Súhrnná výročná správa
Slovenskej republiky
za rok 2018
Október 2019
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2018
1
Obsah
Zhrnutie.......................................................................................................................................
2
Úvod............................................................................................................................................
3
1.Hospodárenie verejnej správy v metodike ESA 2010.........................................................
5
1.1. Saldo verejnej správy...................................................................................................................
8
1.2.Dlh verejnej správy....................................................................................................................
15
1.3.Čistý dlh verejnej správy...........................................................................................................
18
1.4.Rozdiely medzi októbrovou a aprílovou notifikáciou údajov...................................................
18
1.5.Porovnanie salda a dlhu verejnej správy v rámci Európskej únie.............................................
21
2.Hospodárenie verejnej správy – požiadavky ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti...........................................................................................................................
23
2.1.Bilancia rozpočtu verejnej správy..............................................................................................
23
2.1.1.Príjmy verejnej správy.......................................................................................................
23
2.1.2. Výdavky verejnej správy...................................................................................................
26
2.2.Štrukturálne saldo, cyklická zložka a jednorazové vplyvy........................................................
28
2.3.Vyhodnotenie plnenia cieľov stratégie riadenia štátneho dlhu..................................................
30
2.3.1.Vyhodnotenie plnenia cieľov stratégie riadenia štátneho dlhu..........................................
31
2.3.2.Riadenie štátneho dlhu v roku 2018...................................................................................
32
3. Čisté bohatstvo......................................................................................................................
33
3.1.Koncept čistého bohatstva.........................................................................................................
33
3.2.Odhad čistého bohatstva za rok 2018........................................................................................
34
3.2.1.Vlastné imanie súhrnného celku verejnej správy...............................................................
35
3.2.2.Vlastné imanie podnikov štátnej správy............................................................................
37
3.2.3.Vlastné imanie Národnej banky Slovenska.......................................................................
49
3.2.4.Implicitné záväzky.............................................................................................................
52
3.2.5.Podmienené záväzky..........................................................................................................
54
3.2.6.Iné aktíva ako súčasť čistého bohatstva.............................................................................
61
Zoznam skratiek........................................................................................................................
64
Slovník odborných pojmov.......................................................................................................
65
Prílohy:
Príloha č. 1 Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy
Príloha č. 2 Vlastné imanie podnikov štátnej správy
Príloha č. 3 Súhrnná účtovná závierka verejnej správy SR za rok 2018
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2018
2
Zhrnutie
Schodok verejnej správy Slovenskej republiky vykázaný v jednotnej metodike pre členské krajiny (ESA 2010) dosiahol v roku 2018 úroveň 1,1 % HDP (951 204 tis. eur). Podiel schodku verejnej správy na HDP sa medziročne mierne zvýšil o 0,1 p. b. a v absolútnom vyjadrení o 146 243 tis. eur. Celkové príjmy verejnej správy za rok 2018 dosiahli 36 569 629 tis. eur (40,8 % HDP) a celkové výdavky verejnej správy dosiahli 37 520 833 tis. eur (41,8 % HDP) pri vyčíslenom HDP 89 720 961 tis. eur (rast o 6,2 %).
Hrubý dlh verejnej správy podľa metodiky ESA 2010 dosiahol k 31.12.2018 výšku 44 321 852 tis. eur (49,4 % HDP). Hrubý dlh v pomere k HDP sa medziročne opäť znížil, pričom v roku 2018 to bolo o 1,9 p. b. (v roku 2017 bol pokles o 0,7 p. b.). Tento pokles bol spôsobený najmä medziročným nárastom nominálneho HDP.
Štrukturálne saldo dosiahlo v roku 2018 hodnotu -1,5 % HDP a medziročne stúplo o 0,4 p. b. v pomere k HDP. Na dvojročnom horizonte je kumulatívna konsolidácia na úrovni 0,8 % HDP, čo predstavuje mierne odchýlenie o 0,1 p. b. HDP. V roku 2018 neboli na základe princípov metodiky EÚ identifikované žiadne jednorazové vplyvy.
V rámci Európskej únie (28 krajín) v roku 2018 dosiahlo 7 krajín vyšší schodok a 16 krajín dosiahlo vyšší dlh verejnej správy ako Slovenská republika. Priemerný schodok EÚ 28 bol 0,7 % HDP (Slovensko 1,1 % HDP) a priemerný dlh verejnej správy EÚ 28 bol 80,4 % HDP (Slovensko 49,4 % HDP) v roku 2018.
Čisté bohatstvo verejného sektora dosiahlo k 31.12.2018 zápornú hodnotu 237 213 457 tis. eur(-264,4 % HDP). Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil negatívny podiel na HDP o 56 p. b. Zníženie čistého bohatstva bolo spôsobené najmä medziročnou zmenou v implicitných záväzkoch (zmena -51,8 p. b.), ktoré zároveň tvoria najväčšiu časť záporného čistého bohatstva (-222,8 %). Medziročná zmena je primárne výsledkom aktualizácie makroekonomických údajov(vrátane prognózy príjmov) a posunom východiskového a koncového roka.
