa a 13ab sa vypúšťajú.
4.V § 9b ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
5.V § 9b ods. 2 sa slová „odseku 1 písm. b) d)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b) a c)“.
Čl. II
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z, zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 216/2008 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z.,
zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 254/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 234/2019 Z. z. sa mení takto:
1.V § 15 písm. d) ôsmom bode sa slová „strate štátneho občianstva“ nahrádzajú slovami „prepustení zo štátneho zväzku“.
2.V § 16 písm. d) siedmom bode sa slová „strate štátneho občianstva“ nahrádzajú slovami „prepustení zo štátneho zväzku“.
3.V § 21 sa slová „strate štátneho občianstva“ nahrádzajú slovami „prepustení zo štátneho zväzku“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2020.