1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 1697/2019
1591a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591) v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 10. septembra 2019 č. 1982 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
2
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 718 z 8. októbra 2019,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v uznesení č. 167 z 9. októbra 2019,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládežv uznesení č. 254 z 10. októbra 2019
zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto zmeny a doplnky:
K čl. I
1.Bod 11 znie:
„11. V § 23 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slová „Francúzskej republike,“ vkladajú slová „Gréckej republike,“ a slová „pred 27. júnom 1979“ sa nahrádzajú slovami „pred 23. januárom 1983“.“
Účelom navrhovanej úpravy je zosúladiť navrhované ustanovenie s ustanovením článku XVIII zákona č. 83/2019 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
2.Bod 32 znie:
„32. V § 42 odsek 1 znie:
„(1) Príslušný orgán môže v nevyhnutnom rozsahu preskúmať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb pred prvým poskytnutím služby v Slovenskej republike len na účel zabránenia závažnému poškodeniu zdravia alebo závažnému narušeniu bezpečnosti príjemcu služieb z dôvodu nedostatočnej odbornej kvalifikácie poskytovateľa služieb. To neplatí, ak ide o regulované povolania, na ktoré sa vzťahuje systém automatického uznávania odbornej kvalifikácie.“.“.
Navrhovanou úpravou sa dopĺňa ustanovenie, ktorým sa v súlade s čl. 7 ods. 4 smernice 2005/36/ES bližšie určuje, že preskúmanie odbornej kvalifikácie je možné len vtedy, ak je účelom zabránenie vážnemu poškodeniu zdravia alebo bezpečnosti príjemcu služieb.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.Bod 33 znie:
„33. § 43 vrátane nadpisu znie:
㤠43
Spolupráca príslušných orgánov
(1)Príslušný orgán si môže v odôvodnených pochybnostiach vyžiadať od príslušného orgánu iného členského štátu potrebné informácie vo veci bezúhonnosti poskytovateľa služieb, zákonnosti jeho oprávnenia poskytovať služby v členskom štáte alebo v treťom štáte a existencie disciplinárnych a trestnoprávnych sankcií súvisiacich s poskytovanými službami.
(2)Ak príslušný orgán rozhodne o preskúmaní odbornej kvalifikácie poskytovateľa služieb, môže si na tento účel vyžiadať od príslušného orgánu iného členského štátu informácie o odbornej príprave poskytovateľa služieb potrebné na posúdenie podstatných rozdielov, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie verejného zdravia alebo bezpečnosti verejnosti.
(3)Príslušné orgány zabezpečia výmenu všetkých informácií vo vzťahu k reklamácii na službu poskytnutú poskytovateľom služieb a zabezpečia informovanie príjemcu služby o výsledku reklamácie.“.“.
Navrhovanou zmenou sa dosiahne úplná transpozícia čl. 8 ods. 1 smernice 2005/36/ES, ktorou sa bližšie určuje, za akých podmienok je možné vyžiadať si informácie na účely preskúmania odbornej kvalifikácie, t. j. len v odôvodnených pochybnostiach alebo pri podstatných rozdieloch v odbornej kvalifikácii, ktoré by mohli mať vplyv na verejné zdravie alebo bezpečnosť.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
4.Bod 34 sa vypúšťa.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s bodom 3.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5. Bod 37 znie:
„37. V § 46 odsek 5 znie:
„(5) Ak držiteľ európskeho profesijného preukazu požiada o odstránenie súboru IMI, príslušný orgán vydá rozhodnutie o uznaní jeho odbornej kvalifikácie. Na vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie sa na účely
a)usadenia neuplatňuje postup podľa § 31 a 32 a
b)dočasného poskytovania služieb alebo príležitostného poskytovania služieb neuplatňuje postup podľa § 41 a 42.“.“.
Účelom navrhovaného znenia je doplnenie postupu v prípade dočasného poskytovania služieb a príležitostného poskytovania služieb, ak bol vymazaný súbor v IMI. Návrhom sa dosiahne úplná transpozícia čl. 4e ods. 5 smernice 20053/36/ES tým, že v prípade vymazania súboru v IMI súvisiaceho s európskym profesijným preukazom členské štáty vydajú potvrdenie o uznaní jeho odbornej kvalifikácie na účely usadenia sa ako aj dočasného poskytovania služieb a príležitostného poskytovania služieb.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
6. Za bod 37 sa vkladá nový bod 38, ktorý znie:
„38. V § 47 odsek 1 znie:
„(1) Žiadosť sa podáva formou elektronického formulára. Príslušný orgán do 21 dní v systéme IMI overí žiadosť a príslušnú dokumentáciu v súbore IMI a vydá žiadateľovi európsky profesijný preukaz.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Legislatívno-technická úprava textu znenia zákona z dôvodu spresnenia formy podávania žiadosti v súvislosti s plynutím lehoty.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5
7.V bode 50 sa za slová „V § 63“ vkladajú slová „ods. 1“.
