VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-26689/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1760
VLÁDNY NÁVRH
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava, november 2019