Hodnota aktív ako aj pasív súhrnného celku verejnej správy k 31.12.2018 bola 66 694 805 tis. eur (74,3 % HDP) a medziročne vzrástla o 1 515 143 tis. eur (1,7 % HDP). Z aktív vzrástli najmä dlhodobý hmotný majetok (v podobe cestnej a diaľničnej infraštruktúry, pozemkov, dopravných prostriedkov a zariadení) a pohľadávky štátu. Z pasív (v rovnakej výške 66 694 805 tis. eur) sa medziročne zvýšili dlhodobé rezervy a záväzky. Vlastné imanie súhrnného celku medziročne pokleslo o 3 798 505 tis. eur.
Celkové náklady z výkazu ziskov a strát súhrnného celku dosiahli 64 672 254 tis. eur a celkové výnosy dosiahli 60 157 417 tis. eur. Medziročne boli vyššie náklady na tvorbu rezerv a náklady na transfery. Vo výnosoch zaznamenali významný rast tržby z predaja vlastných výkonov a tovaru tržby za poskytované výkony a tovar, a výnosy z daní a poplatkov. Účtovný výsledok hospodárenia dosiahol -4 518 761 tis. eur, čo je zvýšenie záporného výsledku medziročneo 1 430 291 tis. eur.
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2018
3
Úvod
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky (ďalej aj „súhrnná správa“ alebo „správa“) je komplexný dokument o hospodárení verejných financií Slovenska za predchádzajúci kalendárny rok. Súhrnná správa aktualizuje a dopĺňa údaje obsiahnuté v Štátnom záverečnom účte SR (ďalej len „ŠZÚ“), ktorý sa predkladá na rokovanie vlády v apríli bežného roka. Hlavným cieľom ŠZÚ je prezentácia údajov o hospodárení verejnej správy v metodike ESA 2010 v najskoršom možnom termíne. V čase zostavovania súhrnnej správy (október) je dostupný väčší rozsah údajov a informácií, napr. na základe schválených účtovných závierok niektorých subjektov, na základe daňových priznaní či zúčtovania odvodov, ktoré tvoria najväčšiu časť príjmov, údaje o podmienených záväzkoch z účtovných závierok a údaje z procesu účtovnej konsolidácie. Okrem údajov o hospodárení verejnej správy v metodike ESA 2010 prináša informácie o čistom bohatstve, hospodárení podnikov štátnej správy, čistom dlhu, jednorazových efektoch, štrukturálnom salde a vyhodnotení stratégie riadenia štátneho dlhu. Druhý podstatný rozdiel spočíva v tom, že správa sa zameriava na analýzu vývoja verejných financií oproti predchádzajúcemu roku (medziročné zmeny dosiahnutej skutočnosti) a ŠZÚ sa sústreďuje najmä na porovnanie plánu rozpočtu verejnej správy s dosiahnutou skutočnosťou.
Obsah správy je definovaný prostredníctvom troch legislatívnych noriem. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy vymedzuje základný rozsah súhrnnej výročnej správy, termíny jej spracovania a predloženia vláde a Národnej rade Slovenskej republiky. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti ustanovuje nad rámec zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy ďalšie požiadavky na údaje a informácie, ktoré súhrnná správa obsahovať (napr. čisté bohatstvo, jednorazové vplyvy a štrukturálne saldo). Zákon o účtovníctve ustanovuje pre účtovné jednotky verejnej správy povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy a súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy.
Významnou udalosťou v štatistike verejnej správy bola benchmarková revízia údajov zo strany Štatistického úradu SR, ktorej výsledky zahrnuté do jesennej notifikácie údajov za rok 2018, pričom došlo aj k revízii celého časového radu ročných údajov (saldo, dlh, HDP). V súhrnnej výročnej správe za rok 2018 boli ďalej aktualizované údaje pre výpočet čistého bohatstva, najmä čo sa týka implicitných záväzkov, vlastného imania ústrednej správy a podmienených pasív. Početnosť subjektov, ktoré vstupujú do výpočtu čistého bohatstva je stále veľkou výzvou z pohľadu skúmania ich ekonomickej ako aj právnej podstaty. Ministerstvo financií SR v priebehu roka 2018 ako aj v roku 2019 pracovalo na možnostiach získavania relevantných údajov od týchto subjektov, ktoré často krát nie dostupné z verejne prezentovaných informačných zdrojov.
Výsledkom by mali byť v budúcnosti spoľahlivejšie a presnejšie údaje (najmä o hospodárení štátnych podnikov, a vývoji zložiek čistého bohatstva ako implicitné záväzky a podmienené aktíva a pasíva), ktoré by vychádzali z nastavených metodických postupov a systematického zberu informácií.
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2018
4
Štruktúra dokumentu Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky:
Zhrnutie prezentuje najdôležitejšie údaje o hospodárení verejných financií Slovenskej republiky za rok 2018. Detailnejšie informácie možno nájsť v jednotlivých kapitolách správy.
Prvá kapitola prezentuje verejné financie z pohľadu sektorového členenia verejnej správy podľa metodiky ESA 2010. Dôraz sa kladie na príspevok jednotlivých skupín subjektov verejnej správy k výsledku rozpočtového hospodárenia verejnej správy. Hlavnými údajmi tejto časti saldo a dlh verejnej správy podľa maastrichtských kritérií.
Druhá kapitola nadväzuje na prvú v hodnotení verejných financií z pohľadu sektora verejnej správy. Pokiaľ sa však prvá kapitola zameriava striktne na údaje v metodike ESA 2010, ktoré obsahom októbrovej notifikácie, druhá kapitola hodnotí vývoj verejnej správy najmä z pohľadu údajov, ktoré obsahovať súhrnná správa na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Tieto údaje prehlbujú analytický pohľad na hospodárenie verejnej správy.
