NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
NÁVRH
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z. .............................. 2019
k návrhu Obrannej stratégie Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
Obrannú stratégiu Slovenskej republiky.