zo 16. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) odbornou stážou vykonávanie odbornej praxe pod odborným dohľadom počas regulovaného vzdelávania alebo po skončení regulovaného vzdelávania, ak absolvovanie odbornej stáže je podmienkou prístupu k regulovanému povolaniu.“.
2.§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Príslušný orgán uzná odbornú stáž absolvovanú v inom členskom štáte alebo zohľadní odbornú stáž absolvovanú v treťom štáte, ak absolvovanie odbornej stáže je podmienkou prístupu k regulovanému povolaniu.“.
3.V § 17 odsek 3 znie:
„(3) Uznanie čiastočnej odbornej kvalifikácie sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorému sa odborná kvalifikácia uznáva automaticky.“.
4.V § 18a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „určenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“.
2
5.V § 18a ods. 9 sa slová „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo školstva“.
6.V § 21 ods. 1 písm. a) siedmom bode sa za slová „Maltskej republike“ vkladá čiarka a slová „Poľskej republike“.
7.V § 22 ods. 5 písm. a) prvom bode sa číslo „28“ nahrádza číslom „29“.
8.V § 22 ods. 5 písmeno b) znie:
„b) k dokladu podľa písmena a) je priložené
1. osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia, alebo
2. potvrdenie príslušného členského štátu vydané držiteľovi dokladu, ktorý absolvoval aspoň tri roky štúdia, že toto štúdium je rovnocenné odbornej príprave zubného lekára, a“.
9.V § 22 ods. 6 písmeno a) znie:
„a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár na základe štúdia, ktoré začalo v Španielskom kráľovstve od 1. januára 1986 do 31. decembra 1997,“.
10.§ 22 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak je žiadateľ držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár na základe štúdia, ktoré sa začalo v Talianskej republike od 29. januára 1980 do 30. decembra 1994, a k dokladu o vzdelaní je vydané osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že držiteľ dokladu o vzdelaní
a)vykonal skúšku odbornej spôsobilosti ustanovenú príslušnými orgánmi členského štátu,
b)vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a
c) právo vykonávať povolanie zubný lekár za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania uvedeného v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania.
(8) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, aj ak príslušný orgán v Talianskej republike potvrdí držiteľovi dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár, ktorý absolvoval aspoň tri roky štúdia, ktoré sa začalo v Talianskej republike od 29. januára 1980
3
do 30. decembra 1994, že toto štúdium je rovnocenné odbornej príprave zubného lekára po predložení osvedčenia vydaného k dokladu o vzdelaní potvrdzujúceho, že držiteľ dokladu o vzdelaní
a)vykonal skúšku odbornej spôsobilosti ustanovenú príslušnými orgánmi členského štátu a
b) právo vykonávať povolanie zubný lekár za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania uvedeného v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania.“.
11.V § 23 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slová „Francúzskej republike,“ vkladajú slová „Gréckej republike,“ a slová „pred 27. júnom 1979“ sa nahrádzajú slovami „pred 23. januárom 1983“.
12. V § 23 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod až deviaty bod sa označujú ako druhý bod až ôsmy bod.
13.V § 26 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) na výkon jednej odbornej činnosti alebo viacerých odborných činností v rámci regulovaného povolania v Slovenskej republike sa vyžaduje odborná príprava, ktorá sa v štáte, v ktorom bol doklad vydaný, na výkon tohto povolania nevyžaduje a z tohto dôvodu nie je zahrnutá v absolvovanej odbornej príprave žiadateľa, a“.
14.V § 26 ods. 2 sa za slovom „povolania“ vypúšťa čiarka a slová „alebo značné rozdiely, pokiaľ ide o trvanie vzdelávania alebo odbornej prípravy“.
15.V § 26 ods. 4 prvej vete sa za slovo „praxe“ vkladajú slová „alebo v priebehu celoživotného vzdelávania“ a na konci sa pripája táto veta: „Získanie vedomostí a zručností v rámci celoživotného vzdelávania žiadateľ preukazuje dokladom o odbornej kvalifikácii, ktorý potvrdil príslušný orgán.“.
16.V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Postavenie žiadateľa v adaptačnom období upravujú osobitné predpisy.3aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:
3aa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú.v. EÚ L 166, 30.4.2004) v platnom znení.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
4
17.V § 29 ods. 4 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. b) až d) a odseku 3“.