Tretia kapitola rozširuje pohľad na verejné financie z verejnej správy na verejný sektor a jeho hlavný ukazovateľ čisté bohatstvo. V tejto časti je popísaná štruktúra a medziročné zmeny čistého bohatstva, v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti je dôraz kladený na popis hospodárenia podnikov štátnej správy.
Príloha č. 1 tabuľkovú podobu a viaže sa k tretej kapitole. Obsahuje zoznam podnikov štátnej správy s údajmi o ich výsledku hospodárenia, výške vlastného imania za posledné tri roky a o výške vlastníckeho podielu štátu v podnikoch.
Príloha č. 2 tabuľkovú podobu, obsahuje údaje o vlastnom imaní všetkých podnikov štátnej správy v detailnom členení podľa položiek vlastného imania,
Príloha č. 3 predstavuje súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy Slovenskej republiky za príslušný rok, ktorá je povinnou súčasťou tejto správy v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
Ďalej je súčasťou správy slovník odborných pojmov, ktorý detailne, ale zároveň zrozumiteľne vysvetľuje hlavné pojmy obsiahnuté v správe. V dokumente sa uvádza množstvo názvov a viacero zákonov v skrátenej podobe, preto je priložený aj zoznam skratiek.
K správe je priložená aj elektronická príloha, ktorá sa viaže k prvej kapitole a je zverejnená len na internetovej stránke MF SR spolu s hlavným dokumentom. Elektronická príloha obsahuje štruktúru schodku verejnej správy a jeho financovanie v roku 2018 podľa jednotlivých skupín subjektov v metodike ESA 2010 (prechod od hotovostného schodku ku schodku v metodike ESA 2010).
Pri výpočte podielových ukazovateľov verejných financií boli použité údaje o HDP v bežných cenách, ktoré boli notifikované v rámci októbrovej notifikácie: 2018: 89 720 961 tis. eur, 2017: 84 517 005 tis. eur 2016: 81 038 379 tis. eur. Oproti minuloročnej správe sa revidovali hodnoty HDP v celom časovom rade za roky 1995 2017, čo mohlo mať dopad na zmenu veľkosti podielových ukazovateľov na HDP v týchto rokoch.
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2018
5
1.Hospodárenie verejnej správy v metodike ESA 2010
V tejto časti správy prezentované výsledky hospodárenia s verejnými financiami podľa metodiky ESA 2010, ktorú uplatňujú všetky členské štáty EÚ. Kapitola obsahuje údaje, ktoré boli predmetom hodnotenia zo strany Európskeho štatistického úradu (Eurostatu) v rámci októbrovej notifikácie. Okrem výsledného salda príjmov a výdavkov a hodnoty hrubého dlhu verejnej správy sa analyzuje príspevok jednotlivých skupín subjektov verejnej správy k saldu a pri analýze dlhu príspevok faktorov, ktoré vysvetľujú jeho medziročnú zmenu. Kapitola tiež obsahuje porovnanie notifikovaných údajov o salde a dlhu verejnej správy za všetky členské krajiny Európskej únie, ako aj rozdiel medzi jarnou a jesennou notifikáciou.
Benchmarková revízia údajov v roku 2019
V rámci jesennej notifikácie uskutočnil Štatistický úrad SR pravidelnú bežnú spätnú revíziu národných účtov za roky 2016 a 2017 a spresnil údaje z apríla 2019. Okrem tejto rutinnej revízie, Štatistický úrad SR vykonal v mesiacoch júl september tohto roka veľkú benchmarkovú revíziu údajov v systéme národných účtov1. Benchmarkovú revíziu realizujú všetky krajiny EÚ, väčšina ju plánuje vykonať rovnako ako SR v roku 2019. Dotkne sa ročných aj kvartálnych dát za sektorové a národné účty, v niektorých prípadoch od roku 1995 po rok 2018. Benchmarková revízia je revízia
definitívnych údajov z dôvodu významných metodických zmien vyplývajúcich z revidovania metodík,
zo zmeny postupov štatisticko matematických metód výpočtov alebo opráv údajov. Ide o pravidelnú
revíziu, ktorá sa vykonáva v periodicite 5 10 rokov a v súlade s revíznou politikou Eurostatu by sa mala vykonávať za referenčné roky končiace „0“ a „5“, s implementačnými rokmi končiacimi „4“ a „9“. Takáto revízia by mala generovať celé časové rady alebo podľa princípu „čo najďalej dozadu“. Preto budú v rámci veľkej revízie 2019 revidované nie len roky 2015 2018, ale aj staršie roky od roku 1995. Zmeny boli vykonané aj na základe dvoch dokumentov, ktoré vydáva Eurostat pre členské krajiny a podľa ktorého majú národné štatistické autority (v SR je to Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR a Národná banka Slovenska) záväzne postupovať. Ide o nový Manuál pre deficit a dlh verejnej správy (MGDD2) a Príručku pre benchmarkovú revíziu 20193.
Revidované ročné sektorové a národné účty boli do Eurostatu zaslané v pravidelnom septembrovom termíne, a to k 30. septembru 2019. Následne v krátkom časovom odstupe Štatistický úrad SR zreviduje aj štvrťročné národné a sektorové účty. Poslednou resp. predchádzajúcou veľkou revíziou prešli národné účty v roku 2014, a to z dôvodu prechodu na novú metodiku ESA 2010, ktorá nahradila dovtedy používanú ESA 95.
