1
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
66. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1697/2019
254
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 10. októbra 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré uvedené v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Pavol Goga Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 254
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591) - druhé čítanie
__________________________________________________________________
K čl. I
1.Bod 11 znie:
„11. V § 23 ods. 1 písm. a) prvom bode sa za slová „Francúzskej republike,“ vkladajú slová „Gréckej republike,“ a slová „pred 27. júnom 1979“ sa nahrádzajú slovami „pred 23. januárom 1983“.“.
Účelom navrhovanej úpravy je zosúladiť navrhované ustanovenie s ustanovením článku XVIII zákona č. 83/2019 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody.
2.Bod 32 znie:
„32. V § 42 odsek 1 znie:
„(1) Príslušný orgán môže v nevyhnutnom rozsahu preskúmať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb pred prvým poskytnutím služby v Slovenskej republike len na účel zabránenia závažnému poškodeniu zdravia alebo závažnému narušeniu bezpečnosti príjemcu služieb z dôvodu nedostatočnej odbornej kvalifikácie poskytovateľa služieb. To neplatí, ak ide o regulované povolania, na ktoré sa vzťahuje systém automatického uznávania odbornej kvalifikácie.“.“.
Navrhovanou úpravou sa dopĺňa ustanovenie, ktorým sa v súlade s čl. 7 ods. 4 smernice 2005/36/ES bližšie určuje, že preskúmanie odbornej kvalifikácie je možné len vtedy, ak je účelom zabránenie vážnemu poškodeniu zdravia alebo bezpečnosti príjemcu služieb.
3.Bod 33 znie:
„33. § 43 vrátane nadpisu znie:
㤠43
Spolupráca príslušných orgánov
(1)Príslušný orgán si môže v odôvodnených pochybnostiach vyžiadať od príslušného orgánu iného členského štátu potrebné informácie vo veci bezúhonnosti poskytovateľa služieb, zákonnosti jeho oprávnenia poskytovať
3
služby v členskom štáte alebo v treťom štáte a existencie disciplinárnych a trestnoprávnych sankcií súvisiacich s poskytovanými službami.
(2)Ak príslušný orgán rozhodne o preskúmaní odbornej kvalifikácie poskytovateľa služieb, môže si na tento účel vyžiadať od príslušného orgánu iného členského štátu informácie o odbornej príprave poskytovateľa služieb potrebné na posúdenie podstatných rozdielov, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie verejného zdravia alebo bezpečnosti verejnosti.
(3)Príslušné orgány zabezpečia výmenu všetkých informácií vo vzťahu k reklamácii na službu poskytnutú poskytovateľom služieb a zabezpečia informovanie príjemcu služby o výsledku reklamácie.“.“.
Navrhovanou zmenou sa dosiahne úplná transpozícia čl. 8 ods. 1 smernice 2005/36/ES, ktorou sa bližšie určuje, za akých podmienok je možné vyžiadať si informácie na účely preskúmania odbornej kvalifikácie, t. j. len v odôvodnených pochybnostiach alebo pri podstatných rozdieloch v odbornej kvalifikácii, ktoré by mohli mať vplyv na verejné zdravie alebo bezpečnosť.
4.Bod 34 sa vypúšťa.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s bodom 3.
5.Bod 37 znie:
„37. V § 46 odsek 5 znie:
„(5) Ak držiteľ európskeho profesijného preukazu požiada o odstránenie súboru IMI, príslušný orgán vydá rozhodnutie o uznaní jeho odbornej kvalifikácie. Na vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie sa na účely
a)usadenia neuplatňuje postup podľa § 31 a 32 a
b)dočasného poskytovania služieb alebo príležitostného poskytovania služieb neuplatňuje postup podľa § 41 a 42.“.“.
Účelom navrhovaného znenia je doplnenie postupu v prípade dočasného poskytovania služieb a príležitostného poskytovania služieb, ak bol vymazaný súbor v IMI. Návrhom sa dosiahne úplná transpozícia čl. 4e ods. 5 smernice 20053/36/ES tým, že v prípade vymazania súboru v IMI súvisiaceho s európskym profesijným preukazom členské štáty vydajú potvrdenie o uznaní jeho odbornej kvalifikácie na účely usadenia sa ako aj dočasného poskytovania služieb a príležitostného poskytovania služieb.
6.Za bod 37 sa vkladá nový bod 38, ktorý znie:
„38. V § 47 odsek 1 znie:
4
„(1) Žiadosť sa podáva formou elektronického formulára. Príslušný orgán do 21 dní v systéme IMI overí žiadosť a príslušnú dokumentáciu v súbore IMI a vydá žiadateľovi európsky profesijný preukaz.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Legislatívno-technická úprava textu znenia zákona z dôvodu spresnenia formy podávania žiadosti v súvislosti s plynutím lehoty.
