Príloha č. 3
Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy
2
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy * (v tis. eur)
vlastnícky podiel v %
ukazovateľ
skutočnosť
plán
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
VI
232 023
231 078
228 467
227 436
226 549
225 274
Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
100,00
VH
-3 598
-945
-2 611
-1 031
-888
-744
VI
114 487
114 608
114 664
114 764
114 914
115 064
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
100,00
VH
149
121
56
100
150
150
VI
52 532
53 378
52 854
52 704
53 071
53 242
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
34,00
VH
1 923
2 576
1 618
1 558
1 769
1 763
VI
69 954
71 481
72 337
72 867
73 020
73 189
Letové prevádzkové služby SR, š.p.
100,00
VH
1 582
2 136
116
530
153
169
VI
15 678
15 680
16 000
16 000
16 000
16 000
Metro Bratislava, a.s.
34,00
VH
35
24
10
10
10
10
VI
19 321
18 923
19 478
19 563
19 554
19 547
Letisko Piešťany, a.s.
20,65
VH
-392
-398
-316
-52
-9
-6
VI
21 528
21 306
21 234
21 168
21 124
21 102
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
97,61
VH
-216
-221
-73
-66
-44
-22
VI
1 813
1 796
1 807
1 815
1 819
1 855
Letisko Sliač, a.s.
100,00
VH
50
8
12
9
5
36
VI
232 567
227 681
217 729
214 792
214 792
215 292
Slovenská pošta, a.s.
100,00
VH
342
-4 637
-9 952
-2 937
0
500
VI
-962
1 096
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ)
100,00
VH
-4 223
-5
Zlúčenie spoločnosti Technická obnova a ochrana železníc, a. s., so spoločnosťou Národná diaľničná spoločnosť, a. s. od 1. 4. 2018
VI
592 090
592 974
593 890
594 317
594 565
594 892
Verejné prístavy, a.s.
100,00
VH
828
891
927
438
258
290
VI
866
36
-29
-64
-41
166
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
99,50
VH
-144
-45
-65
-35
23
207
VI
642 734
633 834
N/A
N/A
N/A
N/A
Poštová banka, a.s.
0,03
VH
47 887
50 394
N/A
N/A
N/A
N/A
Ministerstvo zdravotníctva SR
VI
1
37 467
20
15
0
0
Debitum, a.s.1
100,00
VH
-1
-149 778
-37 447
-5
0
0
Ministerstvo financií SR
VI
296 981
298 867
294 041
295 383
296 870
298 211
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
100,00
VH
3 478
6 883
1 093
1 199
1 239
1 278
VI
638 440
629 992
624 998
641 818
653 470
664 610
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
100,00
VH
74 255
50 308
28 950
30 928
27 721
24 004
VI
15 435
16 024
13 578
14 800
14 196
13 424
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
100,00
VH
9 318
8 100
3 375
3 953
4 636
2 888
VI
9 978
10 861
1 758
2 655
2 559
2 463
Slovenská reštrukturalizačná, s.r.o.
100,00
VH
879
883
897
897
-96
-96
VI
20 413
21 092
21 300
21 355
21 429
21 473
Mincovňa Kremnica, š.p.
100,00
VH
697
710
208
86
86
57
Ministerstvo hospodárstva SR2
VI
318 241
322 044
327 461
332 099
336 182
337 611
TRANSPETROL, a.s.
100,00
VH
3 612
4 051
7 254
7 367
7 287
7 158
VI
2 234
2 064
1 852
1 852
1 852
1 852
Rudné Bane, š.p.
100,00
VH
37
-43
9
7
7
7
VI
2 622 039
2 604 734
2 436 563
2 359 880
2 326 300
2 329 110
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
100,00
VH
318 764
313 566
311 255
309 789
312 569
310 876
VI
354 824
345 004
355 449
371 946
361 691
363 391
Západoslovenská energetika, a.s.
51,00
VH
70 694
64 037
74 275
90 540
80 057
81 528
VI
783 064
785 363
992 645
N/A
N/A
N/A
Stredoslovenská energetika, a.s.
51,00
VH
6 411
8 993
216 275
N/A
N/A
N/A
VI
197 966
210 941
216 000
212 000
210 000
N/A
Východoslovenská energetika Holding, a.s.3
51,00
VH
45 904
59 474
63 900
60 400
57 400
N/A
VI
4 012 201
3 924 505
4 033 097
3 910 122
3 875 355
3 895 716
Slovenské elektrárne, a.s.