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2018
6
Najvýznamnejšie zmeny v rámci benchmarkovej revízie4 vykonané v roku 2019, ktoré ovplyvnili doteraz zverejnené hodnoty salda verejnej správy boli:
Zaznamenanie výdavku zo štátneho rozpočtu distribučným spoločnostiam (formou nárastu záväzkov z dôvodu časového posunu medzi transakciou a hotovostnou platbou) za platby výrobcom energie z obnoviteľných zdrojov. Negatívny vplyv na schodok v roku 2018 bol 47 717 tis. eur. Revidovali sa údaje od roku 2009.
zmena zaznamenania príjmov Národného jadrového fondu. Nedaňové príjmy súvisiace s povinnými poplatkami výrobcov elektriny nebudú ESA príjmom verejnej správy, ale finančnou operáciou nevstupujúcou do výpočtu salda. Negatívny vplyv na deficit 2018 bol vo výške 95 493 tis. eur. Revidovali sa údaje od roku 1995.
Zaznamenanie pohľadávok a záväzkov z daní a sociálnych príspevkov, ktoré ovplyvnili saldo štátneho rozpočtu negatívne vo výške 9 071 tis. eur. Táto metodická zmena vyplynula z potreby akruálneho zaznamenania transakcií a správneho výpočtu HDP, kedy je potrebné zaznamenať výdavky na dane a príspevky na poistné v čase s ktorým súvisia, to znamená v čase, kedy vznikla povinnosť platiť ich jednotkami verejnej správy. Táto zmena súvisí len s pohľadávkami a záväzkami vyplývajúcimi z fungovania jednotiek, nie s daňami a príspevkami, ktoré zbiera Finančná správa, Ministerstvo vnútra a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Revízia sa vykonala aj za roky 2009 – 2017.
Vylúčenie jednorazového príjmu z predaja licencií pre mobilných operátorov z ESA príjmov a rozloženie tohto príjmu do rokov platnosti (užívania) licencie. Ide o časové rozlíšenie príjmov, pričom táto revízia mala pozitívny vplyv na schodok v roku 2018 vo výške 19 273 tis. eur. Revidovali sa údaje od roku 2002.
Zmena zaznamenania úrokov zo zahraničných pohľadávok v správe Ministerstva financií SR, kde sa nahradili kapitalizované príjmové úroky jednoduchými úrokmi. Vplyv na schodok mala táto revízia len v rokoch 1995 - 2017, v rozmedzí od -33 934 tis. eur v roku 2001 po 2 268 v roku 1999.
Malý vplyv na schodky rokov 2003 - 2017 mala revízia zaradenia Fondu ochrany vkladov a Garančného fondu investícií do sektora verejnej správy.
Najvýznamnejšou zmenou v rámci benchmarkovej revízie, ktorá ovplyvnila výšku dlhu verejnej správy v celom časovom rade bolo zaradenie dlhodobých záväzkov podľa pôvodnej doby splatnosti do dlhových nástrojov (tzv. trade credits).
Benchmarková revízia sa týkala aj revízie časového radu HDP, pričom vplyv revízie na reálne HDP bol v posledných troch rokoch (2015 2017) negatívny. Z pohľadu príspevkov k tvorbe HDP bola spotreba domácností revidovaná nahor v súlade s rýchlo rastúcimi príjmami domácností. Naopak zahraničný obchod, vládna spotreba a celkové investície boli revidované skôr nadol. Celkovo sa úpravy rastu HDP v období rokov 1995 až 2018 pohybovali od -1,0 % do 0,7 %.
4 Niektoré revízie ovplyvnili roky 2017 a staršie, čo však mení porovnanie s rokom 2018 oproti tomu, ak by k revízii nedošlo a porovnávali by sa pôvodné hodnoty predchádzajúcich rokov s rokom 2018.
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2018
7
Metodicky malo podľa Štatistického úradu SR najväčší vplyv na revíziu HDP zapracovanie odhadov za živnostníkov a spresnenie odhadu tzv. šedej neevidovanej ekonomiky. Využité boli administratívne zdroje údajov namiesto informácií od spravodajských jednotiek. Ďalej boli upravené vplyvy bytových služieb a stavebnej produkcie. Spresnené boli aj odhady výdavkov domácností na energie a zdravie. Revízia zahraničného obchodu mala za cieľ zosúladiť cezhraničné a účtovné toky elektriny a zemného plynu. Údaje o zahraničnom obchode sa však zmenili aj vplyvom rutinnej revízie prevzatej zo štatistiky platobnej bilancie a podnikovej štatistiky.
