VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-26688/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1761
VLÁDNY NÁVRH
Zákonz ... 2019,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava, november 2019