Príloha č. 6
k zákonu č. .../2019 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2020
(v eurách)
Rezerva vlády SR
5 000 000
Rezerva predsedu vlády SR
1 500 000
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii
134 273 593
Spolu
140 773 593