Porovnanie údajov salda a dlhu verejnej správy, HDP a rastu ekonomiky pred a po benchmarkovej revízii v % resp. v mld. eur
Ukazovateľ
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Saldo VS pred
-7,8 %
-7,4 %
-4,2 %
-4,3 %
-2,7 %
-2,7 %
-2,5 %
-2,2 %
-0,8 %
Saldo VS po
-8,2 %
-7,5 %
-4,5 %
-4,4 %
-2,9 %
-3,1 %
-2,7 %
-2,5 %
-1,0 %
Dlh VS pred
36,3 %
40,9 %
43,3 %
51,6 %
54,6 %
53,4 %
51,8 %
51,9 %
51,2 %
Dlh VS po
36,4 %
41,0 %
43,5 %
51,8 %
54,7 %
53,5 %
51,9 %
52,0 %
51,3 %
HDP pred
64,0
67,6
70,6
72,7
74,2
76,1
79,1
81,2
84,9
HDP po
64,1
68,1
71,2
73,5
74,4
76,3
79,8
81,0
84,5
Rast HDP pred
-6,5 %
5,6 %
4,5 %
2,9 %
2,0 %
2,6 %
4,0 %
2,6 %
4,5 %
Rast HDP po
-6,6 %
6,2 %
4,6 %
3,2 %
1,2 %
2,6 %
4,6 %
1,6 %
4,3 %
Zdroj: ŠÚ SR
Z dôvodu prehľadnosti opisu výsledkov hospodárenia verejnej správy za rok 2018 ako aj z dôvodu vykonanej rutinnej a benchmarkovej revízie predchádzajúcich rokov, v nasledovnom texte porovnávané len revidované hodnoty (saldo, dlh) za roky 2017 a 2016. Dôraz sa kladie na porovnávanie dosiahnutej skutočnosti za rok 2018 oproti roku 2017, pričom príjmy a výdavky pri skupine subjektov alebo konkrétnom subjekte verejnej správy opisované na nekonsolidovanej báze.
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2018
8
1.1. Saldo verejnej správy
Verejná správa SR na základe výsledkov jesennej notifikácie hospodárila v roku 2018 podľa metodiky ESA 2010 so schodkom 951 204 tis. eur (1,1 % HDP). Schodok v pomere k HDP za rok 2018 vzrástol oproti roku 2017 o 0,1 p. b.
Saldo verejnej správy podľa subsektorov (ESA 2010)
2016
2017
2018
2018
ESA kód
% HDP
% HDP
% HDP
tis. eur
1. Verejná správa
S.13
-2,5
-1,0
-1,1
-951 204
2. Ústredná štátna správa
S.1311
-2,8
-1,3
-1,3
-1 125 478
3. Miestna štátna správa
S.1313
0,5
0,0
0,2
135 234
4. Fondy sociálneho zabezpečenia
S.1314
-0,3
0,4
0,0
39 040
Zdroj: ŠÚ SR
Z pohľadu sektorového členenia sa na schodku najviac podieľala ústredná správa a v rámci nej štátny rozpočet so schodkom 1 570 847 tis. eur, čo predstavuje oproti roku 2017 zhoršenie o 444 611 tis. eur. Negatívny vplyv schodku štátneho rozpočtu na ústrednú správu bol kompenzovaný pozitívnym výsledkom ústredných zdravotníckych zariadení vo výške 219 797 tis. eur a pozitívnym výsledkom štátnych fondov vo výške 101 098 tis. eur, ktoré pomohli znížiť celkový schodok ústrednej správy na 1 125 478 tis. eur.
Schodok štátneho rozpočtu
Na celkovú bilanciu štátneho rozpočtu podľa ESA 2010 malo pozitívny vplyv najmä:
zlepšenie akruálnych príjmov z daní, z ktorých najvýraznejšie medziročne rástla daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a sociálne odvody (viac v kapitole 2),
vyššie hotovostné príjmy z rozpočtu EU oproti roku 2017 o 747 228 tis. eur,
dividendy a odvody zo zisku zaznamenali rast o 18 743 tis. eur,
nárast daňových príjmov štátnych finančných aktív z osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach o 28 638 tis. eur (nárast v akruálnych daňových príjmoch bol 14 266 tis. eur).
Tieto pozitívne vplyvy na schodok verejnej správy boli čiastočne kompenzované nasledovnými negatívnymi vplyvmi:
zhoršením pozície voči oproti roku 2017 o 14 103 tis. eur, čo bolo spôsobené najmä medziročným poklesom vyrovnávajúcej položky na schodok o 100 294 tis. eur (vyrovnávajúcou položkou sa eliminuje vplyv čerpania EÚ fondov na schodok verejnej správy),
vplyv časového rozlíšenia odvodu do o 64 426 tis. eur (vplyv časového rozlíšenia v roku 2017 bol pozitívny vo výške 32 213 tis. eur a v roku 2018 bol negatívny rovnako vo výške 32 213 tis. eur),
časovým rozlíšením prijatých a platených úrokov, disážia a prémie v kapitole štátny dlh, a to vo výške 54 526 tis. eur (vplyv časového rozlíšenia na schodok v roku 2017 bol pozitívny vo výške 48 593 tis. eur a v roku 2018 negatívny vo výške 5 933 tis. eur),
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2018
9
výdavkom štátnych finančných aktív z dôvodu oddlžovania zdravotníctva vo výške 324 801 tis. eur, z toho 187 219 tis. eur bol transfer Sociálnej poisťovni, 109 557 tis. eur bol transfer ostatným veriteľom zdravotníckych zariadení, 28 000 tis. eur bol transfer Národnej Transfúznej službe SR, 25 tis. eur bol transfer Debitum, a. s. na procesné zabezpečenie úloh súvisiacich s oddlžením zdravotníctva (celkový vplyv oddlženia na saldo verejnej správy bol neutrálny).