18.V § 30 ods. 5 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
19.V § 31 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
20.V § 31 ods. 3 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „písm. b) až d) a f)“.
21.V § 32 ods. 5 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
22.V § 32 ods. 7 sa za slovami „písm. c)“ vypúšťa čiarka a slová „d) a f)“ sa nahrádzajú slovami „a d)“.
23.V § 33 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „vzdelaní“ vkladajú slová „v príslušnom študijnom odbore“.
24.Nadpis nad § 39 znie: „Uznávanie dokladov na základe medzinárodných zmlúv“.
25.V § 39 odsek 1 znie:
„(1) O uznaní druhu dokladu o vzdelaní vydanom uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti druhov dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná, na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje
a) ministerstvo školstva, ak ide o vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a doklad o udelených akademických tituloch alebo
b) okresný úrad v sídle kraja, ak ide o vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej skúške a vysvedčenie s doložkou.“.
26.V § 39 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) O uznaní stupňa vzdelania na základe vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnych skúškach a dokladu o udelených akademických tituloch vydanom uznanou vzdelávacou inštitúciou štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania na účely pokračovania v štúdiu rozhoduje ministerstvo školstva.
(3) Ministerstvo školstva a okresný úrad v sídle kraja rozhodujú podľa odsekov 1 a 2 bez porovnania obsahu a rozsahu vzdelania.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 9.
27.V § 39 ods. 6 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 5“.
28.V § 39 ods. 7 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
5
29.V § 39 ods. 8 prvej vete sa slová „Vysoká škola“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo školstva“ a slová „siedmich dní“ sa nahrádzajú slovami „15 dní“ a v druhej vete sa slová „vysoká škola“ nahrádzajú slovami „ministerstvo školstva“.
30.V § 39 ods. 9 sa slová „Vysoká škola“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo školstva“ a číslo „15“ sa nahrádza číslom „30“.
31.V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „štáte, ktorý“ nahrádzajú slovami „štáte alebo vo viacerých členských štátoch, v ktorých sa“.
32. V § 42 odsek 1 znie:
„(1)Príslušný orgán môže v nevyhnutnom rozsahu preskúmať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb pred prvým poskytnutím služby v Slovenskej republike len na účel zabránenia závažnému poškodeniu zdravia alebo závažnému narušeniu bezpečnosti príjemcu služieb z dôvodu nedostatočnej odbornej kvalifikácie poskytovateľa služieb. To neplatí, ak ide o regulované povolania, na ktoré sa vzťahuje systém automatického uznávania odbornej kvalifikácie.“.
33. § 43 vrátane nadpisu znie:
㤠43
Spolupráca príslušných orgánov
(1)Príslušný orgán si môže v odôvodnených pochybnostiach vyžiadať od príslušného orgánu iného členského štátu potrebné informácie vo veci bezúhonnosti poskytovateľa služieb, zákonnosti jeho oprávnenia poskytovať služby v členskom štáte alebo v treťom štáte a existencie disciplinárnych a trestnoprávnych sankcií súvisiacich s poskytovanými službami.
(2)Ak príslušný orgán rozhodne o preskúmaní odbornej kvalifikácie poskytovateľa služieb, môže si na tento účel vyžiadať od príslušného orgánu iného členského štátu informácie o odbornej príprave poskytovateľa služieb potrebné na posúdenie podstatných rozdielov, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie verejného zdravia alebo bezpečnosti verejnosti.
(3)Príslušné orgány zabezpečia výmenu všetkých informácií vo vzťahu k reklamácii na službu poskytnutú poskytovateľom služieb a zabezpečia informovanie príjemcu služby o výsledku reklamácie.“.
34.V § 44 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa pred vydaním európskeho profesijného preukazu na výkon príslušného regulovaného povolania vyžaduje zápis do príslušného registra podľa osobitného predpisu5) alebo splnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov.7aa)“.
6
Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:
„7aa) Napríklad § 11a a 12 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, § 33 34a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
35.V § 45 odsek 2 znie:
„(2) Príslušný orgán do siedmich dní od doručenia žiadosti o európsky profesijný preukaz potvrdí jej prijatie. Ak žiadosť o európsky profesijný preukaz neobsahuje požadované náležitosti, príslušný orgán vyzve žiadateľa na jej doplnenie do siedmich dní od jej doručenia.“.
