NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1761/2019
1655a
S p r á v a
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1655) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správu o výsledku prerokovania
návrhu
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
(tlač 1655) v druhom čítaní.
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2108 z 25. septembra 2019 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1655) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výboru, ktorému bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu ústavného zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky n
ávrh skupiny poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1655)
prerokoval 7. októbra 2019. Neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia (odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh ústavného zákona schváliť) nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
IV.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1655) schváliť.
3
Správa Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní
návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov v druhom čítaní (tlač 1655a)
bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 769 z 15. októbra 2019.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu Ondreja Dostála, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu ústavného zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Róbert Madej v. r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 15. októbra 2019
4