34,00
VH
66 133
24 353
-44 668
-128 690
-39 306
15 445
Ministerstvo obrany SR
VI
25 524
25 400
24 244
24 247
24 304
24 364
DMD GROUP, a.s.
100,00
VH
-929
-1 166
3
57
60
63
VI
17 739
18 055
18 086
18 225
18 381
18 563
HOREZZA, a.s.
100,00
VH
-601
316
129
155
164
190
VI
50 404
50 386
64 021
66 455
69 169
71 914
Letecké opravovne Trenčín, a.s.
100,00
VH
324
14
640
2 434
2 714
2 745
VI
71 093
71 459
71 479
71 500
71 500
71 500
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
100,00
VH
177
253
50
80
80
80
Ministerstvo vnútra SR
VI
15 327
15 362
15 475
15 545
15 615
15 695
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
100,00
VH
-18
35
60
70
70
80
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
VI
53 405
53 709
53 610
53 615
53 631
53 651
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
100,00
VH
528
569
282
270
270
270
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
VI
2 880
2 931
3 259
3 359
3 459
3 600
Technická inšpekcia, a.s.
100,00
VH
126
107
110
110
113
113
3
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy * (v tis. eur)
vlastnícky podiel v %
ukazovateľ
skutočnosť
plán
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
VI
6 289
6 298
6 207
6 347
6 487
6 627
BIONT, a.s.4
100,00
VH
475
9
-91
140
140
140
Správa štátnych hmotných rezerv SR
VI
1 404
1 258
1 146
1 126
1 126
1 161
Poľnonákup Tatry, a.s.
100,00
VH
48
-136
-50
-20
0
35
Ministerstvo životného prostredia SR
VI
446 329
445 458
444 234
444 930
445 687
446 172
Vodohospodárska výstavba, š.p.
100,00
VH
3 500
2 414
1 136
1 466
1 662
1 668
VI
936 353
907 307
966 293
893 931
863 462
852 864
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
100,00
VH
-7 516
-28 871
-28 810
-19 091
-10 339
-10 598
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
VI
760 554
758 836
750 803
749 000
748 000
747 000
Lesy Slovenskej republiky, š.p.
100,00
VH
7 522
5 232
6 000
6 000
6 000
4 300
VI
26 595
26 603
26 786
26 866
26 962
27 066
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
100,00
VH
131
105
63
79
95
103
VI
2 116
2 172
2 156
2 163
2 170
2 178
Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
100,00
VH
153
59
7
8
7
8
VI
2 665
2 668
2 650
2 650
2 650
2 650
Závodisko, š.p.
100,00
VH
18
3
3
1
1
1
VI
37 651
32 266
26 947
21 163
15 378
9 593
Hydromeliorácie, š.p.
100,00
VH
-5 559
-5 385
-5 784
-5 785
-5 785
-5 785
VI
24 990
24 902
25 055
25 183
25 501
25 493
Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.
100,00
VH
42
99
328
243
581
553
VI
2 237
2 145
2 144
2 150
2 150
2 150
Agroinštitút Nitra, š.p.
100,00
VH
-44
-92
0
0
0
0
VI
5 801
5 832
6 507
5 902
5 802
6 100
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.
100,00
VH
76
62
10
10
10
10
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
VI
3 423
4 107
3 823
3 947
3 968
4 017
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
100,00
VH
239
792
57
61
63
66
* Prehľad neobsahuje podniky, ktoré sú subjektmi rozpočtu verejnej správy a venujú sa im ostatné časti materiálu.
VI - vlastné imanie
VH - výsledok hospodárenia (je súčasťou vlastného imania)
N/A - údaje nie sú k dispozícii a budú známe po schválení obchodných plánov orgánmi spoločností
1 Do 21.3.2018 názov spoločnosti: „Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, a. s.".
2 Hodnoty VI a VH predstavujú 100% hodnotu (kons. IFRS), nie sú prepočítané na podiel MH SR.
3 Trojročný strategický plán na roky 2019 – 2021 bol schválený v predstavenstve dňa 20. 11. 2018, nezahŕňa rok 2022.
4 Podiel vo výške 5 % spravuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.