Schodok verejnej správy podľa jednotlivých (skupín) subjektov v tis. eur
2016
2017
2018
2018
Skutočnosť
Skutočnosť
Skutočnosť
Rozpočet
Ústredná správa, z toho
-2 234 214
-1 090 818
-1 125 478
-1 186 989
Štátny rozpočet1)
-2 281 650
-1 126 236
-1 570 847
-1 555 727
Príspevkové organizácie ústrednej správy
33 340
31 361
2 002
-12 998
Štátne fondy
91 504
100 427
101 098
297 730
Eximbanka SR
9 250
563
13 776
120
Obchodné spoločnosti štátu
20 558
-90 625
-14 402
20 328
z toho:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
62 166
-35 116
9 541
36 965
JAVYS, a.s.
12 345
7 043
7 324
-5 037
Železnice Slovenskej republiky
23 464
-97 591
537
0
MH Invest II, s.r.o.
-20 207
23 429
-538
-655
MH Manažment, a.s.
-47 083
-27 550
-8 055
-4 022
MH Invest, s.r.o.
10 322
25 267
-10 990
-204
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
-20 449
13 893
-12 221
-6 719
Verejné vysoké školy
40 133
19 336
30 982
203
Zdravotnícke zariadenia ústrednej správy
-108 815
-92 591
219 797
-16 657
Ostatné subjekty ústrednej správy
-38 534
66 947
92 116
80 012
Miestna samospráva, z toho
443 342
-19 845
135 234
273 275
Obce a ich rozpočtové organizácie
340 655
-15 130
-29 323
170 135
Vyššie územné celky a ich rozpočtové organizácie
83 048
-16 489
102 822
90 093
Príspevkové organizácie obcí
11 510
7 642
5 482
2 020
Príspevkové organizácie VÚC
259
-549
2 630
1 740
Dopravné podniky
12 509
8 505
10 990
9 270
Zdravotnícke zariadenia miestnej samosprávy
-2 118
-7 805
46 990
17
Ostatné subjekty miestnej samosprávy
-2 521
3 981
-4 357
0
Fondy sociálneho zabezpečenia
-215 732
305 702
39 040
170 903
Sociálna poisťovňa
-141 050
139 926
27 888
40 872
Verejné zdravotné poistenie
-74 682
165 776
11 152
130 031
Schodok verejnej správy spolu
-2 006 604
-804 961
-951 204
-742 811
% z HDP
-2,5
-1,0
-1,1
-0,8
1) Vrátane štátnych finančných aktív, mimorozpočtových účtov a salda účtu štátneho dlhu Zdroj: MF SR
Nasledujúci text hodnotí skutočne dosiahnuté saldo vybraných skupín subjektov verejnej správy alebo konkrétnych subjektov za rok 2018 a jeho medziročnú zmenu.
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2018
10
Prebytok príspevkových organizácií ústrednej správy za rok 2018 bol medziročne nižší o 29 359 tis. eur.
Aj keď hotovostný prebytok v porovnaní s rokom 2017 bol vyšší o viac ako 22 087 tis. eur, imputovaný záväzok voči prijatým zahraničným grantom zo zdrojov v roku 2018 v objeme viac ako 64 164 tis. eur (Slovenská inovačná a energetická agentúra) spôsobil zníženie ESA prebytku na 2 002 tis. eur.
K zníženiu schodku verejnej správy prispeli štátne fondy s prebytkom 101 098 tis. eur. V tomto roku
nastala hlavná zmena u Národného jadrového fondu, pri ktorom došlo k zmene ESA metodiky na základe ktorej sa v príjmoch nevykazujú prostriedky určené na skladovanie a budúcu likvidáciu jadrového odpadu, čo sa prejavilo aj do revidovaných dát za predchádzajúce roky.
Exportno-importná banka Slovenskej republiky dosiahla v roku 2018 prebytok vo výške 13 776 tis. eur,
čo predstavovalo nárast oproti roku 2018 o 13 213 tis. eur. Nárast na príjmoch z úrokov z financovania vývozných úverov mierne zvýšil hotovostný prebytok oproti predchádzajúcemu roku. Vyšší ESA schodok dosiahla Eximbanka SR vďaka nižšiemu poklesu pohľadávok z poistenia oproti roku 2017 o 7 088 tis. eur (súvisiace s vyšším záujmom o vývozné a investičné úvery) a poklesu záväzku technických rezerv na poistenie (postupné čerpanie rezervy vo výške poistného patriaceho do daného obdobia).
Zlepšenie hospodárenia Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) o 44 657 tis. eur v roku 2018 bolo
spôsobené tým, že NDS prijala o 175 063 tis. eur vyššie granty a transfery a zaznamenala vyššie príjmy z predaja mýta a diaľničných známok o 19 105 tis. eur oproti predchádzajúcemu roku. Granty a transfery vzrástli najmä z dôvodu vyšších príjmov zo zdroja EÚ a spolufinancovania k EÚ (spolu nárast o 142 495 tis. eur) ako aj vyššej investičnej dotácie zo štátneho rozpočtu (nárast o 29 204 tis. eur). Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2018 bolo umožnené na základe podpísania zmlúv o nenávratných finančných príspevkoch z fondov na stavby D1 Lietavská Lúčka Višňové Dubná skala, D3 Čadca, Bukov Svrčinovec, D1 Budimír Bidovce a D1 Prešov, západ Prešov, juh. Nárast príjmov bol čiastočne eliminovaný vyššími investičnými výdavkami o 96 548 tis. eur a nárastom záväzkov o 27 463 tis. eur. K nárastu záväzkov došlo z dôvodu vyššej fakturácie za mesiace november a december 2018, pričom splatnosť týchto faktúr pripadala na mesiace január a február, t. j. záväzky boli uhradené začiatkom roku 2019. Išlo prevažne o investičné záväzky (stavebné práce za jednotlivé projekty).
