VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD0-1659/201959. schôdza výboru
194
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 15. októbra 2019
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého, Márie Janíkovej, Milana Panáčka a Ľubomíra Želiezku na vydanie zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1574)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého, Márie Janíkovej, Milana Panáčka a Ľubomíra Želiezku na vydanie zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1574);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého, Márie Janíkovej, Milana Panáčka a Ľubomíra Želiezku na vydanie zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1574) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia;
C.poveruje
predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov
2
spracovala do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložila ju na schválenie.
Alena B a š i s t o v á
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová
3
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 194
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého, Márie Janíkovej, Milana Panáčka a Ľubomíra Želiezku na vydanie zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1574)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I § 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „ako štátnej sociálnej dávky“.
Navrhuje sa precizovať ustanovenie o charaktere kompenzačného príspevku z dôvodu potreby previazanosti dávky na osobitné právne oblasti ako je plnenie daňových povinností, pomoc v hmotnej núdzi a pod.
2.V čl. I § 2 znie:
㤠2
(1) Na priznanie kompenzačného príspevku je oprávnená fyzická osoba, ktorej pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktorý trval najmenej tri roky, skončil v dôsledku uskutočňovania útlmového programu schváleného vládou Slovenskej republiky (ďalej len „oprávnená osoba“).
(2) Oprávnenej osobe nevzniká nárok na kompenzačný príspevok, ak jej je priznaný
a)osobitný príspevok baníkom, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok,
b)invalidný dôchodok, úrazová renta, invalidný výsluhový dôchodok, náhrada za stratu na služobnom plate alebo náhrada za stratu na výsluhovom dôchodku, ak ich suma je rovnaká alebo vyššia ako suma kompenzačného príspevku, na poberanie ktorého by mala oprávnená osoba nárok, ak by jej nebola priznaná táto dávka.
(3) Nárok na kompenzačný príspevok vzniká najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončené zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 sa vypúšťajú.
4
Navrhuje sa nepodmieňovať nárok na kompenzačný príspevok zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie vzhľadom na to, že kompenzačný príspevok nemá mať charakter dávky nahrádzajúcej príjem, ale charakter odškodnenia pre stratu príjmu z činnosti baníkov so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach. Zároveň sa navrhuje, aby oprávnenej osobe, ktorej bol priznaný osobitný príspevok baníkom podľa zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov, starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nevznikol nárok na kompenzačný príspevok. Rovnaký postup sa navrhuje uplatniť aj v prípade oprávnenej osoby, ktorej bol priznaný invalidný dôchodok alebo úrazová renta podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov resp. invalidný výsluhový dôchodok, náhrada za stratu na služobnom plate alebo náhrada za stratu na výsluhovom dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za predpokladu, že výška uvedených dávok je vyššia alebo rovnaká ako suma kompenzačného príspevku. Uvedené sa navrhuje z dôvodu zamedzeniu súbežného poberania predmetných dávok, najmä vzhľadom na ich charakter a účel. Vzhľadom na dôvody zavedenia kompenzačného príspevku sa navrhuje, aby nárok na kompenzačný príspevok vznikol najskôr po tom, ako došlo k ukončeniu pracovného pomeru s oprávnenou osobou, a to konkrétne od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala.
3.V čl. I § 3 ods. 1 a 2 sa slová „Výška kompenzačného príspevku“ nahrádzajú slovami „Kompenzačný príspevok“ a slová „pod zemou“ sa nahrádzajú slovami „v podzemí“.
Legislatívno-technická úprava.
4.V čl. I § 3 ods. 3 a 4 sa slovo „čísla“ nahrádza slovom „koeficientu“, slová „pod zemou“ sa nahrádzajú slovami „v podzemí“ a vypúšťa sa slovo „minimálnu“.
Legislatívno-technická úprava.
5.V čl. I § 3 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Suma kompenzačného príspevku oprávnenej osoby, ktorej je priznaná dávka uvedená v § 2 ods. 2 písm. b), ktorej suma je nižšia ako suma kompenzačného príspevku, na poberanie ktorého by mala nárok, ak by jej nebola priznaná dávka uvedená v § 2 ods. 2 písm. b), sa určí ako rozdiel medzi sumou kompenzačného príspevku, na poberanie ktorého by mala nárok, ak by jej nebola priznaná dávka uvedená v § 2 ods. 2 písm. b), a sumou priznanej dávky uvedenej v § 2 ods. 2 písm. b).
5
(6) Sumy podľa odsekov 1 a 2 a koeficienty podľa odsekov 3 a 4 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima. Sumy a koeficienty upravené podľa prvej vety sa zaokrúhľujú na jedno desatinné miesto. Sumy a koeficienty upravené podľa prvej vety a druhej vety ustanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením, ktorého úplné znenie sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka.“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodom č. 2.
Súčasne sa navrhuje, aby sa sumy kompenzačného príspevku a koeficienty, na základe ktorých sa určuje výsledná suma kompenzačného príspevku v situáciách predpokladaných zákonom upravovali rovnako ako to je pri väčšine štátnych sociálnych dávok a to koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného ustanovenia predmetného zákona sa úprava súm životného minima vykoná tak, že sumy životného minima sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie I. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s I. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka je nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky, alebo sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ak koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu zistený Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie I. štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s I. štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka. Predmetná úprava sa navrhuje z dôvodu, aby sa nenarušil existujúci systém valorizácie štátnych sociálnych dávok.
6.V čl. I § 3 sa vypúšťajú odseky 7 až 9.
Nasledujúci odsek sa primerane prečísluje.
6
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so systematickým členením ustanovení návrhu zákona.
7.V čl. I § 3 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: Kompenzačný príspevok sa poukazuje oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti.“.
Navrhuje sa precizovanie úpravy za účelom jej vykonateľnosti úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
8.V čl. I sa za § 3 vkladá nový § 4, ktorý znie:
§ 4
(1) Ak nastala skutočnosť, ktorá za následok zvýšenie kompenzačného príspevku, kompenzačný príspevok sa vypláca vo vyššej sume od kalendárneho mesiaca, v ktorom táto skutočnosť nastala.
(2) Ak nastala skutočnosť, ktorá za následok zníženie kompenzačného príspevku, kompenzačný príspevok sa vypláca v nižšej sume od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom táto skutočnosť nastala.
(3) Výplata kompenzačného príspevku sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na prešetrenie trvania nároku na kompenzačný príspevok.
(4) Ak pominuli dôvody na zastavenie výplaty kompenzačného príspevku,
a)výplata kompenzačného príspevku sa obnoví od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom pominuli dôvody na zastavenie výplaty kompenzačného príspevku a
b)kompenzačný príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na kompenzačný príspevok za toto obdobie boli splnené.
(5) Kompenzačný príspevok sa odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa kompenzačný príspevok vyplatil,
a)ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti rozhodujúce pre nárok na kompenzačný príspevok,
b)ak sa kompenzačný príspevok vyplácal neprávom alebo
c)na žiadosť oprávnenej osoby.
7
(6) Ak sa kompenzačný príspevok vyplácal vo vyššej sume, ako patril, suma kompenzačného príspevku sa zníži od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa kompenzačný príspevok vyplatil vo vyššej sume.
(7) Oprávnená osoba je povinná oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do ôsmich dní zmeny skutočností rozhodujúcich pre nárok na kompenzačný príspevok.
(8) Ak sa kompenzačný príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume ako patril, oprávnená osoba je povinná kompenzačný príspevok alebo jeho časť vrátiť.
(9) Nárok na vrátenie kompenzačného príspevku alebo jeho časti vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume ako patril zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa vyplatil.
(10) Nárok na kompenzačný príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.“.
Nasledujúce ustanovenie sa primerane prečísluje.
Navrhuje sa precizovanie úpravy za účelom jej vykonateľnosti úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
9.V čl. I § 4 znie:
㤠4
(1) O kompenzačnom príspevku rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na konanie o kompenzačnom príspevku sa vzťahuje správny poriadok okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 62 až 68 správneho poriadku, ak odsek 5 neustanovuje inak.
(2) Konanie o priznaní kompenzačného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva oprávnená osoba úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnému podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby.
