NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Číslo ..........
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ................... 2019
k Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2018
Národná rada Slovenskej republiky
A. berie na vedomie
Súhrnnú výročnú správu Slovenskej republiky za rok 2018, podľa ktorej k 31. decembru 2018
a) schodok verejnej správy Slovenskej republiky v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (ESA 2010) podľa údajov zverejnených Eurostatom 21. októbra 2019 dosiahol951 204 tis. eur, čo predstavuje 1,1 % hrubého domáceho produktu;
b) konsolidovaný dlh verejnej správy Slovenskej republiky podľa údajov v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (ESA 2010) zverejnených Eurostatom 21. októbra 2019 dosiahol 44 321 852 tis. eur, čo predstavuje 49,4 % hrubého domáceho produktu;
c) konsolidované aktíva ako aj pasíva súhrnného celku Slovenskej republiky dosiahli66 694 805 tis. eur, konsolidovaný výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi súhrnného celku dosiahol -4 513 298 tis. eur