7.V bode 50 sa za slová „V § 63“ vkladajú slová „ods. 1“.
Legislatívno-technická úprava. Spresňuje sa
identifikácia ustanovenia, v ktorom sa vykonať zmena.
8.Za bod 50 sa vkladá nový bod 51, ktorý znie:
„51. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Aktualizuje sa citácia v poznámke pod čiarou vzhľadom na skutočnosť, že medzičasom bol prijatý nový zákon upravujúci ochranu osobných údajov.
9.V bode 51 úvodná veta znie: „Za § 64b sa vkladá § 64c, ktorý vrátane nadpisu znie:“.
Zároveň sa v označení paragrafu slová „64b“ nahrádzajú slovami „§ 64c“.
Legislatívno-technická pripomienka. Upravuje sa označenie vkladaného paragrafu vzhľadom na skutočnosť, že medzičasom prijatou novelou (v zákone č. 83/2019 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody) už bol do zákona č. 422/2015 Z. z. vložený § 64b.
K čl. II
10.Pred bod 1 sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1. V § 15b ods. 2 prvej vete sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nie starším ako tri mesiace.“.“.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Navrhovaným doplnením sa text ustanovenia § 15b ods. 2 zákona č. 138/1992 Zb. zosúlaďuje s textom článku 50 ods. 1 bod 1 smernice 2005/36/ES, podľa ktorého doklad o bezúhonnosti nemôže byť
5
v deň jeho predloženia príslušnému orgánu starší ako 3 mesiace.
11.Bod 2 znie:
„2. V § 16 odsek 7 znie:
„(7) Odborná stáž sa môže uskutočniť najskôr po dokončení prvých troch rokov štúdia. Najmenej jeden rok odbornej stáže sa zakladá na vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach získaných v priebehu štúdia uvedených v odseku 6. Odbornú stáž vykonávanú pod dohľadom osoby alebo orgánu, ktoré schválil príslušný orgán domovského členského štátu, možno vykonať v členskom štáte alebo v inom štáte. Vykonanie odbornej stáže vyhodnotí príslušný orgán domovského členského štátu.“.“.
Navrhovanou úpravou sa text ustanovenia § 16 ods. 7 zákona č. 138/1992 Zb. zosúlaďuje s čl. 46 ods. 4 smernice 2005/36/ES, a to rozšírením okruhu tých, pod dohľadom koho sa odborná stáž môže vykonávať o orgán a osobu (nielen architekta), ktorý bol schválený príslušným orgánom domovského členského štátu.
12.Bod 3 znie:
„3. V § 16 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Na účely prístupu k regulovanému povolaniu sa uznáva odborná stáž vykonávaná v inom členskom štáte alebo v inom štáte, ak je stáž v súlade s pokynmi o organizovaní a uznávaní odbornej stáže, ktorá sa vykonáva v inom členskom štáte alebo v inom štáte, zverejnenými príslušným regulačným orgánom domovského členského štátu.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.“.
Ide o spresnenie a zjednodušenie textu návrhu ustanovenia § 16 ods. 8 zákona č. 138/1992 Zb. v súvislosti s povinnosťou príslušných orgánov zverejniť usmernenie o odbornej stáži vykonávanej v inom členskom štáte alebo v inom štáte, najmä z dôvodu, že sa bude týkať všetkých vykonávateľov odbornej stáže na účely prístupu k regulovanému povolaniu. Uverejniť usmernenie o odbornej stáži, ktorá sa vykonáva v inom členskom štáte alebo v tretej krajine je podľa smernice 2005/36/ES povinnosťou tzv. príslušných orgánov, ktorými je v Slovenskej republike v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. pre architektov Slovenská komora architektov. Usmernenie, vypracované v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR zverejní komora na svojom webe.
6
K čl. III
13.Bod 4 znie:
„4. V § 23 ods. 8 prvej vete sa slová „iného členského štátu“ nahrádzajú slovami „s miestom vykonávania alebo so sídlom vykonávania súkromných veterinárnych činností v inom členskom štáte alebo v tretej krajine“.“.
Navrhovaným znením sa dosiahne úplný súlad s čl. 7 ods. 1 a 2 smernice 2005/36/ES, vzhľadom na to, že podmienka predkladania vyhlásenia o poistení sa neviaže na občianstvo veterinárneho lekára.
14.V bode 5 § 23 ods. 9 písm. e) sa slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „jeden rok“.
Legislatívno-technická úprava textu znenia zákona z dôvodu zabezpečenia úplného súladu s čl. 7 smernice 2005/36/ES.