VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1659/201959. schôdza výboru
202
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 15. októbra 2019
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého, Márie Janíkovej, Milana Panáčka a Ľubomíra Želiezku na vydanie zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1574a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého, Márie Janíkovej, Milana Panáčka a Ľubomíra Želiezku na vydanie zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1574a);
B.p o v e r u j e
spoločnú spravodajkyňu, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Alenu Bašistovú, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová