Predkladacia správa
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2018 sa predkladá na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom ide o nelegislatívny materiál, ktorý svojím obsahom faktograficky a vecne dokumentuje vývoj a stav najdôležitejších parametrov(a zložiek) verejných financií. Správa obsahuje údaje o výsledku hospodárenia verejných financií SR za rok 2018 na základe októbrovej notifikácie údajov zverejnenej Eurostatom dňa 21. októbra 2019, ďalej informácie požadované ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti a súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy zostavenú za približne 8 150 organizácií.
Súhrnná výročná správa predstavuje komplexný dokument zostavený na najvyššej úrovni
národného výkazníctva za verejnú správu pričom na jednom mieste a v koncentrovanej podobe
kombinuje rôzne metodické a analytické pohľady na verejné financie Slovenska.
Tento dokument obsahuje navyše rozšírené informácie o podnikoch štátnej správy, ktorými sa Ministerstvo financií SR zaoberá s cieľom analyzovať ich hospodárenie a dôvody zmien ich vlastného imania, ktoré majú vplyv na celkové čisté bohatstvo krajiny. V oblasti ďalších zložiek čistého bohatstva sa realizuje mapovanie údajových zdrojov (napr. o podmienených záväzkoch a podmienených aktívach), s cieľom nastavenia metodiky a spôsobu štandardného zberu potrebných informácií.
Predloženú Súhrnnú výročnú správu Slovenskej republiky za rok 2018 sa nepožaduje v súlade s čl. 10 ods. 7 smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR predkladať na medzirezortné pripomienkové konanie. Nemá negatívny finančný vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí, rozpočty vyšších územných celkov ani na rozpočty ostatných subjektov verejnej správy, rovnako nemá vplyv na životné prostredie, negatívne ekonomické vplyvy, negatívne vplyvy na zamestnanosť ani na tvorbu pracovných miest a na informatizáciu spoločnosti.
Neobsahuje skutočnosti, ktoré predmetom utajenia podľa zákona č. 215/2004 Z. z.o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností. Je možné ju sprístupniť podľa zákonač. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.