PREDKLADACIA SPRÁVA
Programové vyhlásenie vlády SR schválené v roku 2016 deklarovalo potrebu aktualizovať Obrannú stratégiu SR a predložiť ju do Národnej rady SR najneskôr v roku 2017. V Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016-2020 sa píše: „Vláda sformuluje základné ciele bezpečnostnej a obrannej politiky a parametre zachovania bezpečnosti občanov a štátu v súčasnom a budúcom bezpečnostnom prostredí v aktualizovanej bezpečnostnej stratégii a obrannej stratégii SR pri zohľadnení strategickej adaptácie NATO a EÚ, ktorá bude predložená do Národnej rady SR najneskôr v roku 2017.“
Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky bol predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2016 k Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2015 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2016 k Východiskám aktualizácie Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky a Obrannej stratégie Slovenskej republiky a v súlade s rozhodnutím predsedu vlády Slovenskej republiky o termíne predloženia tohto dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej republiky. V predkladacej správe k dokumentu sa zdôrazňovalo, že „aktualizácia Obrannej stratégie Slovenskej republiky patrí k programovým prioritám súčasnej vládnej koalície a je súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Príprava návrhu Obrannej stratégie Slovenskej republiky patrí k základným opatreniam implementácie Bielej knihy o obrane Slovenskej republiky schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 433/2016. Obranná stratégia Slovenskej republiky je zásadný strategický dokument v oblasti obrany štátu. Predloženie jej návrhu Národnej rade Slovenskej republiky ustanovuje zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v súvislostiach výstavby a rozvoja ozbrojených síl Slovenskej republiky aj zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“
Vláda SR schválila Obrannú stratégiu SR svojim uznesením č. 460 zo 4. októbra 2017 a poverila predsedu vlády predložiť návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie. Zároveň tým istým uznesením bol minister obrany SR poverený odôvodniť návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky v Národnej rade SR a bolo mu uložené vypracovať koncepčné, plánovacie a ďalšie dokumenty na implementáciu Obrannej stratégie SR do 30. júna 2019.
Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky zdôrazňuje podobne ako pri Bezpečnostnej stratégii SR kontinuitu hodnotového a geopolitického ukotvenia SR. V predkladacej správe sa píše, že návrh Obrannej stratégie SR zachováva vzhľadom na stabilné hodnotové a geopolitické ukotvenie Slovenskej republiky potrebnú mieru kontinuity so stratégiou z roku 2005 a zachováva kontinuitu s úsilím vlády Slovenskej republiky o riešenie dlhodobých problémov zabezpečovania obrany štátu prostredníctvom strategického hodnotenia obrany štátu od roku 2010. Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky však zároveň reflektuje novú strategickú realitu zabezpečovania obrany štátu v zhoršenom bezpečnostnom prostredí.“
Od schválenia Obrannej stratégie SR vo vláde SR uplynuli 2 roky. Napriek záväzku z Programového vyhlásenia vlády SR a schválenému uzneseniu vlády SR ju dodnes predseda vlády SR nepredložil na rokovanie NR SR. Keďže vláda SR si neplní svoje záväzky vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády SR, ani vlastné uznesenia, podľa ktorých mal byť tento návrh Obrannej stratégie SR predložený do Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie, predkladám tento vládou schválený návrh dokumentu na rokovanie Národnej rady SR ako poslanecký návrh spoločne s príslušným návrhom uznesenia Národnej rady SR.