NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_______________________________________________________________
Návrh
Zákon
z .............. 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 437/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z. a zákona č. 170/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 10a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak je predmetom zmluvy dodávka pitnej vody, za hlavné vlastnosti oznamované podľa ods. 1 písmeno a) sa považuje najmenej jedna úplná analýza dodávanej vody na zdroji, a to v rozsahu podľa osobitného predpisu,15d) vrátane porovnaní limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody podľa osobitného predpisu15d) poskytnuté spotrebiteľovi, a to najmenej raz ročne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15d) znie:
15d) Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z.“.
2.§ 17 znie:
§ 17
Predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál, ak spotrebiteľ prejaví záujem. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci. Predávajúci môže výrobok, ktorého povaha to umožňuje, zabaliť do obalu, ktorý poskytne spotrebiteľ.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2020.