NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2020
o čiastočnom odškodnení klientov nebankových subjektov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)okruh oprávnených osôb, ktorým sa poskytuje čiastočné odškodnenie,
b)podmienky poskytnutia čiastočného odškodnenia a jeho výšku,
c)postup pri poskytovaní čiastočného odškodnenia.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona
a)nebankovým subjektom je právnická osoba, ktorá nemá postavenie banky1) alebo inej finančnej inštitúcie2) alebo sporiteľne3), ak začala podnikať4) do 31. decembra 2001
1) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 8 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a finančných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
3) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
4) § 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
a ponúkala klientom aj prostredníctvom verejnoprávneho vysielateľa5) možnosť podieľať sa na jej podnikaní, a ktorá do nadobudnutia účinnosti tohto zákona skončila podnikanie alebo voči ktorej bolo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona začaté konkurzné konanie6) ,
b)klientom je fyzická osoba, ktorej bola spôsobená majetková ujma v dôsledku nedodržania zmluvy7), na základe ktorej sa táto osoba podieľala na podnikaní nebankového subjektu,
c)podielom finančné prostriedky, ktoré klient investoval do nebankového subjektu s cieľom podieľať sa na jeho podnikaní, a to do skončenia podnikania takéhoto subjektu alebo do začatia konkurzného konania voči takémuto subjektu,
d)majetkovou ujmou v dôsledku nedodržania zmluvy je ujma spočívajúca v tom, že sa z majetku nebankovej spoločnosti ani pri skončení jej podnikania alebo ukončení konkurzného konania vedeného voči nej klientovi nevrátil alebo nevyplatil celý jeho podiel.
§ 3
Oprávnená osoba
(1) Oprávnenou osobu je klient, ktorý utrpel majetkovú ujmu v dôsledku nedodržania zmluvy.
(2) Oprávnenou osobou nie je klient, ktorý previedol svoj podiel alebo práva s ním spojené na tretiu osobu, ako ani tretia osoba, ktorá takýto podiel alebo práva k nemu nadobudla. Oprávnenou osobou nie je ani osoba, ktorá bola členom riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu nebankového subjektu.
(3) Oprávnenej osobe sa poskytne čiastočné odškodnenie vo výške uvedenej v § 5 za podmienok uvedených v § 4 postupom podľa § 6.
(4) Na poskytnutie čiastočného odškodnenia je nárok, ktorý nemožno previesť na tretiu osobu. Po smrti oprávnenej osoby prechádza tento nárok na jej právnych nástupcov.8)
§ 4
Podmienky poskytnutia čiastočného odškodnenia
5) Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) § 14 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7) Napríklad § 657 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 227, § 230 a § 673 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
8) § 460 až 487 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
(1) Čiastočné odškodnenie sa poskytne oprávnenej osobe, ktorá podala na príslušnom orgáne, ktorým je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) žiadosť o poskytnutie čiastočného odškodnenia (ďalej len „žiadosť“) v lehote podľa § 6 ods. 1, ak
a)preukáže, že ako klient uzatvorila zmluvu s nebankovým subjektom,
b)predloží doklad o vrátení alebo vyplatení časti jej podielu nebankovým subjektom alebo podielu na zisku nebankového subjektu z tohto podielu alebo z podielu na výsledku podnikania nebankového subjektu z tohto podielu (ďalej len „výnos z podielu“) alebo predloží čestné vyhlásenie, že jej nebankovým subjektom nebola vrátená alebo vyplatená ani časť jej podielu, ako ani žiadne výnosy z podielu,
c)preukáže, že podala návrh na vyhlásenie konkurzu9) nebankového subjektu a zaplatila príslušný preddavok10) alebo ak preukáže, že riadne a včas prihlásila11) svoju pohľadávku do konkurzu voči nebankovému subjektu, ak nepredloží doklad podľa písmena d) alebo e),
d)predloží doklad preukazujúci ukončenie konkurzu12) a výšku uspokojenej pohľadávky v konkurznom konaní voči nebankovému subjektu, ak nepreukáže skutočnosti podľa písmena c) alebo nepredloží doklad podľa písmena e),
e)predloží doklad preukazujúci skončenie podnikania nebankového subjektu, ak nepreukáže skutočnosti podľa písmena c) alebo nepredloží doklad podľa písmena d),
f)preukáže, že zaplatila príslušnú daň13) z výnosu z podielu, ak jej takýto výnos bol do skončenia činnosti nebankového subjektu alebo do skončenia konkurzu voči nebankovému subjektu vyplatený.
(2) Ak bola oprávnenej osobe spôsobená majetková ujma v dôsledku nedodržania zmluvy viacerými nebankovými subjektmi, čiastočné odškodnenie sa jej poskytne za ktorýkoľvek z týchto subjektov alebo za viacero takýchto subjektov podľa jej výberu, ale len do maximálnej výšky čiastočného odškodnenia uvedenej v § 5 ods. 1.
(3) Čiastočné odškodnenie sa oprávnenej osobe poskytne len pod podmienkou, že nebankový subjekt preukázateľne ponúkal klientom možnosť podieľať sa na jeho podnikaní aj prostredníctvom verejnoprávneho vysielateľa.
§ 5
9) § 11 a 12 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10) § 13 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11) § 28 až 32 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12) Napríklad § 102 až 105 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13) § 3 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Výška čiastočného odškodnenia
(1) Pri určení výšky čiastočného odškodnenia sa vychádza z výšky podielu oprávnenej osoby. Maximálna výška podielu oprávnenej osoby, ktorý sa zohľadňuje pri poskytovaní čiastočného odškodnenia, je 33 000 eur a maximálna výška čiastočného odškodnenia pre jednu oprávnenú osobu z tohto podielu je 13 200 eur.
(2) Pri určení výšky čiastočného odškodnenia sa od podielu oprávnenej osoby odpočíta suma finančných prostriedkov, ktorú nebankový subjekt preukázateľne vrátil alebo vyplatil oprávnenej osobe, ako aj suma uspokojenej pohľadávky oprávnenej osoby v konkurznom konaní voči takémuto nebankovému subjektu, a to pri zohľadnení maximálnej výšky čiastočného odškodnenia uvedenej v odseku 1. Takto vypočítaná suma sa následne vynásobí príslušnými koeficientmi takto
a)pri podiele vo výške do 10 000 eur koeficientom 0,5,
b)pri podiele vo výške od 10 001 eur do 13 000 eur koeficientom 0,48,
c)pri podiele vo výške od 13 001 eur do 16 000 eur koeficientom 0,46,
d)pri podiele vo výške od 16 001 eur do 20 000 eur koeficientom 0,44,
e)pri podiele vo výške od 20 001 eur do 23 000 eur koeficientom 0,42,
f)pri podiele vo výške od 23 001 eur do 33 000 eur koeficientom 0,4.
(3) Výsledná suma vypočítaná podľa odseku 2 pri zohľadnení maximálnej výšky podľa odseku 1 je suma vo výške, v akej sa oprávnenej osobe poskytne čiastočné odškodnenie.
§ 6
Postup pri poskytnutí čiastočného odškodnenia
(1) Žiadosť môže oprávnená osoba podať ministerstvu do jedného roka od skončenia podnikania nebankového subjektu, ktorého sa žiadosť týka, do jedného roka od skončenia konkurzného konania voči nebankovému subjektu, ktorého sa žiadosť týka, alebo do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr; inak toto právo zaniká. Na žiadosť podanú po tejto lehote sa neprihliada.
(2) Žiadosť sa musí podať osobitne vo vzťahu ku každému nebankovému subjektu, ktorý oprávnenej osobe spôsobil majetkovú ujmu v dôsledku nedodržania zmluvy.
(3) Žiadosť obsahuje osobné údaje oprávnenej osoby v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska oprávnenej osoby. K žiadosti je oprávnená osoba povinná priložiť doklady preukazujúce skutočnosti podľa § 4 ods. 1.
(4) Žiadosť sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo podľa § 8 ods. 2 a uverejní ho na svojom webovom sídle. Tlačivá sú k dispozícii na ministerstve aj v písomnej forme.
(5) Ministerstvo pri rozhodovaní o žiadosti posúdi, či je žiadateľ oprávnenou osobou, či spĺňa podmienky poskytnutia čiastočného odškodnenia podľa § 4 a v akej výške podľa § 5 mu patrí čiastočné odškodnenie. Ministerstvo tiež posúdi, či bola žiadosť podaná v zákonnej lehote a či žiadateľ uviedol v žiadosti a jej prílohách pravdivé údaje. Ak žiadateľ uvedie v žiadosti alebo jej prílohách nepravdivé údaje, ministerstvo vydá rozhodnutie, ktorým žiadosť odmietne a čiastočné odškodnenie neprizná. Ministerstvo zároveň overí, či nebankový subjekt, ktorého sa žiadosť týka, ponúkal klientom možnosť podieľať sa na jeho podnikaní aj prostredníctvom verejnoprávneho vysielateľa; ak tomu tak nie je, ministerstvo vydá rozhodnutie, ktorým žiadosť odmietne a čiastočné odškodnenie neprizná.
(6) Ministerstvo neprihliada na žiadosť, ak nemá náležitosti podľa odseku 3 a oprávnená osoba na výzvu ministerstva v určenej lehote neodstránila nedostatky žiadosti; tým nie je dotknuté právo oprávnenej osoby domáhať sa za splnenia podmienok podľa tohto zákona uspokojenia nároku alebo jeho časti na súde.
(7) Ministerstvo rozhodne o žiadosti do jedného roka odo dňa jej doručenia.
(8) Ak o žiadosti bolo rozhodnuté, ministerstvo oznámi oprávnenej osobe, ktorá takúto žiadosť podala, túto skutočnosť s odôvodnením, že o jej žiadosti bolo rozhodnuté a na opakovanú žiadosť ministerstvo ďalej neprihliada.
(9) Ministerstvo vyplatí oprávnenej osobe čiastočné odškodnenie do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa takéto odškodnenie priznalo.
(10) Ak ministerstvo neuspokojí nárok na čiastočné odškodnenie alebo uspokojí iba jeho časť, môže sa oprávnená osoba domáhať uspokojenia tohto nároku alebo jeho neuspokojenej časti na súde podľa osobitného zákona.14)
§ 7
Oprávnenia a povinnosti zamestnancov ministerstva
(1) Zamestnanci ministerstva, ktorí rozhodujú o žiadosti, pri preverovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie o podanej žiadosti oprávnení nahliadať do príslušných spisov a požadovať od príslušných orgánov, súdov a iných verejnoprávnych subjektov súčinnosť pri získavaní informácií, ktoré nevyhnutné na vydanie rozhodnutia o čiastočnom odškodnení.
(2) Zamestnanci ministerstva, ktorí rozhodujú o žiadosti, povinní zachovávať mlčanlivosť o obsahu týchto žiadostí a subjektoch, ktoré ich podali, ako aj o ďalších skutočnostiach týkajúcich sa konania o čiastočnom odškodnení, ktoré sa dozvedeli pri plnení svojich úloh. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj vtedy, ak títo zamestnanci prestali byť zamestnancami ministerstva.
14) § 177 Správneho súdneho poriadku.
§ 8
Spoločné ustanovenia
(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,15) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Vzor žiadosti podľa § 6 ods. 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 9
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
15) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.