NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 439/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 293/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 175/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 ods. 9 sa za slovo „sa“ vkladá slovo „primerane“.
2.V § 12 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa týka ochranného pásma podľa § 36 ods. 7 a 8 alebo zásahu do sústavy tepelných zariadení podľa § 22 ods. 3 v prípade, že dodávateľ tepla je súčasne aj prevádzkovateľom tejto sústavy.“.
3.Za § 38ac sa vkladá § 38ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 38ad
Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2020
Konanie o vydanie záväzného stanoviska obce podľa § 12, ktoré sa začalo pred 1. marcom 2020 a nebolo do 29. februára 2020 právoplatne ukončené, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. marca 2020.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2020.