1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
1761
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z. a zákona č. 281/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Sadzba odvodu na príslušný kalendárny rok je 0,4 %.“.
2.Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Ustanovenie § 11 sa v roku 2020 neuplatní.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.