(3) Žiadosť o kompenzačný príspevok obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo oprávnenej osoby, ak je pridelené, a skutočnosti rozhodujúce pre nárok na kompenzačný príspevok; žiadateľ nie je povinný preukazovať skutočnosti, ktoré úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dostupné z informačných systémov verejnej správy alebo ktoré úradu práce, sociálnych vecí a rodiny známe z jeho úradnej činnosti. Oprávnená osoba je povinná k žiadosti priložiť výpoveď alebo dohodu o skončení pracovného pomeru a potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky. Potvrdenie podľa druhej vety je zamestnávateľ povinný vydať oprávnenej osobe ku dňu skončenia pracovného pomeru.
8
(4) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na účel poskytovania kompenzačného príspevku môže získavať bez súhlasu oprávnenej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
(5) Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení výplaty alebo o odňatí kompenzačného príspevku, o znížení kompenzačného príspevku alebo o povinnosti vrátiť kompenzačný príspevok alebo jeho časť nemá odkladný účinok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 sa vypúšťajú.
Navrhuje sa precizovanie úpravy za účelom jej vykonateľnosti úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
10.V čl. II bod 3 znie:
„3. V § 6 ods. 3 sa za slovom „splatnosti“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „a ak ide o osobitný príspevok podľa § 2 ods. 4, aj dobu jeho poskytovania“.“.
Legislatívno-technická úprava.
11.Čl. II sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4. V § 6 ods. 5 a 6 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.“.
Legislatívno-technická úprava.
12.V čl. III § 15 ods. 1 písm. i) sa slová baníkom podľa osobitného predpisu.35d)“ nahrádzajú slovami „zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti35d) (ďalej len „kompenzačný príspevok“), ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) e), g) a h), nebol jej priznaný invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.“.
Navrhuje sa terminologické zosúladenie „kompenzačného príspevku“ s čl. I § 1 návrhu zákona. Súčasne sa navrhuje podmieniť osobný rozsah povinného dôchodkového poistenia pre poberateľa kompenzačného príspevku rovnako, ako je podmienený pre ostatných poistencov štátu a to skutočnosťou, že nesmie byť povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, ako osoba starajúca sa o dieťa do šiestich rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov veku, ako osoba, ktorej je poskytovaný peňažný príspevok na opatrovanie, ako
9
osoba vykonávajúca osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím na základe zmluvy najmenej 140 hod mesačne, ako ohrozený alebo chránený svedok, alebo ako vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, nesmie mu byť priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšením dôchodkového veku.
13.V čl. III sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 až 7, ktoré znejú:
„2. V § 22 ods. 1 písm. c) a § 22 ods. 2 písm. a) sa slová „až h)“ nahrádzajú slovami „až i)“.
3. V § 22 ods. 2 písm. b), § 22 ods. 4 a § 229 ods. 5 sa slová „písm. c) e) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e), h) a i)“.
4. V § 22 ods. 3 sa slová „písm. c) alebo písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. c), e) alebo písm. i)“.
5. V § 128 ods. 5 a § 138 ods. 14 sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „g) až i)“.
6. V § 138 ods. 7 písm. b) sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „g) až i)“.
7. V § 233 ods. 12 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. fyzickej osobe, ktorej bol priznaný kompenzačný príspevok, deň vzniku a zániku
nároku na kompenzačný príspevok.“.“.
Bod 6 138 ods. 7 písm. b)] nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne v čl. IV o účinnosti.
Navrhuje sa legislatívno-technická úprava súvisiaca s rozšírením osobného rozsahu povinného dôchodkového poistenia poistencov štátu o fyzickú osobu, ktorej bol priznaný kompenzačný príspevok a to v právnej úprave vzniku a zániku povinného dôchodkového poistenia týchto osôb, v právnej úprave platiteľov poistného na dôchodkové poistenie, ktorým je štát za tieto osoby, a v právnej úprave vymeriavacieho základu, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie za tieto osoby.
Súčasne sa navrhuje ustanoviť povinnosť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny oznamovať Sociálnej poisťovni v rozsahu a spôsobom ňou určenými údaje o poberateľoch kompenzačného príspevku, ktoré relevantné pre ich dôchodkové poistenie.
10
14.V čl. IV sa slová „1. januára“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
Vzhľadom na potrebu implementácie navrhovanej právnej úpravy do informačných systémov Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne a metodickej prípravy na zavedenie tejto zmeny sa navrhuje predĺžiť legisvakačnú lehotu posunom účinnosti na 1. apríla 2020.