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dosiahli v roku 2018 prebytok 537 tis. eur, čo predstavovalo
zlepšenie hospodárenia v metodike ESA 2010 oproti roku 2017 o 98 128 tis. eur. V roku 2018 zaznamenali ŽSR nárast tržieb za predaj trakčnej elektriny, z distribúcie trakčnej elektriny a nárast tržieb z operatívneho prenájmu majetku. Nárast príjmov bol spôsobený aj prijatím väčšieho objemu grantov, transferov a dotácií zo zdrojov EÚ, zálohových platieb z programu CEF viazaných na projekty modernizácií železničných tratí a zo zdrojov štátneho rozpočtu v nadväznosti na uvoľnenie finančných prostriedkov, ktoré boli viazané v predchádzajúcom roku na použitie výdavkov do nasledujúcich rokov, keďže z dôvodu prebiehajúcich obstarávaní nedošlo v roku 2018 k ich čerpaniu. V nadväznosti na zmluvu o NFP k projektu modernizácie trate v úseku Púchov Považská Teplá došlo k refundácii
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2018
11
oprávnených výdavkov za úhrady realizované z vlastných zdrojov v minulých rokoch. Celková hodnota prijatých dotácií, grantov a transferov bola vo výške 511 983 tis. eur, čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2017 o 99 949 tis. eur. Pozitívny vplyv na hospodárenie mal aj nárast pohľadávok (voči štátu kapitálové transfery na investičné dotácie, voči EÚ, ŠR a spoločnosti Cargo Slovakia a.s.) a z titulu vyššej fakturácie dopravcom z dôvodu vyčerpania limitu poskytovaných kompenzácií na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry. Prijaté kapitálové dotácie a transfery boli použité na modernizáciu a rozvoj železničnej infraštruktúry. Z prostriedkov použitých na obstaranie kapitálových aktív sa realizovali investičné akcie ako modernizácie železničných tratí, terminály intermodálnej prepravy, výstavba a obnova železničnej siete. Celková hodnota investičných výdavkov bola vo výške 278 047 tis. eur, čo bolo zvýšenie oproti roku 2017 o 43 832 tis. eur. Na prebytok ŽSR pozitívne vplýval aj pokles záväzkov z obchodného styku (pokles krátkodobých investičných záväzkov z titulu úhrady zádržného).
Zhoršenie hospodárenia spoločnosti MH Invest II, s. r. o. o 23 967 tis. eur v roku 2018 oproti
predchádzajúcemu roku bolo spôsobené tým, že MH Invest II prijal o 27 195 tis. eur nižší ESA kapitálový transfer z MH SR ako v roku 2017 (formou vkladu do základného imania) v súvislosti s realizáciou projektov strategických parkov Košice – Pereš a Haniská.
Spoločnosť MH Manažment, a. s. oproti roku 2017 zlepšila svoje hospodárenie o 19 495 tis. eur a za rok
2018 dosiahla schodok 8 055 tis. eur (v roku 2017 schodok 27 550 tis. eur). Na znížení schodku sa významnou mierou podieľal najmä pokles bežných výdavkov (o 19 333 tis. eur), pričom najviac sa znížili výdavky na špeciálne služby (úhrady nákladov spojené so súdnymi spormi), ktoré vznikli v súvislosti s rozhodnutiami o privatizácii, privatizačných projektoch a výdavky súvisiace s úhradami záväzkov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmlúv, ktoré boli vo významnej miere realizované v roku 2017. Spoločnosť znížila výšku schodku aj tým, že v zmysle rozhodnutia vlády o použití finančných prostriedkov z prijatých dividend, ktoré vznikli z výkonu ich činnosti vyplatila v roku 2018 (9 800 tis. eur) oproti roku 2017 (17 300 tis. eur) menej finančných prostriedkov na posilnenie štátnych finančných aktív. Pozitívny vplyv na ESA schodok mal i nárast pohľadávok za nájom majetku.
K zvýšeniu schodku verejnej správy v roku 2018 prispela aj spoločnosť MH Invest, s. r. o. zhoršením
hospodárenia o 36 257 tis. eur v porovnaní s rokom 2017. Príjem z predaja pozemkov spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia v sume 35 579 tis. eur (za účelom vybudovania Strategického parku Nitra) bol kompenzovaný poklesom pohľadávky za tento predaný majetok. V roku 2018 spoločnosť MH Invest, s. r. o. neprijala žiadny ESA kapitálový transfer formou vkladu do ZI (v roku 2017 predstavoval tento transfer sumu 118 936 tis. eur). Pokles príjmov z ESA kapitálových transferov v roku 2018 bol čiastočne eliminovaný poklesom investičných výdavkov o 89 185 tis. eur z dôvodu presunu časti výdavkov pod Slovenskú správu ciest a časového posunu realizácie projektov do nasledujúceho obdobia.
Hospodárenie Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ŽSSK) v roku 2018 dosiahlo schodok
12 221 tis. eur a oproti roku 2017 bolo horšie o 26 114 tis. eur (v roku 2017 prebytok 13 893 tis. eur). Hospodárenie bolo ovplyvnené najmä poklesom príjmov a nárastom výdavkov. Zníženie príjmov bolo
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2018
12
najmä z administratívnych a iných poplatkov, ako pokuty za porušenie predpisov a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (pokles o 12 268 tis. eur). ŽSSK za rok 2018 však zaznamenala aj nárast príjmov z bežných a kapitálových tuzemských grantov a transferov z finančného vysporiadania doplatku zo Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme za rok 2016 a z poskytnutia zvýšenej jednorazovej úhrady dotácie vo výške 15 000 tis. eur (nárast celkom o 15 856 tis. eur), ktorý bol čiastočne eliminovaný poklesom príjmov zo zahraničných grantov (pokles o 766 tis. eur). Z dôvodu vyššieho čerpania dotácií boli recipročne zvýšené bežné a kapitálové výdavky. Hotovostný prebytok negatívne ovplyvnil nárast kapitálových výdavkov (o 15 190 tis. eur) - načerpanie dlhodobého investičného úveru na refinancovanie investícií ŽSSK. Napriek hotovostného prebytku dosiahla ŽSSK ESA schodok, pri ktorom nárast pohľadávok (o 4 527 tis. eur) zo zálohových platieb v zmysle nákupných zmlúv na nákup dieslových motorových jednotiek a elektrických jednotiek bol eliminovaný nárastom záväzkov (o 21 706 tis. eur), najmä záväzkov z obchodného styku (napr. zvýšenie nájomného z dôvodu zvýšenia počtu prenajatých rušňov a ponechanej zmluvne dohodnutej doby splatnosti), záväzkov na mzdy a odvody zamestnancov z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy.
Prebytok verejných vysokých škôl v roku 2018 sa zvýšil oproti roku 2017 o 11 646 tis. eur, najmä
z dôvodu medziročného nárastu grantov a transferov, ktoré určené na valorizáciu platov zamestnancov verejných vysokých škôl a taktiež na rekonštrukciu vysokoškolských študentských domovov.
Z ostatných subjektov ústrednej správy mal pozitívny vplyv na hospodárenie verejnej správy aj Rozhlas
a televízia Slovenska (RTVS), ktorá skončila s prebytkom 10 756 tis. eur, a to najmä z dôvodu, že
RTVS oproti roku 2017 obdržala na základe zmluvy so štátom vyššie transfery o 6 559 tis. eur, ktoré prevažne určené na investície, a rovnako získala aj účelový dar na projekt rozvoja a ochrany kultúrnych hodnôt Slovenska s dôrazom na folklór vo výške 1 150 tis. eur. Taktiež vzrástli daňové príjmy o 1 588 tis. eur v dôsledku zvýšeného počtu platiteľov a vyššieho výberu úhrad nedoplatkov za minulé obdobia. Tretím faktorom boli nižšie kapitálové výdavky, keďže RTVS ukončila projekty v hodnote 1 907 tis. eur, čo je o 5 053 tis. eur menej ako tomu bolo v predchádzajúcom roku.
Štátne neziskové organizácie dosiahli v roku 2018 vyšší prebytok o 12 915 tis. eur v porovnaní s rokom
2017. Tento výsledok je spôsobený najmä zmenou počtu subjektov v skupine neziskových organizácií štátu, keďže v predchádzajúcom roku bol jej súčasťou aj Recyklačný fond so schodkom 10 890 tis. eur a v roku 2018 vstúpil do likvidácie, čo malo pozitívny vplyv na vývoj salda roku 2018. Taktiež boli preradené do sektora verejnej správy Garančný fond investícií (schodok 149 tis. eur) a Fond pre ochranu vkladov (prebytok 3 350 tis. eur).
Pozitívy vplyv na schodok verejnej správy malo aj hospodárenie ústredných zdravotníckych zariadení,
ktoré dosiahli na základe jesennej notifikácie výšku prebytku 219 797 tis. eur. Napriek hotovostnému schodku 14 572 tis. eur zaznamenali zdravotnícke zariadenia celkový pokles záväzkov vo výške 178 703 tis. eur najmä z titulu oddlžovania, v rámci ktorého došlo k odpusteniu dlhu voči Sociálnej poisťovni a voči ostatným veriteľom (dodávateľom).
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2018
13
Miestna samospráva ako celok dosiahla prebytok 135 234 tis. eur, čo predstavuje medziročné zlepšenie
salda oproti roku 2017 o 155 079 tis. eur (v roku 2017 schodok 19 845 tis. eur).
Obce sa podieľali na tomto výsledku hodnotou schodku 29 323 tis. eur, čo predstavovalo zhoršenie
oproti roku 2017 o 14 193 tis. eur. K negatívnemu vývoju salda obcí prispel vyšší medziročný nárast celkových výdavkov ako bol nárast celkových príjmov. Obce v porovnaní s rokom 2017 zaznamenali zvýšenie vo všetkých druhoch príjmov (okrem iných nedaňových príjmov), najviac narástli celkové daňové príjmy o sumu 225 014 tis. eur, z toho najmä výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o sumu 204 672 tis. eur. Nárast bežných výdavkov bol spôsobený hlavne zvýšením výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (o 117 007 tis. eur) a s tým súvisiace odvody do orgánov sociálneho a zdravotného poistenia (o 43 461 tis. eur), výdavkov na tovary a služby o sumu 160 468 tis. eur. Kapitálové výdavky sa oproti roku 2017 zvýšili o 280 441 tis. eur, z toho výdavky na