PREDKLADACIA SPRÁVA
Programové vyhlásenie vlády SR schválené v roku 2016 deklarovalo potrebu aktualizovať Bezpečnostnú stratégiu SR a predložiť ju do Národnej rady SR najneskôr v roku 2017. V Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016-2020 sa píše: „Vláda sformuluje základné ciele bezpečnostnej a obrannej politiky a parametre zachovania bezpečnosti občanov a štátu v súčasnom a budúcom bezpečnostnom prostredí v aktualizovanej bezpečnostnej stratégii a obrannej stratégii SR pri zohľadnení strategickej adaptácie NATO a EÚ, ktorá bude predložená do Národnej rady SR najneskôr v roku 2017.“
Materiál s názvom návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky sa na rokovanie vlády SR predkladal v roku 2016 na základe uznesenia vlády SR č. 380 z 13. septembra 2016 k Východiskám aktualizácie Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky a Obrannej stratégie Slovenskej republiky, ktorým sa uložilo ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR predložiť návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky na rokovanie vlády do 30. júna 2017 (so súhlasom predsedu vlády SR bol termín posunutý do 30. septembra 2017). Predložený materiál bol zároveň súčasťou plnenia úlohy z Programového vyhlásenia vlády SR plnenia úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 275 zo 7. júla 2016 k Správe o bezpečnosti SR za rok 2015, ktorým sa uložilo vypracovanie návrhu novej Bezpečnostnej stratégie SR a vypracovania návrhu novej Obrannej stratégie SR.
Vláda SR Bezpečnostnú stratégiu SR schválila svojim uznesením č. 459 zo 4. októbra 2017 a poverila predsedu vlády SR predložiť návrh Bezpečnostnej stratégie SR do Národnej rady SR do 31. decembra 2017. Zároveň tým istým uznesením bol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR poverený uviesť návrh Bezpečnostnej stratégie SR v Národnej rade SR.
Od schválenia Bezpečnostnej stratégie SR vo vláde SR uplynuli 2 roky. Napriek záväzku z Programového vyhlásenia vlády SR a schválenému uzneseniu vlády SR ju dodnes predseda vlády SR nepredložil na rokovanie NR SR.
Okrem záväzkov z Programového vyhlásenia vlády SR je tiež dôležitým faktom potreby predloženia tohto dokumentu celková zmena geopolitického prostredia vo svete aj v Európe. Od roku 2005 sa celkové bezpečnostné prostredie zásadne zmenilo Aj v predkladacej správe k návrhu Bezpečnostnej stratégie SR, ktorý schválila vláda SR sa konštatovalo, že cieľom predkladaného materiálu bolo nahradiť platnú Bezpečnostnú stratégiu SR z roku 2005, reagujúc tak na zásadné zmeny bezpečnostného prostredia a nové bezpečnostné hrozby. Kľúčovým prvkom dokumentu bola tiež kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie bezpečnostnej politiky SR, založenej na širokej politickej zhode.
Keďže vláda SR si neplní svoje záväzky vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády SR, ani vlastné uznesenia, podľa ktorých mal byť tento návrh Bezpečnostnej stratégie SR predložený do Národnej rady SR do 31. decembra 2017, predkladám tento vládou schválený návrh dokumentu na rokovanie Národnej rady SR ako poslanecký návrh spoločne s príslušným návrhom uznesenia Národnej rady SR.