36.V § 46 odsek 5 znie:
„(5) Ak držiteľ európskeho profesijného preukazu požiada o odstránenie súboru IMI, príslušný orgán vydá rozhodnutie o uznaní jeho odbornej kvalifikácie. Na vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie sa na účely
a)usadenia neuplatňuje postup podľa § 31 a 32 a
b)dočasného poskytovania služieb alebo príležitostného poskytovania služieb neuplatňuje postup podľa § 41 a 42.“.
37.V § 47 odsek 1 znie:
„(1) Žiadosť sa podáva formou elektronického formulára. Príslušný orgán do 21 dní v systéme IMI overí žiadosť a príslušnú dokumentáciu v súbore IMI a vydá žiadateľovi európsky profesijný preukaz.“.
38.V § 47 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Lehota podľa odseku 1 začína plynúť
a) po uplynutí siedmeho dňa odo dňa doručenia úplnej žiadosti alebo
b) dňom doručenia doplnenia žiadosti, ak podaná žiadosť bola neúplná.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
39.V § 48 ods. 3 sa vypúšťajú tretia veta a štvrtá veta.
40.V § 48 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Lehotu na vydanie európskeho profesijného preukazu podľa odseku 3 môže príslušný orgán predĺžiť najviac o 14 dní; predĺženie lehoty možno opakovať jedenkrát najviac o ďalších 14 dní, ak je to nevyhnutné, najmä z dôvodov súvisiacich s verejným zdravím alebo s bezpečnosťou príjemcov služieb. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia príslušný orgán informuje žiadateľa.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
41.V § 48 odsek 6 znie:
7
„(6) Európsky profesijný preukaz sa považuje za vydaný a zasiela sa žiadateľovi automaticky prostredníctvom systému IMI, ak príslušný orgán
a)nerozhodne o vydaní európskeho profesijného preukazu alebo o uložení kompenzačného opatrenia v lehote podľa odseku 3 alebo odseku 4,
b)nezamietne žiadosť o európsky profesijný preukaz podľa odseku 5, alebo
c)nezabezpečí vykonanie skúšky spôsobilosti podľa § 28.“.
42.V § 51 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „spolupráce“ vkladajú slová „v odôvodnených pochybnostiach“.
43.V § 51 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „území“ vkladá slovo „iného“.
44.V § 55 ods. 1 sa za slovo „v“ vkladá slovo „dostatočnom“.
45.V § 55 ods. 2 prvá veta znie: „Ak ide o zdravotníckeho pracovníka, overuje sa ovládanie štátneho jazyka v dostatočnom rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania.“ a v druhej vete sa vypúšťa slovo „skúškou“.
46.V § 55 ods. 4 sa za slovo „v“ vkladá slovo „dostatočnom“ a vypúšťa sa slovo „skúškou“.
47.V § 55 ods. 5 prvej vete sa slovo „Skúška“ nahrádza slovom „Overenie“.
48. V § 55 ods. 6 a 8 sa vypúšťa slovo „skúškou“.
49.V § 60 sa slová „výkon povolaní, ktoré nie v Slovenskej republike regulované“ nahrádzajú slovami „účely posúdenia dosiahnutého stupňa vzdelania“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sa na účely posúdenia dosiahnutého vzdelania vyžaduje uznanie dokladov o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore, postupuje sa podľa § 33.“.
50.V § 63 ods. 1 sa slová „všeobecný predpis o správnom konaní15)“ nahrádzajú slovami „správny poriadok“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.
51.Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.
52.Za § 64b sa vkladá § 64c, ktorý vrátane nadpisu znie:
8
§ 64c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Konania o uznaní dokladu o vzdelaní, vrátane konaní o uznaní dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré sa začali do 31. decembra 2019, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 533/2003 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 459/2007 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 339/2013 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 15b ods. 2 prvej vete sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nie starším ako tri mesiace.“.
2.V § 16 ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom za týchto okolností sa uznáva osvedčenie, ktoré vydal príslušný orgán Spolkovej republiky Nemecko, potvrdzujúce, že doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydal po 7. máji 1945 príslušný orgán Nemeckej demokratickej republiky, je rovnocenný takému dokladu uvedenému v prílohe č. 2.“.