Legislatívno-technická úprava. Spresňuje sa
identifikácia ustanovenia, v ktorom sa má vykonať zmena.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8. Za bod 50 sa vkladá nový bod 51, ktorý znie:
„51. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Aktualizuje sa citácia v poznámke pod čiarou vzhľadom na skutočnosť, že medzičasom bol prijatý nový zákon upravujúci ochranu osobných údajov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
9. V bode 51 úvodná veta znie: „Za § 64b sa vkladá § 64c, ktorý vrátane nadpisu
znie:“.
Zároveň sa v označení paragrafu slová „64b“ nahrádzajú slovami „§ 64c“.
Legislatívno-technická pripomienka. Upravuje sa označenie vkladaného paragrafu vzhľadom na skutočnosť, že medzičasom prijatou novelou (v zákone č. 83/2019 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody) už bol do zákona č.422/2015 Z. z. vložený § 64b.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
6
K čl. II
10. Pred bod 1 sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 15b ods. 2 prvej vete sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nie starším ako tri mesiace.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Navrhovaným doplnením sa text ustanovenia § 15b ods. 2 zákona č. 138/1992 Zb. zosúlaďuje s textom článku 50 ods. 1 bod 1 smernice 2005/36/ES, podľa ktorého doklad o bezúhonnosti nemôže byť v deň jeho predloženia príslušnému orgánu starší ako 3 mesiace.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
11. Bod 2 znie:
„2. V § 16 odsek 7 znie:
„(7) Odborná stáž sa môže uskutočniť najskôr po dokončení prvých troch rokov štúdia. Najmenej jeden rok odbornej stáže sa zakladá na vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach získaných v priebehu štúdia uvedených v odseku 6. Odbornú stáž vykonávanú pod dohľadom osoby alebo orgánu, ktoré schválil príslušný orgán domovského členského štátu, možno vykonať v členskom štáte alebo v inom štáte. Vykonanie odbornej stáže vyhodnotí príslušný orgán domovského členského štátu.“.“.
Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia § 16 ods. 7 zákona č. 138/1992 Zb. zosúlaďuje s čl. 46 ods. 4 smernice 2005/36/ES, a to rozšírením okruhu tých, pod dohľadom koho sa odborná stáž môže vykonávať o orgán a osobu (nielen architekta), ktorý bol schválený príslušným orgánom domovského členského štátu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
12. Bod 3 znie:
„3. V § 16 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Na účely prístupu k regulovanému povolaniu sa uznáva odborná stáž vykonávaná v inom členskom štáte alebo v inom štáte, ak je stáž v súlade s pokynmi o organizovaní a uznávaní odbornej stáže, ktorá sa vykonáva v inom členskom štáte alebo v inom štáte, zverejnenými príslušným regulačným orgánom domovského členského štátu.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.“.
7
Ide o spresnenie a zjednodušenie textu návrhu ustanovenia § 16 ods. 8 zákona č. 138/1992 Zb. v súvislosti s povinnosťou príslušných orgánov zverejniť usmernenie o odbornej stáži vykonávanej v inom členskom štáte alebo v inom štáte, najmä z dôvodu, že sa bude týkať všetkých vykonávateľov odbornej stáže na účely prístupu k regulovanému povolaniu. Uverejniť usmernenie o odbornej stáži, ktorá sa vykonáva v inom členskom štáte alebo v tretej krajine je podľa smernice 2005/36/ES povinnosťou tzv. príslušných orgánov, ktorými je v Slovenskej republike v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. pre architektov Slovenská komora architektov. Usmernenie, vypracované v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR zverejní komora na svojom webe.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
K čl. III
13. Bod 4 znie:
„4. V § 23 ods. 8 prvej vete sa slová „iného členského štátu“ nahrádzajú slovami „s miestom vykonávania alebo so sídlom vykonávania súkromných veterinárnych činností v inom členskom štáte alebo v tretej krajine“.“.
Navrhovaným znením sa dosiahne úplný súlad s čl. 7 ods. 1 a 2 smernice 2005/36/ES, vzhľadom na to, že podmienka predkladania vyhlásenia o poistení sa neviaže na občianstvo veterinárneho lekára.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
14.V bode 5 § 23 ods. 9 písm. e) sa slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“.
Legislatívno-technická úprava textu znenia zákona z dôvodu zabezpečenia úplného súladu s čl. 7 smernice 2005/36/ES.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 14 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v druhom čítaní (tlač 1591a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 15. októbra 2019 č. 267.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Pavla Gogu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava október 2019
Ľubomír Petrák v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport