VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-26215/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1762
Návrh
Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2018
Obsah materiálu:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Predkladacia správa
3.Vlastný materiál
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava november 2019