3.V § 16 odsek 7 znie:
„(7) Odborná stáž sa môže uskutočniť najskôr po dokončení prvých troch rokov štúdia. Najmenej jeden rok odbornej stáže sa zakladá na vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach získaných v priebehu štúdia uvedených v odseku 6. Odbornú stáž vykonávanú pod dohľadom osoby alebo orgánu, ktoré schválil príslušný orgán domovského členského štátu, možno vykonať v členskom štáte alebo v inom štáte. Vykonanie odbornej stáže vyhodnotí príslušný orgán domovského členského štátu.“.
4.V § 16 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Na účely prístupu k regulovanému povolaniu sa uznáva odborná stáž vykonávaná v inom členskom štáte alebo v inom štáte, ak je stáž v súlade s pokynmi o organizovaní a uznávaní odbornej stáže, ktorá sa vykonáva v inom členskom štáte alebo v inom štáte, zverejnenými príslušným regulačným orgánom domovského členského štátu.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.
5.V § 16a ods. 4 úvodnej vete sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
9
6.Za § 43da sa vkladá § 43db, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43db
Prechodné ustanovenie účinné po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
V konaní podľa § 15, § 15a, § 16, § 16c, § 17, § 17a a § 39a začatom pred vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie, ktoré nebolo právoplatne skončené alebo začatom po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie do 31. decembra 2020, sa občan Spojeného kráľovstva považuje za občana Európskej únie a Spojené kráľovstvo sa považuje za členský štát Európskej únie, ak dňom jeho vystúpenia z Európskej únie nevstúpi do platnosti dohoda o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie podľa čl. 50 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a je zaručená vzájomnosť.“.
Čl. III
Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 5 druhá veta znie: ,,Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom, nie starším ako tri mesiace, vydaným príslušným orgánom v štáte, ktorého je veterinárny lekár občanom, v ktorom trvalý pobyt, alebo v ktorom sa obvykle zdržiava.“.
2.V § 4 ods. 4 písmeno b) znie:
,,b)doklady preukazujúce údaje, ktoré potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu,4aa) ak ide o veterinárneho lekára, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo iného členského štátu; komora tieto údaje bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:
4aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
3.V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) obdobný doklad o bezúhonnosti podľa § 2 ods. 5 druhej vety, ak ide o veterinárneho lekára, ktorý je občanom tretej krajiny.“.
4.V § 23 ods. 8 prvej vete sa slová ,,iného členského štátu“ nahrádzajú slovami ,,s miestom
10
vykonávania alebo so sídlom vykonávania súkromných veterinárnych činností v inom členskom štáte alebo v tretej krajine“.
5.V § 23 odsek 9 znie:
,,(9) K vyhláseniu podľa odseku 8 veterinárny lekár pri prvom poskytnutí údajov alebo pri ich podstatnej zmene prikladá doklady
a)o štátnom občianstve,
b)o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte,14)
c)o vykonávaní súkromnej veterinárnej činnosti v inom členskom štáte alebo v tretej krajine podľa právnych predpisov tohto členského štátu alebo právnych predpisov tretej krajiny a o tom, že v čase vyhlásenia jej výkon nemá ani dočasne zakázaný,
d)o odbornej kvalifikácii,
e)o výkone súkromnej veterinárnej činnosti najmenej jeden rok za predchádzajúcich desať rokov, ak táto činnosť nie je v členskom štáte alebo tretej krajine, odkiaľ prichádza, regulovaná,
f)podľa § 4 ods. 4 písm. b) alebo písm. c).“.
6.V prílohe č. 1 časti B písmene b) sa za slovo „kŕmenie,“ vkladajú slová „dobré životné podmienky,“.
7.V prílohe č. 1 časti B písmene c) sa slová „o klinike“ nahrádzajú slovami „a zručnosti v klinike“ a slovo „sterilizácie“ sa nahrádza slovami „sterilných operácií“.
8.V prílohe č. 1 časti B písmene e) sa slovo „znalosti“ nahrádza slovami „zručností a spôsobilostí potrebných na pochopenie a vysvetlenie“.
11
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. II bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky